Актуелне информације

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14), члана 80. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), одлуке Сената Универзитета у Београду o расписивању конкурса за упис студената од 8. aприла 2015. године, Универзитет у Београду расписује обједињени

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ и ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Универзитет у Београду у  школској 2015/2016. години уписује студенте у прву годину студијских програма основних академских и интегрисаних академских студија чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских и интегрисаних академских студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.

За савладавање специфичних захтева студијског програма факултет може утврдити да су кандидати за упис дужни да приликом пријаве на конкурс пруже доказе о здравственим способностима.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и способности .

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном  испиту.

Факултети на основу својих дефинисаних правила могу и на други начин вредновати учешће на републичким такмичењима из предмета који нису предвиђени за полагање пријемних испита, а у складу са својим актима.

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Факултети објављују листе пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници, на које кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року који одреди факултет. По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности, уколико се исти спроводи, факултети објављују прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници факултета у року који је утврђен конкурсом.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалба се подноси надлежној комисији факултета, која доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета.

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијски програм и доставља Универзитету.

Универзитет објављује све коначне ранг листе факултета на интернет страници Универзитета.

Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Упис без пријемног испита

На прву годину без пријемног испита може се уписати:

1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;

2. студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на другом студијском програму академских студија на истом или другом универзитету у Републици Србији, под условима које прописује факултет;

3. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова доноси наставно-научно веће факултета односно Веће за студије при Универзитету

Лице доставља:

  1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;
  1. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Ова лица могу остварити право на упис ако факултет има просторне и друге услове.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ 

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, Кандидати који поседују документа Републике Српске и бивше Републике Српске Крајине конкуришу без нострификације. Суседне земље су: Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора. Кандидати своју националну припадност потврђују писаном изјавом.  

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

-да влада српским језиком.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686  или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок:

- При­ја­вљи­ва­ње кан­ди­да­та: 24. до 28. ју­на 2015. го­ди­не;

- Листе пријављених кандидата се истичу најкасније 28. јуна 2015. године;

- По­ла­га­ње при­јем­ног ис­пи­та: 29. јуна до 3. јула 2015. го­ди­не према распореду;

- Об­ја­вљи­ва­ње ре­зул­та­та: најкасније до 5. јула 2015. године до 8 часова на прелиминарној ранг листи;

- Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) а најкасније до 6. јула 2015 до 20 часова;

- Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 7. јула у 20 часова;

- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 8. јула 2015. године до 20 часова;

- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – најкасније 9. јула 2015. године у 20 часова;

- Објављивање коначних ранг листа факултета - најкасније 10. јула 2015. године у 9 часова;

- Објављивање коначне ранг листе Универзитета - најкасније 10. јула 2015. године  у 16 часова;

- Упис: најкасније од 10. до 15. ју­ла 2015. го­ди­не, након објављивања коначне ранг листе Универзитета, а према распореду;

- Упис кандидата мора бити завршен 15. јула до краја дана.

16. јула до 10 часова факултети достављају Универзитету извештај о уписаним студентима и слободним места за други уписни рок.

Уколико није било примедби на прелиминарну ранг листу за одређени студијски програм, па тиме ни потребе за роком за одлучивање декана по жалби, иста се сматра коначном и доставља се Универзитету. Након објављивања на сајту Универзитета може се почети са уписом на тај студијски програм.

Други уписни рок:

При­ја­вљи­ва­ње кан­ди­да­та:  01., 02. и 03. септембра 2015. године

По­ла­га­ње при­јем­ног ис­пи­та: 04., 05. и 06. септембра 2015. го­ди­не  

- Об­ја­вљи­ва­ње ре­зул­та­та: 07. септембра 2015. године на прелиминарној ранг листи;

- Примедбе на прелиминарну ранг листу:  (36 сати од објављивања) 08. и 09.  септембра 2015. до 8 часова.; Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 10. септембра у 8 часова;

- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 11.септембра 2015. године до 8 часова;

- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – 12. септембра 2015. године у 8 часова;

- Објављивање коначних ранг листа факултета – најкасније 12. септембра 2015. године  

- Објављивање коначне ранг листе Универзитета - 13. септембра 2015. године  у 8 часова;

- Упис кандидата мора бити завршен 14. септембра до краја дана.

15 септембра 2015. године факултети достављају Универзитету број уписаних студената по студијским програмима. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

  1. сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
  1. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
  1. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
  1. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит.

За трошкове које факултет има  у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду  на жиро-рачун факултета у износу који одреди факултет. 

Кандидати који стекну право на упис подносе:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,

- извод из матичне књиге рођених,  

- два обрасца ШВ-20,

- индекс (уколико факултет не обезбеђује индексе),

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm,

- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,

- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере,

 - по потреби и друге доказе.

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА  НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ и ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 

НАПОМЕНА:

Уписне квоте су дате у складу са предлогом који је упућен Влади Републике Србије. Влада Републике Србије још није одобрила предложене квоте за упис студената на терет буџета. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената.

Универзитет у Београду задржава право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште одредбе за упис на студије у складу са Упутством за спровођење конкурса које прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Универзитета у Београду и одговарајућих факултета.

Све детаљне информације се налазе на сајтовима факултета.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Б е о г р а д

Студентски трг 1

Сектор за студије и науку Универзитета

Тел: 011/ 3207 400

e-mail: upis@rect.bg.ac.rs  

Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd I +381 11 3096207