Накнадно уписивање у наредену
школску годину  2017/2018,
за студента основних академских студија
одвијаће се према новом распореду.

Потребно је пре приступања упису године
попунити електронски индекс
и индекс са изабраним обавезним
и изборним предметима
који се слушају и полажу или само полажу.

 

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја. Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70)студената. Преостли број места након првог уписног рока је следећи:

Након Првог уписног рока преостало је места за упис у Другом Уписном року :
• 43 буџетских студената са следећом структуром преосталих места до максимлане квоте од 25 студената односно 30 на Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама са структуром по модулима:
o Логистика_______________________________________9
o Железнички саобраћај и транспорт___________________18
o Саобраћајно инжењерство__________________________8
o Водни саобраћај и транспорт_______________________ 22
o Инжењерство градског и друмског транспорта_________ 10
o Безбедност друмског саобраћаја ________________19
o Ваздушни саобраћај и транспорт _________________14
o Телекомуникациони саобраћај и мреже________________11
o Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама___16
o Поштански саобраћај и мреже_______________________22
o Операциона истраживања у саобраћају_______________25
• 63 самофинансирајућа студента.
Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса ( http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/SF-master-upis-2017.pdf) за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години вршиће се пријављивање кандидата:
• за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - 17. октобра 2017. год. (од 11 до 13 часова у студентској служби)
• за кандидате са других Факултета и Универзитета - 18. октобра 2017. год. (од 11 до 13 часова у студентској служби)


Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

upismas


Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 23. октобра 2017. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе 24.октобра 2017. године, до 12ч,
- Објављивање коначне ранг листе: 24.октобра 2017.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 25.октобра 2017.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

 

Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.

Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

clan70

Фактор компатибилности се одређује на следећи начин

На основу члана 2. Правилника о изменама и допунама правилника о основним и мастер академским студијама, Комисија за упис на мастер академске студије је на састанку одржаном 05.09.2017. год. донела
О Д Л У К У
о одређивању фактора компатибилности (у опсегу 0 до 0,5) за упис на мастер академске студије у школској 2017/18.
Члан 1.
Одређује се Фактор компатибилности између модула студијског програма основних академских студија и модула на мастер академским студијама Саобраћајног факултета у вредности 0,5 за:
1. Железнички саобраћај и транспорт (ОАС) и Железнички саобраћај и транспорт (МАС),
2. Друмски и градски саобраћај и транспорт (ОАС) – смер саобраћај и Саобраћајно инжењерство (МАС),
3. Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер транспорт (ОАС) и Инжењерство градског и друмског транспорта (МАС),
4. Друмски и градски саобраћај и транспорт – смер Безбедност друмског саобраћаја (ОАС) и Безбедност друмског саобраћаја (МАС),
5. Водни саобраћај и транспорт (ОАС) и Водни саобраћај и транспорт (МАС),
6. Ваздушни саобраћај и транспорт (ОАС) и Ваздушни саобраћај и транспорт (МАС),
7. Логистика (ОАС) и Логистика (МАС),
8. Поштански саобраћај и мреже (ОАС) и Поштански саобраћај и мреже (МАС),
9. Телекомуникациони саобраћај и мреже (ОАС) и Телекомуникациони саобраћај и мреже (МАС).
Члан 2.
Изузетно од случајева из члана 1. ове одлуке, одређује се Фактор компатибилности између модула студијског програма основиних академских студија и модула на мастер академским студијама Саобраћајног факултета у вредности 0,45.
Члан 3.
Одређује се Фактор компатибилности између модула студијских програма основних академских студија Факултета из техничко-технолошке групације Универзитета у Београду и модула на мастер академским студијама Саобраћајног факултета у вредности 0,25.
Члан 4.
Све друге појединачне случајеве, који нису обухваћени овом одлуком, решаваће Комисија за упис на мастер академске студије, на предлог Руководиоца модула за који кандидат конкурише.

 

Објављивање прелиминарне ранг листе: 23. октобра 2017. год. од 14 часова

Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе 24.октобра 2017. године, до 12ч,
Објављивање коначне ранг листе: 24.октобра 2017.г.у 12ч.

Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 25.октобра 2017.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________

Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА ПРОЗИВКЕ.

