Књига предмета (школска 2017/2018)

  I година (I семестар) - бира се четири предмета

1.

Годишњи рад изложен на докторском семинару - обавезни

2.

Одабрана поглавља из операционих истраживања: математичко програмирање и стохастички модели и њихова примена у саобраћају и транспорту

3.

Дискретна математика (Логика, графови и алгоритми)

4.

Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту

5.

Увод у теорију хаоса

6.

Стохастичка анализа

7.

Квалитет транспортних средстава

8.

Управљање подацима

9.

Транспортна економика

10.

Мултимедијални системи

11.

Системи јавног друмског транспорта

12.

Савремене физичке методе за контролу и детекцију загађења човекове околине за саобраћајне инжењере

13.

Парцијалне диференцијалне једначине

14.

Управљање токовима на транспортним мрежама

15.

Фази системи са применама у саобраћају и транспорту

16.

Симулационо моделирање

17.

Улога људских фактора у саобраћају

18.

Теорија управљања системима

19.

Базе података у безбедности саобраћаја

20.

Менаџмент у саобраћају и комуникацијама

21.

Пројектни менаџмент у саобраћајном инжењерству

22.

Информатизација рада и одржавања транспортних средстава

23.

Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају

24.

Динамичке карактеристике савремених друмских транспортних средстава

25.

Интернет програмирање у саобраћају

26.

Интегрисано управљање трошковима у транспорту и комуникацијама

27.

Пословна логистика одабрана поглавља

28.

Савремене методе унапређења безбедности пута

29.

Оптимизација транспортних процеса у системима друмског транспорта робе

30.

Безбедност ваздушне пловидбе

31.

Управљање процесима у ваздушном саобраћају

32.

Изабране методе мултиваријационе статистике

33.

Моделирање политике транспорта и комуникација

34.

Стабилност кретања копнених возила

35.

Управљање системима јавног транспорта путника

36.

Физичке основе савремених технологија у саобраћајном инжењерству

37.

Ергономско дигитално моделовање радног процеса

38.

Саобраћајно образовање и васпитање у безбедности саобраћаја

  I година (II семестар) - бира се четири предмета

1.

Годишњи рад изложен на докторском семинару - обавезни

2.

Контрола летења 4

3.

Ваздухопловна пристаништа 4

4.

Планирање и прогнозирање у комуникацијама

5.

Хетерогене бежичне мреже

6.

Теорија телекомуникационог саобраћаја

7.

Управљање железничким саобраћајем и транспортом

8.

Ефективност транспортних ваздухоплова

9.

Одабрана поглавља логистике повратних токова

10.

Системи руковања материјалом

11.

Маркетинг безбедности саобраћаја

12.

Управљање безбедношћу саобраћаја

13.

Форензика саобраћајних незгода

14.

Управљање техничким стањем возних паркова

15.

Интелигентни саобраћајни системи

16.

Ваздухопловна превозна средства

17.

Планирање процеса у е-комуникацијама

18.

Политика развоја информационог друштва

19.

Одабрана поглавља из логистике опасних материја

20.

Карактеристике безбедности транспортних средстава

21.

Перформансе транспортних средстава

22.

Транспортна средства за превоз опасне робе

23.

Моделирање перформанси city логистичких система

24.

Интермодални транспорт и логистички центри

25.

Модели за пројектовање и управљање речном и морском флотом

26.

Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање инфраструктурних постројења на железници

27.

Планирање саобраћаја

28.

Планирање превожења и екплоатација ваздухоплова 4

29.

Mодели управљања квалитетом у логистици

30.

Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом

31.

Интерконекција телекомуникационих мрежа

32.

Управљање трошковном ефикасношћу транспортних пословних система

33.

Рутирање саобраћаја у комникационим мрежама

34.

Телекомуникације у интелигентним транспортним системима

35.

Управљање процесима у поштанском саобраћају

36.

Управљање паркирањем

37.

Транспортна политика у оквиру стратегије одрживог развоја

38.

Квантитативне анализе безбедности саобраћаја - мерење безбедности

39.

Информациони системи у логистици

40.

Перформансе логистичких система

41.

Тарифирање у телекомуникационим мрежама

42.

Дигитална форензика

43.

Телекомуникационе мреже наредне генерације

44.

Теорија саобраћајног тока - модели

45.

Примена система електронске навигације и комуникација у организацији водног саобраћаја

46.

Управљање безбедношћу ваздухоплова

47.

Управљање ризиком у транспорту опасне робе

48.

Методе експлоатационих прорачуна пропулзионо-енергетских учинака бродова у експлоатацији флоте

49.

Оптимизација перформанси транспортних ваздухоплова

50.

Модели за технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама

51.

Основе и методологија безбедности саобраћаја

52.

Стратегије и методе маркетинг менаџмента одрживог транспорта

53.

Саобраћајно пројектовање - сложени градски системи

54.

Моделирање технологије железничког саобраћаја

55.

Симулација у железничком саобраћају

56.

Моделирање утицаја саобраћаја на животну средину

57.

Регулисање железннчког тржишта

58. Комерцијална експлоатација друмске инфраструктуре-модели имплементације
59. Моделирање утицаја саобраћаја на животну средину

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes