Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj 612-00-02552/2013-04, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet dobio je Odluku o akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskih programa za sva tri nivoa studija:

  • Osnovne akademske studije - studijski program: Saobraćaj
  • Master akademske studije - studijski program: Saobraćaj
  • Doktorske akademske studije - studijski program: Saobraćaj

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj 612-00-01919/2013-04, razmatrala je i usvojila Izveštaj o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta visokoškolske ustanove akademskih studija: Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet.

Izvod iz Izveštaja:

“…Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu je kvalitetno izradio izveštaj o samovrednovanju i SWOT analize za sve standarde, čime su Odbor za kvalitet sa rukovodstvom i učešćem nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata pokazali da su stalno opredeljeni ka unapređenju kvaliteta nastavnog i naučnog procesa. Posebno ističemo odlično uređen prostor, savremeno opremljene laboratorije, učionice i amfiteatre za kvalitetno izvođenje nastave na svim nivoima obrazovanja saobraćajnoh inženjera.

Fakultet je odlično organozovan, ima kvalitetne nastavnike, saradnike i nenastavno osoblje i stvorio je odlične uslove za školovanje visokokvalitetnih kvadrova saobraćajnog inženjerstva za ponos Republike Srbije.

Na kraju Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) se zahvaljuje osoblju i studentima Saobraćajnog fakulteta iz Beograda na primerenoj saradnji tokom spoljašnje provere kvaliteta njihove ustanove.

Istovremeno KAPK se nada da će Saobraćajni fakultet u Beogradu, date komenatre, preporuke i sugestije iskoristiti za unapređenje kvaliteta rada visokoškolske ustanove u svim oblastima rada, nastavnom i naučnom procesu”.


Institucija

 

Fakultet obezbeđuje prostor i opremu neophodne za kvalitetno izvođenje svih oblika nastave. Ukupan prostor Fakulteta iznosi 13750m2 , u okviru čega je 3807m2 prostor namenjen za izvođenje nastave, što obuhvata 5 amfiteatara, 17 učionica, 10 računarskih učionica, 11 laboratorija čija namena i oprema je prilagođena različitim studijskim programima. Fakultet ima bibliotečki prostor i čitaonicu. Takođe, postoji odgovarajući radni prostor za nastavnike i saradnike, kao i za administrativno osoblje. Plan akreditacije Fakulteta predviđa 1680 studenata na svim studijskim programima Fakulteta.

U nastavi je trenutno angažovano 103 nastavnika od toga je 92 sa punim radnim vremenom zaposleno na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. U zvanju docenta, angažovano je 34 nastavnika sa punim radnim vremenom. Docenti učestvuju paralelno u realizaciji predavanja i vežbi. Pored njih, u realizaciji auditornih i laboratorijskih vežbi angažovano je i 57 saradnika. Iz navedenog proizilazi da stalno zaposleni nastavnici i saradnici realizuju 95,70% nastave na Fakultetu.

Osnovne akademske studije

Savladavanjem studijskog programa Saobraćaj studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravljaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok ljudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.


Po završetku studijskog programa studenti stiču sledeće opšte sposobnosti
:
- analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
- ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja;
- razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
- primene znanja u praksi;
- praćenja razvoja tehnologije i unapređenja svojih znanja;
- rada u timu koji je sastavljen od stručnjaka različitih profila;
- razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
- razumevanja profesionalne i etičke odgovornosti inženjera saobraćaja.

Student koji uspešno završi studijski program SAOBRAĆAJ, u zavisnosti od odabranog modula studijskog programa, stiče predmetno-specifične sposobnosti da:
- definiše performanse postojećih sistema i procesa u saobraćaju, transportu, logistici i komunikacijama;
- analizira karakteristike saobraćajnih zahteva;
- analizira i planira transportne, logističke i telekomunikacione mreže;
- analizira i planira putničke i robne terminale;
- opisuje i analizira uzroke i posledice saobraćajnih nezgoda;
- realizuje veštačenje saobraćajne nezgode;
- definiše mere za upravljanje saobraćajem i kvantifikuje efekte mera;
- definiše performanse kvaliteta saobraćajno-transportnih, komunikacionih i logističkih usluga;
- rešava probleme lokacije, rutiranja i dispečiranja na mrežama;
- definiše idejna rešenja i efekte uvođenja inteligentnih transportnih sistema;
- definiše projektne zadatke;
- formira bazu podataka i izvrši kvantitativno-kvalitativna analizu stanja transportnog sistema;
- definiše algoritme za optimizaciju procesa i sistema u saobraćaju;
- primeni metode operacionih istraživanja u saobraćaju;
- vrednuje idejno-tehnološka rešenja;
- primenjuje međunarodne i nacionalne standarde, preporuke i regulative mere u različitim oblastima saobraćaja i transporta;
- koristi simulacione računarske programe;
- primeni znanja iz marketinga, menadžmenta i logističkog kontrolinga u različitim vidovima saobraćaja i transporta;
- primeni softverske pakete u oblasti saobraćaja;
- primeni GIS tehnologiju u saobraćaju;
- implementira nove tehnologije saobraćaja koje su u skladu sa zahtevima i principima održivog razvoja i dr.Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija Saobraćaj
Izborna nastava studijskog programa prvog nivoa studija Saobraćaj


