Задужбинa Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - Oглас

Задужбинa Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића
Расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

стана број 17, површине 106 м2, на петом спрату зграде Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у ул. Андрићев венац број 12 у Београду, следеће садржине:
Почетни износ закупнине је 460,00 динара (без ПДВ-а) по метру квадратном.
Стан се издаје у закуп за становање или за обављање мирне делатности.
Стамбени простор се даје у закуп на одређено време, на рок од 5 година, с
тим што се исти може продужавати за наредни петогодишњи период.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица.
Понуде се достављају у року од осам дана од дана објављивања огласа у дневном листу ''Политика'', препорученом поштом или непосредно на адресу: Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Београд, Студентски трг бр. 1.
На затвореној коверти понуђач мора ставити напомену: “Понуда за стамбени простор – не отварати”.
Понуда треба да садржи следеће елементе да би била потпуна:
• податке о подносиоцу понуде (за правна лица копија решења о упису у регистар, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствен матични број грађана, назив радње, матични број; за физичка лица: име и презиме, адреса стана, број личне карте, јединствен матични број грађана);
• износ закупнине која се нуди по метру квадратном месечно;
• изјаву о спремности улагања сопствених средстава у адаптацију и опремање простора;
• изјаву будућег закупца о преузимању обавеза плаћања комуналних трошкова и трошкова текућег одржавања;
Будући закупац сноси трошкове осигурања пословног простора од ризика настанка штете изазване пожаром и других ризика изазваних вишом силом.
Сви понуђачи дужни су да на име депозита уплате износ од 48.800,00 динара на рачун Задужбине: 265-1760310000355-49, и уплатницу презентирају уз понуду на Оглас.
Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача. Понуда без уплатнице сматраће се непотпуном.
У случају једностраног одустанка најповољнијег понуђача депозит се не враћа.
Сви понуђачи су дужни да на име трошкова огласа на посебној уплатници уплате износ од 1.500,00 динара неповратно, на рачун Универзитета у Београду бр: 840-1835666-14 , и уплатницу презентирају уз понуду на оглас.
Све непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Избор понуђача извршиће Комисија критеријумом најповољније понуде.
О извршеном избору закупца понуђачи ће бити писмено обавештени у року од осам дана од дана доношења одлуке.
Сва додатна обавештења можете добити на телефоне: 3207 426 и 3207 427.
Разгледање стана број 17 у Ул.Андрићев венац бр. 12 може се извршити 07.12.2017. године од 11 часова до 13 часова.

IMAGE Милорад Арсенијевић – Балерина: Сећање
Милорад Арсенијевић ( 6. јун 1906 — Београд, 18. март 1987 ) био југословенски фудбалер и фудбалски тренер. Од 1927. до 1936. године одиграо је 52. утакмице за репрезентацију...

Free Joomla! template by Age Themes