Прозивка кандидата ради Уписа се организује у 25.10.2017. год. у свечаној сали на првом спрату 128, по установљеном распореду, који почиње у 12:00 часова.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис на одређеном Модулу врше Упис.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао про¬зив¬ка¬ма у заказаном термину или кан¬ди¬дат који је био на ранг листи примљених кан¬ди¬да¬та, а није се уписао у предвиђеним ро¬ко¬вима из овог плана активности, дефинитивно гу¬би право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити упис уз Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ је потребно:
• индекс (купује се у скриптарници факултета и попуњава се приликом уписа у сали 128) са попуњеним диференцијалним или допунским испитима ако их кандидат има.
• 2 обрасца ШВ-20 http://sv20.sf.bg.ac.rs/ (попуљава се на рачунарима у сали 128 или у студентском парламенту сала 227, а након прозивке и добијања места на Модулима, уз инструкцију студената Факултета);
• Две исте фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
• Решење Министарства о признавању високо школске дипломе (за кандидате који су основне студије завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
• Самофинансирајући студенти на студијском програму Саобраћај:
o УПЛАТНИЦА на 150.000,00 динара; школарина за стране држављане износи 1700 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа
o жиро рачун: 840-1443666-83
o модел 97 позив на број 15-60
• Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна (уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском парламенту сала 227)
• Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском парламенту сала 227);

skolarinamas150

За студенте са других Факултет и Универзизета комисија за Мастер студије ће 23.10. 2017.г. одрediti диференцијалне или допунске испите, студенти ће о томе бити обавештени телефоном или е- маилом пре уписа.

За студенте који су основне студије завршили на Саобраћајном факултету одређени су диференцијални или допунски испити код промене модула.

У табели је приказан је максимални број студената за школску 2017/18 по модулима и начини финансирања.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
С А О Б Р А Ћ А Ј

На Састанку Комисије за мастер академске студије, који је одржан 05.09.2017.г. усвојен je предлог Наставно Научном Већу о максималним квотама за упис у школску 2017/2018 на Мастер академским студијама:
Модул Максимална квот
1) МОДУЛ: ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ 25 буџетских студенат
2) МОДУЛ: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО 25 буџетских студенат
3) МОДУЛ: ИНЖЕЊЕРСТВО ГРАДСКОГ И ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА 25 буџетских студенат
4) МОДУЛ: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 25 буџетских студенат
5) МОДУЛ: ВОДНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ: 25 буџетских студенат
6) МОДУЛ: ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ 25 буџетских студенат
7) МОДУЛ: ЛОГИСТИКА 25 буџетских студенат
8) МОДУЛ: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ 25 буџетских студенат
9) МОДУЛ: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ 25 буџетских студенат
10) МОДУЛ: ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ 25 буџетских студенат
11) МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ И ЕКОНОМИЈА У ТРАНСПОРТУ И КОМУНИКАЦИЈАМА 30 буџетских студенат

 

 

Ток уписа на Саобраћајни факултет

Прозивка почиње 25. 10. 2017. у 1200.у свечаној сали 128, први спрат.

Кандидати се уписују према ранг листама за студијски програм Саобраћај.
У свечаној сали 128Саобраћајног факултета је постављен видео бим, на коме може да се прати померање ранга последњег кандидата који може да се упише на студијски програм у одговајућем статусу.

НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи, присуствују прозивци 25. 10. 2017., јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм- Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао прозивци у заказаном термину или кан¬ди¬дат који је био на ранг листи примљених кан¬ди¬да¬та, а није се уписао у предвиђеним ро¬ко¬вима из овог плана активности, дефинитивно гу¬би право на упис.

 

О Д Л У К У
о условима уписа дипломираних инжењера саобраћаја на мастер академске студије за школску 2017/18

На основу члана 3. Правилника о изменама и допунама правилника о основним и мастер академским студијама (бр. 672/1 од 15.9.2014.г), Комисија за Мастер академске студије је на састанку одржаном 05.09.2017. год. донела
О Д Л У К У
о условима уписа дипломираних инжењера саобраћаја на мастер академске студије за школску 2017/18
У складу са чланом 3. Правилника о изменама и допунама правилника о основним и мастер академским студијама (бр. 672/1 од 15.09.2014.г) о дефинисању правила за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета, дипломираним инжењерима саобраћаја који желе да упишу модул студијског програма на мастер академским студијама Саобраћајног факултета, а нису стекли диплому одговарајућег стручног модула на основним академским студијама, прописују се два диференцијална испита према предлогу руководиоца Модула.
ПРОПИСАНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ СУ:
12) МОДУЛ: ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

