Упис на студијске програме

Савладавањем студијског програма Саобраћај студенти стичу компетенције из скупа техничко-технолошких, природно-математичких и друштвених наука. Оспособљени су за примену савремених научних метода: теорије система, теорије управљања, теорије поузданости и ефективности, науке о квалитету, симулационог инжењеринга, научних метода предвиђања, метода процесног приступа, теорије вероватноће и операционих истраживања, специфичних метода истраживања и мерења у транспорту и саобраћају, итд… Одликује их и ефикасност у процесу планирања, пројектовања, експлатације, организације и управљања сложеним организационо - технолошким системима у сектору саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике у обиму и специфичностима, зависно од модула на коме су дипломирали.


Упис на основне студије

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ. У прву годину основних академских, које реализује Универзитет у Београду односно Саобраћајни факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.


Упис на мастер студије

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ. Циљ мастер академских студија на Факултету је школовање стручњака високог образовања у области саобраћаја чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија.


Упис на докторске студије

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици.


upis1m.jpg

УПИС - АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У току је припрема друге групе кандидата за припремну наставу из математике!


Free Joomla! template by Age Themes