Studiranje

Savladavanjem studijskog programa Saobraćaj studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravljaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok ljudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.


 

WP 201312232

Studije - najvažnije činjenice

 • Saobraćajni fakultet je u sastavu Univerziteta u Beogradu i osnovan 13. septembra 1950. godine.
 • Saobraćajni fakultet je najstariji fakultet ove vrste u regionu jugo-istočne Evrope i jedini koji ima sveobuhvatne programe obrazovanja stručnjaka iz oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.
 • Na Saobraćajnom fakultetu studira oko 2300 studenata.
 • Do sada je na Fakultetu diplomiralo preko 6000 studenata, magistriralo preko 200 i doktoriralo preko 100 kandidata.
 • Saobraćajni fakultet ima 220 zaposlenih (150 nastavnika i saradnika i 70 članova nenastavnog osoblja)
 • Fakultet raspolaže sa 13.750 m2 prostora u kojem se nalaze Amfiteatri, Učionice, Laboratorije, Centri, Kabineti, Klubovi
 • Biblioteka sa čitaonicom (17.000 naslova knjiga, 850 naslova časopisa)
 • Računarski centar i računarske učionice za slobodan rad i obuku studenata.
 • Svi računari su umreženi i povezani na Internet, mogućnost prijavljivanja ispita, informisanja o radu fakulteta...
 • U pripremi Studentski klub sa restoranom
 • Skriptarnica, u kojoj se mogu kupiti ispitne prijave, obrasci, udžbenici itd.
 • U pripremi Fotokopirnica, štamparija, knjigoveznica

Gde rade u svetu diplomirani inženjeri saobraćaja

 • NA NAJELITNIJIM UNIVERZITETIMA U SVETU (MIT, Columbia International University, The University of California)
 • WORLD BANK
 • OUN (ICAO, Montreal, Canada)
 • EUROCONTROL (Brisel, EU)
 • Proizvođači aviona, vazduhoplovni prevozioci, aerodromi (AIRBUS, BOMBARDIER, BOEING),
 • Philip Morris, Omega, Rolex, Panalpina, Via Donau, ...

Gde rade u našoj zemlji diplomirani inženjeri saobraćaja

 • U republičkim, gradskim i opštinskim ministarstvima,
 • sekretarijatima,
 • direkcijama,
 • privrednim komorama,
 • javnim preduzećima,
 • saobraćajnim, transportnim, trgovačkim, industrijskim i konsultantskim firmama,
 • obrazovnim institucijama,
 • bankama,
 • medijima,
 • osiguravajućim kompanijama,
 • logističkim firmama ...

 

Free Joomla! template by Age Themes