1. Експлотација железнице и железичке инфраструктуре, Проф. др Милош Ивић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. др Милан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. др Славко Весковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Бранислав Бошковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
2. Возна средства са вучом и организацијом железничког саобраћаја, Проф. Др Срђан Русов, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Драгомир Мандић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Драгутин Костић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
13) МОДУЛ: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО
1. Одабрана поглавља за Управљање саобраћајем и планирање саобраћаја
(Проф. др Јадранка Јовић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц др Никола Челар, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
2. Одабрана поглавља из Теорије саобраћајног тока и Саобраћајног пројектовања (Проф. Др Владан Tубић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. др Бранимир Станић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.).
Напомена: не важи за модуле: ДБ и ДТ
14) МОДУЛ: ИНЖЕЊЕРСТВО ГРАДСКОГ И ДРУМСКОГ ТРАНСПОРТА
1. Технологија транспорта путника и робе (Одабрана поглавља из предмета Технологија транспорта путника, Технологија транспорта робе и Контрола и превентива у превозу опасне робе), Проф. др Славен Тица, Доц. др Барнко Миловановић .
2. Експлотација и паркирање друмских транспортних средстава (Одабрана поглавља из предмета Техничка експлоатација возила и Паркирање), Проф. др Нада Милосављевић, Доц. др Владимир Момчиловић.
Напомена: за модуле: ДТ, ДС, ДБ и Логистика нема додатних услова за упис на мастер академске студије.
15) МОДУЛ: БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
1. Основи безбедности саобраћаја (Доц. Др Далибор Пешић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
2. Експертизе (Доц. Др Борис Антић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
Напомена: за модул ДТ нема додатних испита; за модул ДС нема додатних испита.
16) МОДУЛ: ВОДНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ:
1. Одабрана поглавља из пловних превозних средстава и технологије водног саобраћаја и транспорта (Доц. Др Александар Радоњић, Проф. Др Радован Зобеница, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Владислав Мараш, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.).
2. Одабрана поглавља из експлоатације лука и пристаништа и пловних путева (Проф. др Катарина Вукадиновић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Данијела Пјевчевић ).
17) МОДУЛ: ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
На предлог руководиоца модула прописују се два предмета од седам понуђених:
1. Ваздухопловна превозна средства (Проф. др Слободан Гвозденовић, тел. (011) 3091-230, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 307; Проф. Др Оља Чокорило, тел. (011) 3091-373, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 010).
2. Перформансе транспортних ваздухоплова средства (Проф. др Слободан Гвозденовић, тел. (011) 3091-230, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 307; Проф. др Петар Миросављевић, тел. (011) 3091-233, +381642500066, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 334).
3. Инструменти и опрема ваздухоплова (Проф. Др Љубиша Васов, тел. (011) 3091-260, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 308).
4. Ваздухопловна пристаништа (Доц. Др Бојана Мирковић, тел. (011) 3091-309, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 236).
5. Контрола летења (Проф. Др Феђа Нетјасов, тел (011) 3091-262, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 310).
6. Робни транспорт у ваздушном саобраћају (Доц. Др Радосав Јовановић, тел. (011) 3091-309, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 236).
7. Планирање превожења и експлотација ваздухоплова (Проф. др Милица Калић, тел. (011) 3091-227, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 501).
18) МОДУЛ: ЛОГИСТИКА
На предлог руководиоца модула прописују се два предмета од пет понуђених:
1. Основи логистике (Проф. др Слободан Зечевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 338)
2. Механизација претовара (Проф. др Милорад Видовић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 302)
3. Шпедиција и агенцијско пословање (Проф. др Милорад Килибарда, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 516)
4. Складишта (Проф. др Момчило Миљуш, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 303)
5. Интермодални транспорт (Проф. др Слободан Зечевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., каб. 338).

19) МОДУЛ: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
1. Принципи телекомуникација (Проф. др Горан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Мирјана Стојановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Александра Костић-Љубисављевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.,) и
2. Телекомуникациони саобраћај, мреже и сервиси (Проф. др Миодраг Бакмаз, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Проф. Др Валентина Радојичић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
20) МОДУЛ: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
1. Експлотација поштанског саобраћаја (Проф. Др Дејан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Доц. Др Момчило Добродолац, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
2. Аутоматизација процеса у поштанском саобраћају (Проф. др Дејан Марковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)

21) МОДУЛ: ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ
1. Операциона истраживања (Доц. Др Милош Николић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
2. Анализа транспортних мрежа (Проф. Др Милица Шелмић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Доц. Др Милош Николић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.).
Напомена: диференцијалне испите полажу само они студенти који нису ове предмете полагали на основним академским студијама изборног модула.
22) МОДУЛ: МЕНАЏМЕНТ И ЕКОНОМИЈА У ТРАНСПОРТУ И КОМУНИКАЦИЈАМА
Напомена: нема диференцијалних испита.

