Потписан споразум о међусобној пословно-техничкој сарадњи

Саобраћајни факултет Универзитета у Београду и Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије" дана 27.12.2018. године у просторијама Саобраћајног факултета потписали су споразум о међусобној пословно-техничкој сарадњи у области савремених информационо-комуникационих технологија (ИКТ). Споразум је потписан од стране декана Саобраћаног факултета проф. др Небојше Бојовића и ВД директора ЈКП "Инфостан технологије" Страхиње Даниловића.
Овим споразумом утврђују се полазне основе за међусобну сарадњу између потписница Споразума, а имајући у виду да ЈКП "Инфостан технологије" и Саобраћајни факултет имају заједничке интересе и вредности у области савремених ИКТ.
Саобраћајни факултет образује високо-образоване инжењере на основним, мастер и докторским академским студијама, који своје богато стечено теоријско знање из области информационих и комуникационих технологија могу даље проширити и применити у реалним привредним субјектима.
Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије" бави се обједињеном наплатом комуналних услуга, производа и других накнада за станове, гараже и пословни простор, штампа и дистрибуира рачуне за више од 700.000 корисника у Граду Београду, на територији 10 централних и 3 ободне градске општине. Као водеће ИТ градско предузеће, ЈКП "Инфостан технологије" управља најважнијим информатичким пословима у целој Градској управи Града Београда. Поседује одличну квалификациону структуру, са готово 50% високообразованих запослених лица. Поред тога, располаже са свим техничким и кадровским ресурсима и комплетном инфраструктуром информационог система, са којима успешно обавља обједињену наплату, штампу и дистрибуцију рачуна и послове из области информационих технологија и телекомуникација.
Имајући у виду уочене заједничке интересе и циљеве, овај Споразум ће омогућити потписницама успостављање и одржавање међусобне пословно-техничке и научне сарадње кроз унапређивање и развој информатичких знања, увођење нових информатичких решења, размену искустава, едукацију и организовање заједничких предавања и презентација, формирање програма студентских пракси, као и других облика сарадње из области делатности потписница Споразума.

Free Joomla! template by Age Themes