Упис на Саобраћајни факултет на Mастер академске студије школска 2017/2018.

Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.

Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

clan70

Фактор компатибилности се одређује на следећи начин

На основу члана 2. Правилника о изменама и допунама правилника о основним и мастер академским студијама, Комисија за упис на мастер академске студије је на састанку одржаном 05.09.2017. год. донела
О Д Л У К У
о одређивању фактора компатибилности (у опсегу 0 до 0,5) за упис на мастер академске студије у школској 2017/18.
Члан 1.
Одређује се Фактор компатибилности између модула студијског програма основних академских студија и модула на мастер академским студијама Саобраћајног факултета у вредности 0,5 за:
1. Железнички саобраћај и транспорт (ОАС) и Железнички саобраћај и транспорт (МАС),
2. Друмски и градски саобраћај и транспорт (ОАС) – смер саобраћај и Саобраћајно инжењерство (МАС),
3. Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспорт (ОАС) и Инжењерство градског и друмског транспорта (МАС),
4. Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер Безбедност друмског саобраћаја (ОАС) и Безбедност друмског саобраћаја (МАС),
5. Водни саобраћај и транспорт (ОАС) и Водни саобраћај и транспорт (МАС),
6. Ваздушни саобраћај и транспорт (ОАС) и Ваздушни саобраћај и транспорт (МАС),
7. Логистика (ОАС) и Логистика (МАС),
8. Поштански саобраћај и мреже (ОАС) и Поштански саобраћај и мреже (МАС),
9. Телекомуникациони саобраћај и мреже (ОАС) и Телекомуникациони саобраћај и мреже (МАС).
Члан 2.
Изузетно од случајева из члана 1. ове одлуке, одређује се Фактор компатибилности између модула студијског програма основиних академских студија и модула на мастер академским студијама Саобраћајног факултета у вредности 0,45.
Члан 3.
Одређује се Фактор компатибилности између модула студијских програма основних академских студија Факултета из техничко-технолошке групације Универзитета у Београду и модула на мастер академским студијама Саобраћајног факултета у вредности 0,25.
Члан 4.
Све друге појединачне случајеве, који нису обухваћени овом одлуком, решаваће Комисија за упис на мастер академске студије, на предлог Руководиоца модула за који кандидат конкурише.

Објављивање прелиминарне ранг листе: 09. октобра 2017. год. од 14 часова

Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе 10.октобра 2017. године, до 12ч,
Објављивање коначне ранг листе: 11.октобра 2017.г.у 12ч.

Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 12.октобра 2017.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.


Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА ПРОЗИВКЕ.

Прозивка кандидата ради Уписа се организује у четвртак 12.10.2017. год. у свечаној сали на првом спрату 128, по установљеном распореду, који почиње у 12:00 часова.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис на одређеном Модулу врше Упис.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао про¬зив¬ка¬ма у заказаном термину или кан¬ди¬дат који је био на ранг листи примљених кан¬ди¬да¬та, а није се уписао у предвиђеним роковима из овог плана активности, дефинитивно губи право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити упис уз Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ је потребно:
• индекс (купује се у скриптарници факултета и попуњава се приликом уписа у сали 128) са попуњеним диференцијалним или допунским испитима ако их кандидат има.
• 2 обрасца ШВ-20 http://sv20.sf.bg.ac.rs/ (попуљава се на рачунарима у сали 128 или у студентском парламенту сала 227, а након прозивке и добијања места на Модулима, уз инструкцију студената Факултета);
• Две исте фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
• Решење Министарства о признавању високо школске дипломе (за кандидате који су основне студије завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
• Самофинансирајући студенти на студијском програму Саобраћај:
o УПЛАТНИЦА на 150.000,00 динара; школарина за стране држављане износи 1700 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа
o жиро рачун: 840-1443666-83
o модел 97 позив на број 15-60
• Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна (уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском парламенту сала 227)
• Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском парламенту сала 227);

skolarinamas150

За студенте са других Факултет и Универзизета комисија за Мастер студије ће 9.10. 2017.г. одредила диференцијалне или допунске испите, студенти ће о томе бити обавештени телефоном или е маилом пре уписа.

За студенте који су основне студије завршили на саобраћајном факултету одређени су диференцијални или допунски испити код промене модула.