Наведене диференцијалне испите студент је дужан да унесе у нови индекс на упису 25.10.2017.г. и да их прво прво пријави и полаже у редовним роковима (рокови су у календару активности http://www.sf.bg.ac.rs/download/kalendar/MASkalendar1718.pdf ) како је наведено у измена превилника за Основне и мастер студије.

pravilnikdifmas

Настава на Мастер студијама починје 16.10.2017. према објављеном распореду часова. Током наставе студенти се одлучују за изборне предмете.

Обавезне и изборне испите на Мастер академским студијама студенти уписују (када отворе елелтронкси индекс после уписа 25.10.) од 25.10 до 27.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 30. и 31. Октобра 2017.г.доносе индексе ради верификације унетиух изборних и обавезних испита за школску 2017/2018.

 

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:
• Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
• Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
• Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
• Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

 osiguranje

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

karijera

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у холу Факултета и Пошта у улици Војводе Степе преко пута Факултета.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не појаве на прозивци у датом термину губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи који се појаве на прозивци у наведеном термину. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем дођу на упис нема више слободних места.

На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/SF-doktorske-upis-2017.pdf) за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години, Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 17. октобра до 18.октобра 2017. године у студентској служби од 11 до 13.
Број студената који се могу уписати је 3 (3 самофинансирајућa).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:
• Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
• извод из матичне књиге рођених,
• доказе који се односе на остварене научне радове
• доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
• сагласност ментора
• доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број
840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..
Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 20.октобра 2017. године а прелиминарна ранг листа ће се објавити од 16ч, 20.10.2017.г.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 23. октобра 2017. године до 11ч .
Коначна ранг листа ће се објавити 23. октобра 2017. у 12ч.

Прозивка и Упис примљених кандидата је 24. октобра у 13 ч (сала 128 ).
Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.
Висина школарине:
• за држављане Републике Србије је 200.000,00 динара
• за стране држављане је 3.000,00 евра
Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:
• оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
• извод из матичне књиге рођених
• електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
• Индекс се купује у скриптарници факултета
• две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
• доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
• по потреби и друге доказе

 

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 20.октобра 2017. године а прелиминарна ранг листа ће се објавити од 16ч, 20.10.2017..
Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 23. октобра 2017. године до 11ч .
Коначна ранг листа ће се објавити 23. октобра 2017. у 12ч.
Упис кандидата ће се обавити путем јавне прозивке 24.октобра 2017.г. у 13:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, у свечаној сали на првом спрату 128.
________________________________________

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНЕ САТНИЦЕ ПРОЗИВКЕ.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис , врше упис.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао про¬зивци у заказаном термину или кан¬ди¬дат који је био на ранг листи примљених кан¬ди¬да¬та, а није се уписао у предвиђеним ро-ко¬вима из овог плана активности, дефинитивно гу¬би право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити упис уз Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ је потребно:
• индекс (купује се у скриптарници факултета и попуњава се приликом уписа у сали 128) .
• 2 обрасца ШВ-20 http://sv20.sf.bg.ac.rs/ (попуљава се на рачунарима у сали 128 или у студентском парламенту сала 227, а након прозивке и добијања места, уз инструкцију студената Факултета);
• Две исте фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
• оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука ,на увид
• извод из матичне књиге рођених, на увид
• Решење Министарства о признавању високо школске дипломе (за кандидате који су основне студије и мастер или магистарске стидије завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
• Самофинансирајући студенти на студијском програму Саобраћај:
o УПЛАТНИЦА на 200.000,00 динара; школарина за стране држављане износи 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа
o жиро рачун: 840-1443666-83
o модел 97 позив на број 82-70
• Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна (уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском парламенту сала 227)
• Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази код студената на инфо- пулту на главном улазу или у студентском парламенту сала 227);

skolarinadas200

Настава на Докторским академским студијама починје 23.10.2017. г. према објављеном распореду часова. Током наставе студенти се одлучују за изборне предмете.

Изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елелтронкси индекс после уписа 24.10.2017.г. ) од 30.10. до 03.11., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 6. 11. и 7. 11. 2017.г.доносе индексе ради верификације унетих изборних испита за школску 2017/2018.

 

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:
• Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
• Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
• Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
• Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

 osiguranje

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

karijera

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у холу Факултета и Пошта у улици Војводе Степе преко пута Факултета.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не појаве на прозивци у датом термину губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи који се појаве на прозивци у наведеном термину. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем дођу на упис нема више слободних места.

 

Предстојећи догађаји

IMAGE Милорад Арсенијевић – Балерина: Сећање
Милорад Арсенијевић ( 6. јун 1906 — Београд, 18. март 1987 ) био југословенски фудбалер и фудбалски тренер. Од 1927. до 1936. године одиграо је 52. утакмице за репрезентацију...

Free Joomla! template by Age Themes