Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2018/2019.

Прозивка и Упис на Факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА ПРОЗИВКЕ.

Прозивка кандидата ради Уписа се организује у понедељак 02.07.2018. год. у амфитеатру 125, по установљеном распореду, који почиње у 09:00 часова.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис  на одређеном Модулу одлазе из амфитеатра 125 у свечану салу 128 на првом спрату, где се врши Упис примљених кандидата.

Кандидат који је био на коначној ранг листи или афирмативној листи 1 и 2, а није присуствовао про­зив­ка­ма у заказаном термину или кан­ди­дат који је био на ранг листи примљених кан­ди­да­та, а није се уписао у предвиђеним ро­ко­вима из овог плана активности, дефинитивно гу­би право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити  упис уз  Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс  ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ је потребно:

 • индекс (купује се у скриптарници факултета и попуњава се приликом уписа у сали 128)
 • 2 обрасца ШВ-20 (попуљава се на рачунарима у сали 128, а након прозивке и добијања места на Модулима, уз инструкцију студената Факултета);
 • Две исте фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
 • фотокопије следећих докумената(не оверена):
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • извод из матичне књиге рођених;
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда
  • извод из матичне књиге рођених;
 • Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
 • Самофинансирајући студенти на студијском програму Саобраћај:
  • УПЛАТНИЦА на 90.000,00 динара (може у 3 једнаке рате: 1. рата при упису); школарина за стране држављане износи 1700 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 3 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун: 840-1443666-83
  • модел 97 позив на број 68-10
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу)
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу);

upis2018 1

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у холу Факултета и Пошта у улици Војводе Степе преко пута Факултета.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не појаве на прозивци у датом термину губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи који се појаве на прозивци у наведеном термину. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем  дођу на упис нема више слободних места.

У табели је приказан  акредитовани  број студената за школску 2018/19  по модулима и начини финансирања.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: С А О Б Р А Ћ А Ј

СТУДИЈСКИ МОДУЛИ

Буџет

Самофин.

Укупно

Железнички саобраћај и транспорт

35

3

38

Друмски и градски саобраћај

40

7

47

Друмски и градски транспорт

40

7

47

Безбедност друмског саобраћаја

40

7

47

Водни саобраћај и транспорт

15

3

18

Ваздушни саобраћај и транспорт

15

3

18

Логистика

40

6

46

Поштански саобраћај и мреже

40

7

47

Телекомуникациони саобраћај и мреже

35

7

42

Укупно

300

50

350

Ток уписа на Саобраћајни факултет

Прозивка почиње у понедељак, 02. 07. 2018. у 09:00.у амфитеатру 125, први спрат.

Кандидати се уписују према ранг листама за студијски програм Саобраћај.

У  амфитеатру 125 Саобраћајног факултета је постављен видео бим, на коме може да се прати померање ранга последњег кандидата који може да се упише на студијски програм у одговајућем статусу.

НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи и имају 51 и више бодова, присуствују прозивци у понедељак 02.07.2018. од 9:00 часова  у амфитеатру 125, јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право  уписа изабраног модула на студијски програм- Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.

Понедељак, 02. 07. 2018.

Прва Прозивка траје од 09:00 до 10:00  за кандидате са Афирмативне мере 1 и Афирмативне мере 2 и за кандидате са Коначне ранг листе од места 001 до 100. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Прво се прозивају кандидати који се уписују према ранг листи Афирмативне мере 1, затим се прозива кандидат који се уписују према ранг листи Афирмативне мере 2.   Ови кандидати узимају самофинансирајућа места на Модулима,  прама тачци 7 Упутства за спровођење заједничког конкурса за упис студента, датој од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Друга Прозивка траје од 10:00 до 11:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 101 до 200. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Трећа Прозивка траје од 11:00 до 12:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 201 до 300. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Четврта Прозивка траје од 12:00 до 13:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 301 до 400. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Пета Прозивка траје од 13:00 до 14:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 401 до 500 ако се на претходној прозивци не попуне буџетска места. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.Уколико се попуне сва буџетска места проглашава се пауза од 13:00 до 14:00 и у овом периоду се не врши прозивка.

Шеста Прозивка траје од 14:00 до 15:00  за кандидате са Коначне ранг листе за упис кандидата који су испунили услов за упис у категорију самофинансирајућих студената за преостала самофинансирајућа места.

Сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи – од пос­лед­њег упи­саног на терет буџета – до последњег на ранг листи који има­ју 30 и  ви­ше бодова да би стекли право на упис НЕОПХОДНО је да бу­ду у ам­фи­теат­ру Саобраћајног фа­кул­те­та (125) у понедељак 02. 07. 2018. године у 1400 часова, јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право  уписа изабраног модула на студијски програм- Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.    

Шестом прозивком се завршава циклус прозивки за први уписни рок на Основне академске студије у школској 2018/2019.

Уколико преостане места након уписа самофинансирајућих студената од уторка 03.07.2018. године, кандидати који су полагали пријемни испит на неком срод­ном факултету и имају 30 и више бодова, могу се уписати   до 06.07.2018. године у времену од 11:00 до 13:00 часова.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао про­зив­ка­ма у заказаном термину или кан­ди­дат који је био на ранг листи примљених кан­ди­да­та, а није се уписао у предвиђеним ро­ко­вима из овог плана активности, дефинитивно гу­би право на упис.

Free Joomla! template by Age Themes