У табели је приказан је максимални број студената за школску 2017/18 по модулима и начини финансирања.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: С А О Б Р А Ћ А Ј

На Састанку Комисије за мастер академске студије, који је одржан 05.09.2017.г. усвојен je предлог Наставно Научном Већу о максималним квотама за упис у школску 2017/2018 на Мастер академским студијама:

Модул

Максимална квотa

1)       МОДУЛ: ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

25 буџетских студенатa

2)       МОДУЛ: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО

25 буџетских студенатa

3)       МОДУЛ: ИНЖЕЊЕРСТВО ГРАДСКОГ И ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА

25 буџетских студенатa

4)       МОДУЛ: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

25 буџетских студенатa

5)       МОДУЛ: ВОДНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ:

25 буџетских студенатa

6)       МОДУЛ: ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

25 буџетских студенатa

7)       МОДУЛ: ЛОГИСТИКА

25 буџетских студенатa

8)       МОДУЛ: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

25 буџетских студенатa

9)       МОДУЛ: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

25 буџетских студенатa

10)   МОДУЛ: ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ

25 буџетских студенатa

11)   МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ И ЕКОНОМИЈА У ТРАНСПОРТУ И КОМУНИКАЦИЈАМА

30 буџетских студенатa

Ток уписа на Саобраћајни факултет

Прозивка почиње у четвртак, 12. 10. 2017. у 1200.у свечаној сали 128, први спрат.

Кандидати се уписују према ранг листама за студијски програм Саобраћај.
У свечаној сали 128Саобраћајног факултета је постављен видео бим, на коме може да се прати померање ранга последњег кандидата који може да се упише на студијски програм у одговајућем статусу.

НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи, присуствују прозивци у четвртак, 12. 10. 2017., јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм- Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао прозивци у заказаном термину или кандидат који је био на ранг листи примљених кандидата, а није се уписао у предвиђеним роковима из овог плана активности, дефинитивно губи право на упис.

О Д Л У К A о условима уписа дипломираних инжењера саобраћаја на мастер академске студије за школску 2017/18

На основу члана 3. Правилника о изменама и допунама правилника о основним и мастер академским студијама (бр. 672/1 од 15.9.2014.г), Комисија за Мастер академске студије је на састанку одржаном 05.09.2017. год. донела
О Д Л У К У
о условима уписа дипломираних инжењера саобраћаја на мастер академске студије за школску 2017/18
У складу са чланom 3. Правилника о изменама и допунама правилника о основним и мастер академским студијама (бр. 672/1 од 15.09.2014.г) о дефинисању правила за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета, дипломираним инжењерима саобраћаја који желе да упишу модул студијског програма на мастер академским студијама Саобраћајног факултета, а нису стекли диплому одговарајућег стручног модула на основним академским студијама, прописују се два диференцијална испита према предлогу руководиоца Модула.
ПРОПИСАНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ СУ:
12) МОДУЛ: ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

