Informator o radu

1. UVOD
Informator o radu Univerziteta u Beogradu- Saobraćajnog fakulteta sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/2010) i Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", br. 68/2010).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

2.  OSNOVNI PODACI O FAKULTETU I INFORMATORU
2.1. Podaci o informatoru
2.2. Podaci o fakultetu

3.  ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA
3.1. Odseci
3.2. Katedre
3.3. Laboratorije
3.4. Instituti
3.5. Centri
3.6. Služba zajedničkih poslova
3.6.1. Služba za podršku obrazovanju i naučno istraživačkom radu
3.6.2. Služba za studentske poslove
3.6.3. Služba za opšte poslove
3.6.4. Služba za materijalno-finasijske poslove
3.6.5. Služba za tehničke poslove
3.6.6. Fondacije i fondovi čiji je osnivač Fakultet

4. FAKULTETSKI ORGANI
4.1. Organ poslovođenja
4.2. Organ upravljanja
4.3. Stručni organi
4.3.1. Nastavno-naučno veće fakulteta
4.3.2. Veće odseka
4.3.3. Veće katedre
4.3.4. Ostala pomoćna stručna i savetodavna tela
4.3.5. Radno telo za analizu kvaliteta
4.3.6. Studentski parlament

5. OPIS FUNKCIJA

6. PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA

7. NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE

8. NADLEŽNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZE FAKULTETA
8.1. Visoko obrazovanje
8.2. Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
8.3. Naučno istraživačka delatnost
8.4. Izdavačka delatnost
8.5. Biblioteka
8.6. Projektovanje i srodne usluge
8.7. Istraživačko razvojni rad i istraživačko razvojne usluge
8.8. Poslovne usluge
8.9. Usluge obrade podataka

9. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŽNOSTI OVLAŠĆENjA I OBAVEZA

10. NAVOĐENjE PROPISA
10.1. Akti Republike Srbije
10.2. Pravni akti Univerziteta u Beogradu
10.3. Pravni akti Fakulteta

11.  POSTUPAK RADI PRUŽANjA USLUGA

12.  PREGLED PODATAKA O PRUŽENIM USLUGAMA

13.  PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
13.1. Finansijski izveštaj za 2011 i 2012. godinu
13.2. Finansijski plan za 2013. godinu

14.  PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
14.2.  Plan javnih nabavki za 2013. godinu
14.3.  Plan javnih nabavki za 2012. godinu
14.3.  Izveštaji o dodeljenim javnim nabavkama po kvartalima za 2012. i 2011. godinu

15. PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI

16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA

17. PODACI O SREDSTVIMA RADA

18. ČUVANjE NOSAČA INFORMACIJA

19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU

20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA FAKULTET  OMOGUĆAVA PRISTUP

21.  INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
21.1.  Podnošenje zahteva
21.2. Odlučivanje po zahtevu
21.3. Obrazac Zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Free Joomla! template by Age Themes