"Highway crossing" by rr807 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Тим који спроводи обуку

Проф. др Крсто Липовац

klipovacДр Крсто ЛИПОВАЦ, дипл. инж. саобраћаја је редовни професор и шеф Катедре за безбедност саобраћаја на Саобраћајном факултету у Београду, Саобраћајном факултету у Добоју и Криминалистичко-полицијском универзитету. Завршио је низ специјалистичких курсева, семинара и других видова стручног усавршавања, међу којима је неколико курсева за ревизију и проверу безбедности саобраћаја и неколико студијских путовања. Поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, лиценцу судског вештака за саобраћајно-техничка вештачења, лиценцу за ревизора безбедности саобраћаја, лиценцу за проверавача безбедности саобраћаја, лиценцу за предавача у Агенцији за безбедност саобраћаја итд. Учествовао у припреми бројних прописа из области безбедности саобраћаја, био главни координатор за припрему предлога Закона о безбедности саобраћаја на путевима и председник радне групе за безбедност саобраћаја. Учествовао у оснивању Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, био члан Управног одбора Агенције, а затим и директор Агенције за безбедност саобраћаја. На Саобраћајном факултету реализује наставу из неколико предмета на основним, мастер и докторским студијама, међу којима су и наставни предмети: Основе безбедности саобраћаја, Стратегије безбедности саобраћаја, Експертизе у друмском саобраћају, Едукација за саобраћај, Безбедност путева, Методе и анализе у безбедности саобраћаја, Пројекти и научно-истраживачки рад у безбедности саобраћаја итд. Оснивач је и заменик председника Међународног центра за безбедност саобраћаја (International Road Safety Centre). Активно учествује у припреми и организацији бројних научних и стручних скупова посвећених безбедности саобраћаја. Учествовао је у припреми и био стручни руководилац низа семинара, курсева и других облика стручног усавршавања из области безбедност саобраћаја. Руководио је или учествовао у реализацији преко 100 студија и пројеката безбедности саобраћаја. Био је ангажован у 16 међународних пројеката унапређења безбедности саобраћаја у региону (Југоисточна Европа), у ЕУ и у земљама бившег Совјетског Савеза, и то: 6 пројеката Светске банке као експерт безбедности саобраћаја (road safety expert, senior expert & deputy team leader) и у 10 пројекта Европске уније (road safety expert & senior expert). Био је предавач на бројним курсевима из области безбедности саобраћаја, међу којима су и основни и напредни курсеви за ревизоре и провераваче безбедности саобраћаја у Републици Српској, Федерацији БиХ. У Републици Србији је руководио првим основним курсом за ревизоре и провераваче безбедности саобраћаја 2018. године. Написао је преко 350 научних радова, од којих је 27 научних радова који су објављени у најважнијим научним часописима, са SCI листе. Ови и други радови су цитирани у престижним међународним часописима преко 750 пута. Аутор је 33 монографске публикације (уџбеника, приручника итд.) у области безбедности саобраћаја.


Проф. др Борис Антић

banticПроф. др Борис АНТИЋ је саобраћајни инжењер са преко 20 година искуства у области безбедности саобраћаја, при чему већ пет година руководи Комисијом за вештачења саобраћајних незгода Саобраћајног факултета у Београду. Аутор је више уџбеника и помоћних уџбеника из области безбедности саобраћаја, као и приручника намењених унапређењу нивоа знања у области обуке возача.  Поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације 370 Инжењерске коморе Србије, лиценцу за вештака за област безбедност саобраћаја и процене штета Министарства правде Републике Србије, сертификат о завршеној обуци за ревизора и проверавача, лиценцу за предавача Агенције за безбедност саобраћаја. У досадашњем раду био је аутор или коаутор више од 230 радова у часописима и конференцијама националног и међународног нивоа, од чега скоро 30 радова у часописима са СЦИ листе. У претходном периоду, руководио је или био члан тима више од 140 пројеката, а такође је учествовао и и међународним пројектима финансираним од стране Светске банке, као што је Road rehabilitation and safety project - Project performance monitoring, пројектима у региону (Црна Гора), као што је Implementation of modern procedure for road safety improvement in road sector, као и на пројекту Implementation of the regional road safety plan for the neigbourhood East and Central Asia – Traceca road safety II, којим је било обухваћено 10 земаља бившег Совјетског Савеза. Посебно је активан у пројектима везаним за методолошки концепт и израду приручника ревизија и провера безбедности саобраћаја, као и дубинских анализа саобраћајних незгода (независних оцена). Тренутно је ангажован као експерт у пројекту "EU for Serbia -  Improving Road Safety", финансираном из IPA EU фонда.


Проф. др Далибор Пешић

dpesicПроф. др Далибор ПЕШИЋ је саобраћајни инжењер, професор и продекан за научноистраживачки рад са преко 17 година искуства посебно у области безбедности саобраћаја. Објавио је неколико књига и приручника за студенте, као и приручник за побољшање возачких вештина за возаче којима су одузете дозволе. Поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације 370 Инжењерске коморе Србије, лиценцу за вештака за област безбедност саобраћаја и процене штета Министарства правде Републике Србије, сертификат о завршеној обуци за ревизора и проверавача, лиценцу за предавача Агенције за безбедност саобраћаја. Члан је државне ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације. Аутор је и коаутор више од 200 радова на националним и међународним конференцијама, а од тога 35 радова у најпрестижнијим часописима са СЦИ листе. Учествовао је у међународним пројектима, финансираним од стране Светске банке, Пројекту рехабилитације и безбедности путева у Србији, Имплементација меких мера за Југоисточну регионалну транспортну мрежу и ревизији безбедности на путевима. Био је ангажован на спровођењу великог регионалног пројекта безбедности путева који финансира Европска унија и који покрива 10 земаља регије TRACECA. Поред тих међународних пројеката, учествовао је као члан тима или као вођа тима у више од 100 националних студија и пројеката који се баве питањима безбедности на путевима и неколико њих који се директно баве припремом приручника и методологија за спровођење ревизија и провера безбедности саобраћаја и као и самих провера и ревизија безбедности саобраћаја. Тренутно је ангажован као експерт у неколико земаља у региону на пројектима финансираним из ИПА ЕУ фонда са главним активностима на примени савремених алата за унапређење безбедности пута – ревизије и провере безбедности саобраћаја.


Проф. др Душан Младеновић

dmladenovicДр Душан Младеновић, дипл.инж.саобр., запослен је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду као професор за предмете Динамика возила, Безбедност возила у саобраћају и транспорту, Динамика возила – одабрана поглавља и Динамичке карактеристике савремених друмских транспортних средстава.  У периоду 2001-2004 радио је у Министарству за саобраћај и телекомуникације као Помоћник министра за путеве а од 2004. до краја 2013. у Привредној Комори Србије као Секретар за саобраћај и телекомуникације. Био је Председник управног одбора АД "ИКАРБУС" Београд, потпредседник "АМС Србије", потпредседник Савета Дирекције за путеве Р. Србије, члан управног одбора СП "Ласта" Београд. Био је члан управљачких тела више међународних организација (ИРУ, ФИАТА, ТРАНСФРИГОРОУТЕ) као и члан комитета и радних група у оквиру УНЕЦЕ-а. Поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације. Био је члан Државне ревизионе комисије од 2008. до 2013. Известилац је при Ревизионој комисији од 2013 до данас. Аутор је или коаутор великог броја радова објављених у међународним престижним часописима (7 радова на СЦИ листи) и домаћим научним часописима, на међународним и домаћим конференцијама. Био је рецезент већег броја радова на скуповима међународног значаја .. Члан је програмских одбора више међународних конференција. Коаутор је више уџбеника из области Динамике возила и Безбедности возила, као и монографија националног значаја. Руководио је и учествовао у изради и реализацији великог броја саобраћајних студија, пројеката и истраживања у области друмског саобраћаја, моторних возила, управљања саобраћајем, робних и путничких токова, организације и оптимизације саобраћајних система ко и изради законских и подзаконских аката из области саобраћаја. Од 2014. године радио је као консултант за консултантске куће Safege - France, Dornier consulting – Germany, MoTT Mc Donalds - UK, MC consulting Аустрија  као и за JICA (Јапанска агенције за међународну сарадњу), ЕАР (Европска агенција за реконструкцију) и World – USA у преко тридесет земаља света у области безбедности саобраћаја, стратешких саобраћајних студија и управљања путном инфраструктуром.


