Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dinamika vozila - odbrana poglavlja

Studijski program: SAOBRAĆAJ

Vrsta i nivo studija: Diplomske akademske studije

Naziv predmeta: Dinamika vozila - odbrana poglavlja

Nastavnici: Po planu angažovanja za tekuću školsku godinu

Broj kredita: 4 ESPB

Status predmeta: izborni

Uslov: Vozna dinamika, Motorna vozila

Cilj predmeta

Sticanje proširenih znanja o podužnoj, vertikalnoj i bočnoj dinamici motornih vozila,metodama i postupcima proračuna parametara kretanja vozila u različitim situacijama, karakteristikama ponašanja vozila na putu i pri sudaru.

Ishod predmeta

Po završetku kursa svaki student će biti sposoban da analizira najvažnije fizičke odnose koji postoje između vozila, podloge i korisnika vozila i izračuna veličine karakteristične za razmatrano kretanje i sudar.

Svaki student na dva kolokvijuma kroz testove i rešavanje zadataka demonstrira da je razumeo i usvojio izloženu materiju i da je osposobljen da rešava složenije i kombinovane zadatke iz oblasti: (1) kočenja vozila, (2) sudara i pasivne bezbednosti (3) upravljivosti i aktivne bezbednosti i (4) osnova vertikalne dinamike vozila i uticaja oscilacija na korisnike.

Kroz izradu seminara studenti stiču naviku i veštinu grupnog rada i javne prezentacije svojih rezultata.

Ispit je pismeni i usmeni i pokriva sve nastavne oblasti.

Pokazano znanje i dobri rezultati postignuti na kolokvijumima i seminaru omogućuju studentima oslobađanje od pismenog dela ispita iz relevantne oblasti (za uspeh između 60 i 80 poena od 100 mogućih) ili i pismenog i usmenog dela ispita (preko 80 poena).

Za pozitivnu konačnu ocenu neophodno je demonstrirarati nivo znanja koji u svim nastavnim oblastima prelazi 60%.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava: Kočenje: rad i snaga kočenja, prianjanje i klizanje, stabilnost, maksimalne performanse, raspodele sila kočenja, stvarne karakteristike i bezbedno rastojanje, uređaji za kontrolu dinamičkog ponašanja. Sudar: teorija udara, udar o nepomičnu prepreku, centralni i necentralni sudar vozila, modeliranje sudara, pasivna bezbednost vozila. Bočna dinamika: elastični točak, stabilnost, skretanje, gradijent podupravljivosti, aktivna bezbednost vozila. Vertikalna dinamika: vozilo kao oscilatorni sistem, oscilacije vozila, uticaj oscilacija na korisnika - određivanje vremena izlaganja oscilacijama.

Praktična nastava:

Vežbe - prate predavanja i osposobljavaju studenta za rešavanje složenijih i kombinovanih zadataka; domaći zadaci kao priprema za kolokvijume, kolokvijumi sa testom i zadacima iz relevantnih nastavnih oblasti, Studijski istraživački rad (SIR) u vidu seminara iz oblasti dinamičkog ponašanja vozila.

Literatura

  1. V. V. Dedović, Dinamika vozila, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija, 2004.,
  2. V. V. Dedović, , D. M. Mladenović, Praktikum - Dinamika vozila, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija, 1999.,
  3. T. D. Gilespy, Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE, New York, USA, 1992.,
  4. J. Ć. Lenasi i dr., Motorna vozila, Saobraćajni fakultet, Beograd, Srbija, 1995.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi

Predavanja:

2

Vežbe:

1

Drugi oblici nastave:

1

Studijski istraživački rad:

0

4

Metode izvođenja nastave

Predavanja ex-katedra sa Power Point prezentacijom, Vežbe - auditorne i laboratorijske, Pojedinačne konsultacije, Grupni seminar, Timska prezentacija,

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

Poena:

Završni ispit

Poena:

aktivnost u toku nastave

5

pismeni ispit

30

seminarski radovi

5

usmeni ispit

20

kolokvijumi

30

 

 

domaći zadaci

5

 

 

prezentacija projekta

5

 

 

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.