Наставни план и програм

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗНАЊА ЛИЦА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРАВАЧЕ И РЕВИЗОРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА  
Дан обуке Бр. наст. јединицe Тема Минута Минута кумулативно
Модул 1: ОСНОВЕ РЕВИЗИЈЕ И ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТА
(7 наставних јединица)
   
1   1

Основни фактори безбедности саобраћаја (БС)

Хедонова матрица; Пут као фактор безбедности саобраћаја; Елементи пута значајни за безбедност саобраћаја;

Традиционалан и савремен приступ унапређењу безбедности путева; Животни век пута – студије оправданости, идејни пројекат (ИДП), пројекат за грађевинску дозволу (ПГП), пројекат за изградњу пута (ПИзП), експлоатација пута;

Савремени алати унапређења БС на путу, у свим фазама животног века пута;

Појам РБС и ПБС, основни разлози за РБС и ПБС, потенцијал утицаја на БС;

ЕУ Директиве које се односе на безбедност саобраћајне инфраструктуре (Директива 2008/96, Директива 2019/1936, Директива о безбедности тунела, ...); Закон о путевима и подзаконски акти који се односе на РБС и ПБС.

90 225  
2 Системски приступ БС - Приступ безбедног система (Safe system approach);
Принципи безбедног пројектовања путева (Safe Design Roads).
90
3 Учесници и одговорности у ревизији и провери безбедности пута (партнери) и улога управљача пута 45
2    4 Карактеристике различитих типова путева (категоризација, значај, обим саобраћаја на путу, структура саобраћаја, врсте путовања и сл.) 45 225   
5 Ревизија и провера безбедности саобраћаја и људски фактор 45
6 Провера безбедности саобраћаја као део одржавања пута 45
7 Искуства у примени РБС и ПБС у Србији и у региону.
Најчешћи проблеми у примени предложених мера из извештаја о ПБС.
90
Модул 2: РБС и ПБС - ВЕЗА СА ОСТАЛИМ АЛАТИМА ЗА ОЦЕНУ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТА И АНАЛИЗА СН
(2 наставне јединице)  

 
8 Веза РБС и ПБС са осталим алатима за унапређење безбедности пута (мапирање ризика, Европски и међународни програм оцењивања пута (EuroRAP, iRAP), управљање црним тачкама (BSM – Black Spot Management), независне оцене СН са погинулим лицима) 90 225   
9 Значај анализе података о БС (СН, индикатори БС, конфликти у саобраћају) за РБС и ПБС 90
 Модул 3: ПРОЦЕС ПРОВЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (6 наставних јединица)
10 Покретање РБС и ПБС и избор извршиоца;Припремни рад у канцеларији + Неопходна документација и опрема за ПБС 45
11 Студије примера ПБС – презентација и објашњење процеса ПБС и садржаја одабраних извештаја о ПБС из Србије и региона, са свим елементима ПБС (Road Function, Cross Section, Alignment, Intersection, Public and Private Service, Rest Areas and Public Transport, Vulnerable Road Users, Traffic Signs, Markings and Lighting); Метод процене ризика за уочене потенцијалне проблеме БС са објашњењима на изабраним примерима 180 225 
12 Чек-листе за ПБС и начин коришћења чек листи код различитих путева и улица 45
5   13 Анализа типичних проблема БС и недостатака путева који су уочени током ПБС 90 225  
14 Анализа могућих алтернатива - типичних препорука за превазилажење уочених проблема БС на путевима (Мере безбедности саобраћаја као резултат ПБС) 90
15 Припрема за излазак на терен (рад у канцеларији) 45
Модул 4: ПРАКТИЧНИ ДЕО – ПРОВЕРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(1 наставна јединица)  
6 16.а

Практично вршење ПБС на одабраној деоници пута: Излазак на терен, мере обезбеђења, коришћење камера и друге савремене опреме; уочавање потенцијалних проблема БС, дискусија на терену,
Анализа снимљеног материјала, процена ризика и дефинисање могућих препорука; Израда нацрта извештаја о ПБС.
(Ова наставна јединица обухвата припрему у просторији, излазак на терен, снимање - рад на терену, повратак у просторију и писање нацрта извештаја о ПБС - рад у просторији)
180

270
16.б 90
Модул 5: ПРОЦЕС РЕВИЗИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(13 наставних јединица)  
7    17 Прописи и стандарди у пројектовању путева од значаја за РБС (RSA – Road Safety Audit) 90 225   
18 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Функција пута (Road Function) 45
19 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Попречни профил пута (Cross Section) 45
Радионица – Презентација и анализа одабраних примера – делова извештаја о РБС. 45
8   20 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Пружање пута (Alignment) 90 225  
21 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Раскрснице (Intersection) 90
Радионица – Презентација и анализа одабраних примера – делова извештаја о РБС. 45
9   22 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Јавни и приватни сервиси, Одмаралишта, Јавни превоз (Public and Private Service, Rest Areas and Public Transport) 90 225  
23 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Рањиви учесници саобраћаја (Vulnerable Road Users) 90
Радионица – Презентација и анализа одабраних примера – делова извештаја о РБС. 45
10   24 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Хоризонтална и вертикална сигнализација, осветљење пута (Traffic Signs, Markings and Lighting) 90 225  
25 Садржај и фазе ревизије безбедности пута – Околина пута, Елементи пасивне безбедности пута (Road Side Features and Passive Safety Installations) 90
Радионица – Презентација и анализа одабраних примера – делова извештаја о РБС. 45
11    26 Чек-листа за РБС: разлог – избор – структура – употреба; 90 225   
27 Типични недостаци уочени током РБС; 45
28 Документација, алати и методе (нпр. софтверски алати и симулације) 45
29 Садржај и елементи садржаја извештаја о РБС (нпр. пронађени проблеми, препоруке, коментари) 45

Модул 6: ПРАКТИЧНИ ДЕО – РЕВИЗИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
(1 наставна јединица)  

12   30.а  Практичан рад у канцеларији – Анализа документације пројекта пута (по потреби) Излазак на терен, снимање и анализа проблема безбедности саобраћаја Израда извештаја о РБС (полазници почињу израду на часу, а завршавају извештај код куће)  90 (135) 270  
135 (90)
30.б Дискусија, подела домаћих задатака и објашњења процеса израде и представљања практичног примера извештаја о РБС и полагања испита за ревизоре БС 45

Free Joomla! template by Age Themes