Доц. др Јелица Давидовић

jdavidovicДоц. др Јелица ДАВИДОВИЋ је саобраћајни инжењер, доцент на Катедри за безбедност саобраћаја са преко 6 година искуства у области безбедности саобраћаја. Аутор је практикума Основе безбедности саобраћаја за студенте, као и аутор и коаутор преко четрдесет публикованих или саопштених радова на националним и међународним конференцијама, од тога 2 рада у најпрестижнијим часописима са СЦИ листе. Такође, коаутор је приручника усавршавања кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возача, као и приручника за стручно усавршавање васпитача и учитеља из области безбедности деце у саобраћају. Учествовала је у изради преко 40 пројеката који се баве питањима безбедности саобраћаја на путевима, од којих су неколико провера безбедности саобраћаја. Тренутно је анагажована на неколико пројеката који се баве питањима безбедности саобраћаја на путевима.

 


Доц. др Ненад Марковић

nmarkovicДоц. др Ненад МАРКОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја, је доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, са преко 17 година искуства у области безбедности саобраћаја, превенцији и анализи саобраћајних незгода. Објавио је два помоћна универзитетска уџбеника намењена студентима Саобраћајног факултета и шест приручника из области унапређења знања и усавршавања кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возаче, три Приручника за саобраћајно-техничко вештачење и два приручника намењена саобраћајном васпитања и образовања у предшколским и школским установама. Аутор је преко 70 научних и стручних радова на националним и међународним конференцијама, од којих су четири рада објављена у међународним најпрестижнијим часописима са SCI листе у категорији М20. Као члан ауторског тима учествовао је у изради преко 60 пројеката и студија из области безбедности саобраћаја и преко 2000 експертиза саобраћајних незгода. Међу пројектима из области безбедности саобраћаја, између осталог, учествовао је у изради више пројеката провере безбедности саобраћаја на територији Републике Србије и пројекта ревизије безбедности саобраћаја за пројекте у току, као и дубинских анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима и независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима. Поседује лиценце ''одговорни пројектант'' и ''одговорни извођач радова'' и стални је судски вештак са листе вештака Вишег суда у Београду, за област Саобраћај-Транспорт-Безбедност. Учествовао је у припреми и реализацији низа семинара, курсева и других облика стручног усавршавања из области безбедности саобраћаја. Члан је организационог одбора међународне конференције ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'' и конференције ''Вештачење саобраћајних незгода и преваре у осигурању'', на којима је и рецензент радова.


Емир Смаиловић

esmailovicЕмир СМАИЛОВИЋ је асистент на Саобраћајном факултету у Београду, са преко осам година искуства у области безбедности саобраћаја. Објавио је неколико приручника усавршавања кадрова у процесу оспособљавања кандидата за возача и једног приручника за студенте. Коаутор више од 50 студија и пројеката из области безбедности саобраћаја, као и више од 600 експертиза саобраћајних незгода. Носилац је лиценце одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације. Као члан тима учествовао је у пројектима провере безбедности саобраћаја на територији које одржава предузеће за путеве Крушевац, провере безбедности саобраћаја путева другог реда у Србији и провере градских саобраћајница на територији града Зрењанина. Објавио је више од 50 научних и стручних радова на међународним конференцијама, домаћим и међународним часописима, од чега су три рада у часописима са међународне SCI листе.

 


Проф. др Томаж Толаци

ttolaciПроф. др Томаж ТОЛАЦИ је редовни професор Универзитета у Марибору и шеф департмана. Поседује 32 године искуства у струци. Аутор је бројних књига и научних и стручних радови који обрађују тему безбедности путева. Главни је консултант Словеначке Инжењерске коморе и члан Словеначке путне администрације. Поред тога лиценцирани је ревизор и проверавач безбедности саобраћаја за Словенију и лиценцирани предавач за тренинге и курсеве за провераваче и ревизоре безбедности саобраћаја у Словенији и хрватској. Гостујући је професор у Италији, Хрватској и БиХ. Аутор је приручника за ревизије безбедности саобраћаја, провере безбедности саобраћаја, управљања безбедношћу путном инфраструктуром, оцени утицаја пута на безбедност саобраћаја у Хрватској. Консултант је био у Србији за припрему Упутстава за ревизије и провере безбедности саобраћаја. Био је руководилац пројекта за сертификовање ревизора и проверавача у Србији. Поред тога, био је вођа тима или члан тима у оквиру бројних ревизија и провера безбедности саобраћаја у балканским земљама и у ЕУ.


