Poštovane koleginice i kolege,

dragi prijatelji,

Dobrodošli na elektronsku prezentaciju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu!
Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija u našoj zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Naš Fakultet ima dugu i bogatu tradiciju. Počeci nastave iz oblasti saobraćaja na ovim prostorima vezuju se za 1950. godinu kad je Vlada FNRJ svojim ukazom osnovala Visoku saobraćajnu školu. Inženjeri potekli sa našeg fakulteta ostvarili su mnoge značajne uspehe u organizaciji, upravljanju, projektovanju i razvoju saobraćajnih preduzeća i saobraćajnih sistema svih vidova u zemlji i inostranstvu, od kojih veliki broj spada u svetski priznata i poznata imena.

 

nbojovic

 

Dekan Fakulteta
Prof. dr Nebojša Bojović,

redovni profesor
 
Danas Saobraćajni fakultet edukuje studente koji stiču znanje i veštine iz železničkog, drumskog i gradskog saobraćaja i transporta, bezbednosti drumskog saobraćaja i transporta, logistike, vazdušnog i vodnog saobraćaja, telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja, na tri nivoa studiranja. To su osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije.

 sf

Saobraćajni fakultet

Univerziteta u Beogradu
  

Saobraćaj je od suštinskog značaja za pojedinca i društvo u celini. Saobraćaj je posledica potrebe ljudi da putuju i njihovih zahteva da se realizuje transport robe. On se može definisati kao kretanje ljudi i robe sa jedne lokacije na drugu. Takođe, možemo razmotriti saobraćaj iz druge perspektive: kao protok koji uočava posmatrač sa strane. Sa ovog stanovišta saobraćaj podrazumeva kretanje pešaka i vozila na putevima i oblastima određenim za to. Na primer, u teoriji saobraćajnog toka, saobraćaj se uglavnom razmatra kao fenomen, naglasak se stavlja na izučavanje procesa, dok je sama svrha saobraćaja u drugom planu.

 

 

Saobraćaj se može podeliti na različite vidove, na primer, prema vrsti saobraćajne infrastrukture ili tipu prevoznog sredstva. Saobraćajni sistem se sastoji od stacionarne infrastrukture (puteva i terminala) i sistema za upravljanje saobraćajem (vozni park i organizacija operatera). Stacionarna infrastruktura uključuje neke delove sistema upravljanja, kao što su saobraćajna signalizacija i znakovi.

Opus nastave i istraživanja Saobraćajnog fakulteta spada u saobraćajno inženjerstvo, a ono obuhvata ispitivanje postavljanja ciljeva, aktivnosti i posledica putničkog i teretnog saobraćaja različitih vidova, zatim planiranje i analizu saobraćajnih sistema, kao i  upravljanje saobraćajem i menadžment.

Istorijski posmatrano prvi radovi iz perioda 50-tih i 60-tih godina prošlog veka nastoje da razumeju dinamiku drumskog saobraćaja. U tom periodu kao i danas, teško da postoji osoba u struci koja ne posmatra kretanje vozila duž autoputa kao naučni eksperiment, nastojeći da razume zašto je takav saobraćajni tok, kako nastaju i nestaju uska grla  i šta prouzrokuje drugačije ponašanje vozača.

  

Svrha Saobraćajnog fakulteta je i da definiše saobraćaj kao naučnu disciplinu koja prevazilazi saobraćajnu tehnologiju i metode. Bilo da se saobraćaj odvija avionom, automobilom, kamionom ili drugim vidom transporta koji će se razviti u budućnosti, mogu se ustanoviti fundamentalna svojstva i pravila. Nauka o saobraćaju definiše osobine saobraćaja i pokazuje kako se naše znanje i veština o jednom vidu saobraćaja može iskoristi za objašnjenje ponašanja drugog.

 

Nauka o saobraćaju motivisana je željom da objasni prostorne interakcije koje dovode do kretanja ljudi ili predmeta sa mesta na mesto. Ona koristi metodologije fizike, operacionih istraživanja, verovatnoće i teorije upravljanja. Zasnovana je na matematičkim modelima i optimizacionim algoritmima sa ciljem da objasni fenomen saobraćaja. Kao takva, nauka o saobraćaju je usmerena na šire istraživačke zajednice, saobraćajne inženjere u praksi i buduće naučnike koji će se baviti fenomenom transporta.

 

Na Saobraćajnom fakultetu student će naučiti kako da modeluje, upravlja, projektuje, automatizuje i održava saobraćajne sisteme. Nastavni plan i program obuhvata kurseve koji pokrivaju sledeće segmente: inženjerske alate (projektovanje, simulaciju i analizu), saobraćajna sredstva, saobraćajnu opremu, logistiku, operativnu realizaciju poslova u saobraćajnim sistemima, informacione sisteme koji su podrška saobraćajnim sistemima, upravljanje i optimizaciju saobraćajnih sistema. Na Saobraćajnom fakultetu posebnu pažnju poklanjamo rešavanju aktuelnih problema. Ova institucija priprema studente za profesionalnu, akademsku i istraživačku karijeru. Naglasak je na sticanju znanja o naprednim tehnikama planiranja, projektovanja, operativnoj realizaciji posla, planiranju održavanja, maksimizaciji performansi saobraćajnih sistema i njihovoj evaluaciji, uključujući i aspekte prava, ekonomije i politike.

 

Pojačana zabrinutost za životnu sredinu oživela je posebno interesovanje za razvoj i upravljanje svim aspektima saobraćajnih sistema, što naročito doprinosi atraktivnosti i aktuelnosti istraživanja koja se sprovode na našem fakultetu.

 

Saobraćajni fakultet svojim studentima omogućuje detaljno poznavanje širokog raspona aktuelnih društvenih tema, od značaja za sledeće oblasti:  klasično planiranje saobraćaja, izučavanje ponašanja korisnika saobraćaja, uspostavljanje i održavanje bezbednosti saobraćaja, projektovanje sa optimizacijom sistema, transportna ekonomija i politika, ranjivost i zaštita saobraćajne infrastrukture, procena emisije polutanata i analizu održivosti razvoja saobraćajnih sistema. Sa iskustvom u svim vidovima transporta, naši studenti su obučeni da rešavaju probleme koji uključuju putnike i teret, a koji se javljaju duž regionalnih puteva, autoputeva, železničkih pruga i plovnih puteva, kao i na njihovim intermodalnim komponentama. Problemi koji se javljaju u interdisciplinarnoj oblasti saobraćaja su kompleksni i stalno se menjaju s promenama u društvu, novim tehnologijama i aspektima zaštite životne sredine. Saobraćajni fakultet školuje buduće stručnjake koji su sposobni za analiziranje i rešavanje ovih teških problema. Naši studenti moraju savladati materiju u mnogim disciplinama, uključujući matematiku, informatiku, elektrotehniku, urbanizam, operaciona istraživanja i menadžment, logistiku, ekonomiju, psihologiju, strane jezike. Uz ovakvu obuku, sa naglaskom na akademsko obrazovanje i profesionalni razvoj, naši diplomirani inženjeri su sada stručnjaci u lokalnim, državnim i međunarodnim firmama, profesori i istraživači na univerzitetima i istraživačkim institutima u Srbiji i inostranstvu; rukovodioci u lokalnim i državnim organima i javnim preduzećima.

 

Do sada je na fakultetu (od 1953.g. do 2014.) diplomiralo preko 6000 studenata, dok trenutno studira oko 2500 naših kolega. U poslednjoj akademskoj godini diplomiralo je preko 220 studenata, titulu mastera steklo njih 139, a doktorsku disertaciju odbranilo 5 kandidata.

 

Saobraćajni fakultet danas raspolaže savremenim amfiteatrima, učionicama, laboratorijama, a deset učionica opremljeno je najsavremenijom računarskom opremom i digitalnim tablama i umreženo wifi tehnologijom.

 

Ova prezentacija je zamišljena da posetiocima pruži uvid u život i rad našeg Fakulteta, ali takođe da studentima olakša studiranje. Ona pruža informacije o radu katedri, instituta, službi fakulteta, studentskih organizacija, biblioteke, ali se tu mogu naći i nastavni programi svih predmeta, rezultati ispita, ispitni zadaci kao i materijali za učenje i vežbanje. Studentima mogu poručiti da su zbog prirode i sadržaja poslova kojima se u praksi bave diplomirani saobraćajni inženjeri studije na Saobraćajnom fakultetu izuzetno zanimljive, ali i obimne i zahtevne. One traže strpljiv i uporan rad, redovno praćenje nastave, predavanja i vežbe su obavezne. Studenti koji to prihvate od prvog dana postići će dobre rezultate, oni drugi stalno će kasniti sa svojim obavezama i na kraju shvatiti da su uzalud potrošili vreme. Učiti tokom godine je ključ uspeha na studijama, rešavanje operativnih saobraćajnih problema se ne može savladati na brzinu i pred ispitni rok.

 

Studentima koji su se ove školske godine upisali na Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu čestitam na izboru i želim da što pre postanu diplomirani saobraćajni  inženjeri i time ostvare svoj životni san
   

Dekan

 

Prof. dr Nebojša Bojović, dipl. inž.

NAJVAŽNIJE ČINjENICE:

SAOBRAĆAJNI FAKULTET JE DEO UNIVERZITETA U BEOGRADU
 • Osnovan 13. septembra 1950. godine.
 • Najstariji fakultet ove vrste u Jugoistočnoj Evropi i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.
 • Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata.

 

DO SADA

 • diplomiralo preko 6000 studenata
 • magistriralo preko 200 kandidata
 • doktoriralo preko 100 kandidata.

 

ZAPOSLENO

 • 150 nastavnika i saradnika
 • 70 članova nenastavnog osoblja.

 

RASPOLAŽE

 • prostorom od 13.750 m2 prostora (amfiteatri, učionice, laboratorije, centri, kabineti, klubovi)
 • Bibliotekom sa čitaonicom (17.000 knjiga, 850 časopisa)
 • Računarskim centrom i računarskim učionicama za slobodan rad i obuku studenata
 • Skriptarnicom

 


Free Joomla! template by Age Themes