Master akademske studije

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti.
Savladavanjem programa diplomskih akademskih studija - Saobraćaj studenti će biti kompetentni za planiranje, projektovanje, upravljanje i eksploataciju savremenih sistema i procesa koji omogućavaju kretanje ljudi, robe i informacija. Takođe, studenti će biti osposobljeni za nastavak školovanja na doktorskim studijama.

Studenti koji uspešno završe studijski program u okviru opštih kompetencija biće u stanju da:
- razumeju i primene fundamentalna znanja iz saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija;
- projektuju sisteme, podsisteme i procese na osnovu zadatih specifikacija;
- koriste inženjerski pristup i savremene softverske alate u inženjerskoj praksi;
- projektuju i izvode inženjerske eksperimente, analiziraju i interpretiraju dobijene podatke;
- uočavaju, formulišu i rešavaju inženjerske probleme;
- unapređuju svoje znanje i prate razvoj tehnologije;
- rade u multidisciplinarnom timu;
- razumeju profesionalnu i etičku odgovornost inženjera saobraćaja;
- efikasno komuniciraju;
- razumeju uticaj inženjerskih rešenja na društvo i okolinu;
- prihvate potrebu i aktivno se uključe u obrazovanje tokom celog života.

Neke od predmetno-specifičnih sposobnosti diplomiranih studenata su:
- projektovanje i izrada tehničke dokumentacije saobraćajnih, transportnih, logističkih i telekomunikacionih sistema;
- analiza, poređenje i kreiranje metoda istraživanja u saobraćaju;
- temeljno poznavanje softverskih paketa za planiranje i projektovanje;
- primena stečenih teorijskih znanja u rešavanju praktičnih problema iz oblasti integrisanih saobraćajnih sistema;
- temeljno poznavanje metoda operacionih istraživanja i njihova primena u rešavanju kompleksnih problema u saobraćaju;
- temeljno razumevanje osnovnih principa i strukture procesa i podsistema u različitim tehnologijama transporta;
- kreiranje i vrednovanje novih rešenja, performansi saobraćajnih puteva (drumskog, železničkog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, industrijskog transporta);
- temeljna znanja vezana za definisanje željenih performansi transportnih sredstava drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog i industrijskog saobraćaja;
- analiza i kreiranje strategija bezbednosti saobraćaja;
- definisanje algoritama optimizacije integrisanih saobraćajno-transportnih sistema;
- optimizacija intermodalnih transportnih lanaca;
- planiranje i projektovanje transportnih, logističkih, komunikacionih mreža;
- planiranje i projektovanje putničkih i robnih terminala, luka, vazduhoplovnih pristaništa, logističkih centara, terminala intermodalnog transporta;
- projektovanje, analiza i optimizacija saobraćajno-transportnih i logističkih procesa;
- primena savremenih softverskih alata u kreiranju saobraćajno-transportnih, logističkih i telekomunikacionih mreža;
- primena naprednih metoda optimizacije saobraćajno-transportnih, logističkih procesa u rešavanju realnih problema;
- upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe e-poslovanja i geografsko informacionih sistema.

 Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija Saobraćaj
Izborna nastava studijskog programa drugog nivoa studija Saobraćaj

 


Doktorske akademske studije

Savladavanjem studijskog programa doktorskih studija student stiče opšte i specifične sposobnosti koje su podređene kvalitetnom obavljanju stručne, naučne i umetničke delatnosti.

Ishod doktorskih studija treba da bude osposobljenost mladih istraživača za samostalan naučni rad, istraživanje i razvoj u oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti stiču znanja, veštine i kompetencije za samostalan naučno-istraživački rad koji obuhvata planiranje i projektovanje, upravljanje, ekonomiju, menadžment, eksploataciju i održavanje, informacione tehnologije, marketing, bezbednost, zaštitu životne sredine, ekspertize, operaciona istraživanja i modeliranje u saobraćaju, transportu, komunikacijama i logistici. Program doktorskih studija treba da omogući studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, razvijene sposobnosti i kompetencije da kritički misle i deluju kreativno i nezavisno, komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata i osposobljeni su da te rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama i objavljuju u relevantnim naučnim časopisima, doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte, i poštuju principe etičkog kodeksa dobre naučne prakse.Specifikacija predmeta na studijskom programu doktorskih studija


Free Joomla! template by Age Themes