Упис на студијске програме


Упис на основне академске студије школска 2018/19.

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ. У прву годину основних академских, које реализује Универзитет у Београду односно Саобраћајни факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.


Упис на мастер студије школска 2017/18.

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ. Циљ мастер академских студија на Факултету је школовање стручњака високог образовања у области саобраћаја чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија.


Упис на докторске студије школска 2017/18.

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици.


DSCF6889


УПИС - АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Процедура уписа и потребна документа за упис 02.07.2018. (преузмите документ)!

Потребна документа за пријаву 20.,21. и 22. јуна 2018.г. (копије докумената за пријаву се не морају оверавати, али се морају донети оригинали на увид)

  • Потребно је да кандидат који се пријављује за упис лично дође на пријаву за упис. У случају да је кандидат оправдано спречен лице које подноси документа за пријаву место кандидата, мора однети пријавни лист (који претходно преузме на Факултету) да га кандидат лично потпише, а након тога врати на Факултет и обави пријаву;
  • Кандидат који се рангира за упис на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, може остварити тај статус уколико претходних година није уписан у прву годину студијског програма истог степена који се финансира из буџета (изјаву можете учитати овде). Потребно је на пријаву за упис донети попуњену и потписану изјаву;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Сведочанства сва четири разреда за­вр­шене сред­ње школе;
  • Диплома о положеном завршном од­носно ма­турском испиту;
  • Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидат се може пријавити и теоретски уписати, али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
  • За студенте који се пријављују на места која су предвиђена за афирмативне мере , донети сву потребну документацију којом се доказује квалификација за афирмативну меру. Моле се кандидати да у овом случају, нагласе комисији за пријем докумената, на коју афирмативну меру желе да се пријаве.
  • 8.000 дин. (трошкови пријемног испита) на текући рачун Саобраћајног факултетa: 840-1443666-83, позив на број 22-90

upis2018 4

За афирмативне групе:

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Упис припадника Ромске националне мањине применом афирмативне мере - обрасци

Програм Упис студената са инвалидитетом

Free Joomla! template by Age Themes