1. Експлотација железнице и железичке инфраструктуре, Проф. др Милош Ивић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. др Милан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. др Славко Весковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Бранислав Бошковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
2. Возна средства са вучом и организацијом железничког саобраћаја, Проф. Др Срђан Русов, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Драгомир Мандић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Драгутин Костић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
13) МОДУЛ: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
1. Одабрана поглавља за Управљање саобраћајем и планирање саобраћаја
(Проф. др Јадранка Јовић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц др Никола Челар, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
2. Одабрана поглавља из Теорије саобраћајног тока и Саобраћајног пројектовања (Проф. Др Владан Tубић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. др Бранимир Станић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.).
Напомена: не важи за модуле: ДБ и ДТ
14) МОДУЛ: ИНЖЕЊЕРСТВО ГРАДСКОГ И ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА
1. Технологија транспорта путника и робе (Одабрана поглавља из предмета Технологија транспорта путника, Технологија транспорта робе и Контрола и превентива у превозу опасне робе), Проф. др Славен Тица, Доц. др Барнко Миловановић .
2. Експлотација и паркирање друмских транспортних средстава (Одабрана поглавља из предмета Техничка експлоатација возила и Паркирање), Проф. др Нада Милосављевић, Доц. др Владимир Момчиловић.
Напомена: за модуле: ДТ, ДС, ДБ и Логистика нема додатних услова за упис на мастер академске студије.
15) МОДУЛ: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
1. Основи безбедности саобраћаја (Доц. Др Далибор Пешић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
2. Експертизе (Доц. Др Борис Антић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
Напомена: за модул ДТ нема додатних испита; за модул ДС нема додатних испита.
16) МОДУЛ: ВОДНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ:
1. Одабрана поглавља из пловних превозних средстава и технологије водног саобраћаја и транспорта (Доц. Др Александар Радоњић, Проф. Др Радован Зобеница, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Владислав Мараш, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.).
2. Одабрана поглавља из експлоатације лука и пристаништа и пловних путева (Проф. др Катарина Вукадиновић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Данијела Пјевчевић ).
17) МОДУЛ: ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
На предлог руководиоца модула прописују се два предмета од седам понуђених:
1. Ваздухопловна превозна средства (Проф. др Слободан Гвозденовић, тел. (011) 3091-230, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 307; Проф. Др Оља Чокорило, тел. (011) 3091-373, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 010).
2. Перформансе транспортних ваздухоплова средства (Проф. др Слободан Гвозденовић, тел. (011) 3091-230, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 307; Проф. др Петар Миросављевић, тел. (011) 3091-233, +381642500066, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 334).
3. Инструменти и опрема ваздухоплова (Проф. Др Љубиша Васов, тел. (011) 3091-260, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 308).
4. Ваздухопловна пристаништа (Доц. Др Бојана Мирковић, тел. (011) 3091-309, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 236).
5. Контрола летења (Проф. Др Феђа Нетјасов, тел (011) 3091-262, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 310).
6. Робни транспорт у ваздушном саобраћају (Доц. Др Радосав Јовановић, тел. (011) 3091-309, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 236).
7. Планирање превожења и експлотација ваздухоплова (Проф. др Милица Калић, тел. (011) 3091-227, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 501).
18) МОДУЛ: ЛОГИСТИКА
На предлог руководиоца модула прописују се два предмета од пет понуђених:
1. Основи логистике (Проф. др Слободан Зечевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 338)
2. Механизација претовара (Проф. др Милорад Видовић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 302)
3. Шпедиција и агенцијско пословање (Проф. др Милорад Килибарда, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 516)
4. Складишта (Проф. др Момчило Миљуш, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 303)
5. Интермодални транспорт (Проф. др Слободан Зечевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 338).

19) МОДУЛ: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
1. Принципи телекомуникација (Проф. др Горан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Мирјана Стојановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Александра Костић-Љубисављевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.,) и
2. Телекомуникациони саобраћај, мреже и сервиси (Проф. др Миодраг Бакмаз, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Валентина Радојичић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
20) МОДУЛ: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
1. Експлотација поштанског саобраћаја (Проф. Др Дејан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Момчило Добродолац, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
2. Аутоматизација процеса у поштанском саобраћају (Проф. др Дејан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)

21) МОДУЛ: ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ
1. Операциона истраживања (Проф. др Јован Поповић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. др Милош Николић)
2. Анализа транспортних мрежа (Проф. Др Милица Шелмић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.).
Напомена: диференцијалне испите полажу само они студенти који нису ове предмете полагали на основним академским студијама изборног модула.
22) МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ И ЕКОНОМИЈА У ТРАНСПОРТУ И КОМУНИКАЦИЈАМА
Напомена: нема диференцијалних испита.

Наведене диференцијалне испите студент је дужан да унесе у нови индекс на упису 12.10.2017.г. и да их прво прво пријави и полаже у редовним роковима (рокови су у календару активности http://www.sf.bg.ac.rs/download/kalendar/MASkalendar1718.pdf ) како је наведено у измена превилника за Основне и мастер студије.

pravilnikdifmas

Настава на Мастер студијама починје 16.10.2017. према објављеном распореду часова. Током наставе студенти се одлучују за изборне предмете.
Обавезне и изборне испите на Мастер академским студијама студенти уписују (када отворе елелтронкси индекс после уписа 12.10.) од 16.10 до 20.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 26. и 27. Октобра 2017.г.доносе индексе ради верификације унетиух изборних и обавезних испита за школску 2017/2018.

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:
• Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
• Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
• Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
• Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

osiguranje

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

karijera

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у холу Факултета и Пошта у улици Војводе Степе преко пута Факултета.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не појаве на прозивци у датом термину губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи који се појаве на прозивци у наведеном термину. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем дођу на упис нема више слободних места.

IMAGE Милорад Арсенијевић – Балерина: Сећање
Милорад Арсенијевић ( 6. јун 1906 — Београд, 18. март 1987 ) био југословенски фудбалер и фудбалски тренер. Од 1927. до 1936. године одиграо је 52. утакмице за репрезентацију...

Free Joomla! template by Age Themes