Упис на основне акдемске студије школска 2018/19.

Основне академске студије на Факултету трају четири школске године и вреднују се са 240 ЕСПБ. У прву годину основних академских, које реализује Универзитет у Београду односно Саобраћајни факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 • Упутства и савети
 • Правила пријемног испита
 • Савети психолога
 • Примери задатака

Упис на мастер студије школска 2017/18.

Мастер академске студије на Факултету трају једну школску годину и вреднују се са 60 ЕСПБ. Циљ мастер академских студија на Факултету је школовање стручњака високог образовања у области саобраћаја чијим завршетком се стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена мастер академских студија.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 

Упис на докторске студије школска 2017/18.

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици.

 • Важне информације
 • План активности
 • Потребна документа за пријаву
 • Квоте за упис
 • Важни датуми
 

Држављанин Републике Србије који је у школској 2017/2018. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације ( у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе)

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2017/2018. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију кандидата.

Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја(у даљем тексту: Министарство) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року восокошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре(International Baccaleurate Diploma Programme).

Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, висoкошколска установа може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Упис:

Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2018/19. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:
Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу
Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)
Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)
Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија...)
Кандидати који имају тешкоће у говору
Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења...)
Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама

прилажу високошколској установи и један од следећих докумената:

Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
Мишљење Интересорне комисије
Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документацијаа мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.
Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
После завршеног полагања пријемних испита (испита за проверу склоности и способности) кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом из тачке 1., а положили су пријемни испит (испит за проверу склоности и способности) рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
Уколике се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад.
Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење:

Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима.

Упис:

Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским уставновама, чији је оснивач Република Србија за школску 2018/2019 годину, а желе да се упишу у оквиру програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, прилажу високошколској установи и следећа документа:
изјаву у писаној форми да је ромске националности – модел изјаве;
препоруку Националног савета ромске националне мањине – модел препоруке.
Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
После завршеног полагања пријемних испита (испита за проверу сколонсти и способности) кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине из тачке 1., а положили су пријемни испит (испит за проверу склоности и способности) рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
Уколико се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног Одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад.
Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење:

Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима.

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2018/2019.

Прозивка и Упис на Факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305.

Моле се кандидати да се СТРОГО ПРИДРЖАВАЈУ НАВЕДЕНИХ САТНИЦА ПРОЗИВКЕ.

Прозивка кандидата ради Уписа се организује у понедељак 02.07.2018. год. у амфитеатру 125, по установљеном распореду, који почиње у 09:00 часова.

Одмах након прозивке кандидати који су прозвани и узели место за упис  на одређеном Модулу одлазе из амфитеатра 125 у свечану салу 128 на првом спрату, где се врши Упис примљених кандидата.

Кандидат који је био на коначној ранг листи или афирмативној листи 1 и 2, а није присуствовао про­зив­ка­ма у заказаном термину или кан­ди­дат који је био на ранг листи примљених кан­ди­да­та, а није се уписао у предвиђеним ро­ко­вима из овог плана активности, дефинитивно гу­би право на упис.

Кандидати који се уписују на Саобраћајни факултет обавезни су да на упис дођу лично.

Уколико су спречени да лично обаве упис, у њихово име може и неко други обавити  упис уз  Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује, које садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме, ЈМБГ, адреса, број телефона). У том случају индекс  ће бити задржан и кандидат мора лично преузети индекс.

За упис на САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ је потребно:

 • индекс (купује се у скриптарници факултета и попуњава се приликом уписа у сали 128)
 • 2 обрасца ШВ-20 (попуљава се на рачунарима у сали 128, а након прозивке и добијања места на Модулима, уз инструкцију студената Факултета);
 • Две исте фотографије димензија 3.5 x 4.5 cm
 • фотокопије следећих докумената(не оверена):
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • извод из матичне књиге рођених;
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
  • диплома,
  • сведочанства свa 4 разреда
  • извод из матичне књиге рођених;
 • Решење Министарства о признавању дипломе средње школе (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству). У случају да поступак још увек није завршен кандидати ће се уписати али им неће бити уручени индекс, све док не добију и донесу потврду о нострификацији дипломе.
 • Самофинансирајући студенти на студијском програму Саобраћај:
  • УПЛАТНИЦА на 90.000,00 динара (може у 3 једнаке рате: 1. рата при упису); школарина за стране држављане износи 1700 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 3 једнаке рате: 1. рата при упису)
  • жиро рачун: 840-1443666-83
  • модел 97 позив на број 68-10
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу)
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу);

upis2018 1

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

Најближа места где се могу уплатити наведене накнаде су Пошта која се налази у холу Факултета и Пошта у улици Војводе Степе преко пута Факултета.

Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе неће уважавати. Потребно је да кандидати схвате да, уколико се не појаве на прозивци у датом термину губе своје место и право уписа. Њихово место се даје следећим кандидатима по ранг листи који се појаве на прозивци у наведеном термину. Будући да је укупан број места ограничен, за кандидате који са закашњењем  дођу на упис нема више слободних места.

У табели је приказан  акредитовани  број студената за школску 2018/19  по модулима и начини финансирања.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: С А О Б Р А Ћ А Ј

СТУДИЈСКИ МОДУЛИ

Буџет

Самофин.

Укупно

Железнички саобраћај и транспорт

35

3

38

Друмски и градски саобраћај

40

7

47

Друмски и градски транспорт

40

7

47

Безбедност друмског саобраћаја

40

7

47

Водни саобраћај и транспорт

15

3

18

Ваздушни саобраћај и транспорт

15

3

18

Логистика

40

6

46

Поштански саобраћај и мреже

40

7

47

Телекомуникациони саобраћај и мреже

35

7

42

Укупно

300

50

350

Ток уписа на Саобраћајни факултет

Прозивка почиње у понедељак, 02. 07. 2018. у 09:00.у амфитеатру 125, први спрат.

Кандидати се уписују према ранг листама за студијски програм Саобраћај.

У  амфитеатру 125 Саобраћајног факултета је постављен видео бим, на коме може да се прати померање ранга последњег кандидата који може да се упише на студијски програм у одговајућем статусу.

НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи и имају 51 и више бодова, присуствују прозивци у понедељак 02.07.2018. од 9:00 часова  у амфитеатру 125, јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право  уписа изабраног модула на студијски програм- Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.

Понедељак, 02. 07. 2018.

Прва Прозивка траје од 09:00 до 10:00  за кандидате са Афирмативне мере 1 и Афирмативне мере 2 и за кандидате са Коначне ранг листе од места 001 до 100. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Прво се прозивају кандидати који се уписују према ранг листи Афирмативне мере 1, затим се прозива кандидат који се уписују према ранг листи Афирмативне мере 2.   Ови кандидати узимају самофинансирајућа места на Модулима,  прама тачци 7 Упутства за спровођење заједничког конкурса за упис студента, датој од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Друга Прозивка траје од 10:00 до 11:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 101 до 200. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Трећа Прозивка траје од 11:00 до 12:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 201 до 300. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Четврта Прозивка траје од 12:00 до 13:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 301 до 400. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.

Пета Прозивка траје од 13:00 до 14:00  за кандидате са Коначне ранг листе од места 401 до 500 ако се на претходној прозивци не попуне буџетска места. Могу се узимати буџетска и самофинансирајућа места на Модулма према квоти.Уколико се попуне сва буџетска места проглашава се пауза од 13:00 до 14:00 и у овом периоду се не врши прозивка.

Шеста Прозивка траје од 14:00 до 15:00  за кандидате са Коначне ранг листе за упис кандидата који су испунили услов за упис у категорију самофинансирајућих студената за преостала самофинансирајућа места.

Сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи – од пос­лед­њег упи­саног на терет буџета – до последњег на ранг листи који има­ју 30 и  ви­ше бодова да би стекли право на упис НЕОПХОДНО је да бу­ду у ам­фи­теат­ру Саобраћајног фа­кул­те­та (125) у понедељак 02. 07. 2018. године у 1400 часова, јер на основу прозивке по редоследу са коначне ранг листе стичу право  уписа изабраног модула на студијски програм- Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.    

Шестом прозивком се завршава циклус прозивки за први уписни рок на Основне академске студије у школској 2018/2019.

Уколико преостане места након уписа самофинансирајућих студената од уторка 03.07.2018. године, кандидати који су полагали пријемни испит на неком срод­ном факултету и имају 30 и више бодова, могу се уписати   до 06.07.2018. године у времену од 11:00 до 13:00 часова.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао про­зив­ка­ма у заказаном термину или кан­ди­дат који је био на ранг листи примљених кан­ди­да­та, а није се уписао у предвиђеним ро­ко­вима из овог плана активности, дефинитивно гу­би право на упис.

Free Joomla! template by Age Themes