Горан Јовановић

gjovanovicГоран ЈОВАНОВИЋ је мастер инжењер, директор и одговорни пројектант у компанији APPIA д.о.о. Љубљана. Поред тога је асистент на Универзитету у Марибору за пројектовање саобраћајне инфраструктуре. Поседује 17 година искуства у пројектовању саобраћајница. Сертификовани је проверавач безбедности саобраћаја у Словенији и сертификовани одговорни пројектант Инжењерске коморе Словеније. Учествовао је у бројним студијама и пројектима путева, саобраћајница у Словенији и Хрватској и пројектима провера безбедности саобраћаја у Словенији. Аутор је 6 научних и стручних радова из области пројектовања саобраћајница.

 

 


Зоран Злонога

zzlonogaЗоран Злонога, дипл.грађ.инж. има 16 година искуства у путном инжењерству, а дипломирао је на одсеку за путеве и железнице Грађевинског факултета (Универзитет у Београду, Србија) као дипломирани инжењер грађевине. Члан је Инжењерске коморе Србије и поседује лиценцу инжењера бр. 315 (пројектант путева) од 2008. Одлуком Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре о именовању Комисије за стручни испит Зоран је био испитивач за одређени део путни сектор у Комисији за путеве и железнице од октобра 2015. до фебруара 2019. Сертификован за Ревизију безбедности саобраћаја (RSA) и Проверу безбедности саобраћаја (RSI) од јуна 2018. године, са првом групом на обуци за РСА / РСИ у Србији у организацији ЈП „Путеви Србије“ и „SweRoad“. Зоран је своје искуство стекао на пројектима у Србији, у областима надзора на изградњи нових и реконструкцији постојећих државних путева, пројектовања и прегледа пројеката са аспекта безбедности саобраћаја и има добро радно знање о „Црвеном Фидику“. Укључен у примену безбедности на путевима од 2007. године научним и стручним радом током припреме публикације „Рубни појас пута с аспекта безбедности саобраћаја“.  Од 2019. године активно укључен у вршење Ревизија безбедности саобраћаја на територији Републике Србије прегледом пројектне документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих државних путева, као и у вршењу Провера безбедности саобраћаја.


Проф. др Милан Вујанић

mvujanicЗапослен на Саобраћајном факултету у Београду од 1972. као демонстратор, па 1998. као редовни професор и отишао у пензију 2016. као Шеф Одсека за друмски и градски саобраћај и транспорт. Формирао модул за Безбедност друмског саобраћаја на Саобраћајном факултету у Београду. На ФСКЛ у Будви, Универзитет Адриатик, изабран је за редовног професора, а 2019. за Шефа Катедре за друмски саобраћај. Члан Југословенског удружења за безбедност саобраћаја, Удружења вештака за саобраћајне незгоде СЦГ, Пословног удружења ауто школа, Коморе судских вештака Србије, итд. Био члан градске владе за саобраћај, града Београда (2003-2005), Председник управног одбора ЈАТ-а (2006-2012), председник скупштине Аеродрома Београд (2006), Председник Надзорног одбора ЈППС (2013-2016.), власник и ЦЕО, ТСГ доо, Београд (од 2017), у Регистру вештака Р.Србије (од 2012). Предавач на Правосудној Академији у Београду (2018-2019). Био члан испитне комисије у Инжењерској Комори Србије до 2016. Кључне способности: истраживање, пројектовање, надзор и извођење у области безбедности саобраћаја, положен испит за пројектанта предвиђен за дипл. инж саобраћаја. Био аутор, коаутор или један од аутора у 17 уџбеника и приручника, учествовао у писању 161 рада у часописима и на научним скуповима како у земљи тако и у иностранству, као аутор односно коаутор, учествовао као руководилац односно члан тима у 122 истраживања и студије из области Безбедности саобраћаја. Руководио као Председник Програмског Одбора, на 19 Симпозијума о вештачењу саобраћајних незгода и превара у осигурању, учествовао као члан тима и руководилац Комисије вештака Института Саобраћајног Факултета у изради експертиза саобраћајних незгода за судове (1975-2016). Учествовао у међународном пројекту ТРАСЕЦА, о увођењу земаља ТРАСЕЦА подручја у процес уједначавања услова за одвијање и безбедност саобраћаја, са условима у ЕУ.


Србислав Гуглета

sgugletaСрбислав Гуглета је дипломирани саобраћајни инжењер са преко 24 године искуства у области пројектовања и области безбедности саобраћаја на путевима. Тренутно запослен као руководилац Службе за развој и управљање саобраћајем у Новом Саду. Као инжењер са широким пољем искустава стечених у пројектовању, управљању саобраћајним системима, ревизији безбедности и саобраћајним студијама учествовао је у изради бројних саобраћајних пројеката, моделирању транспорта, микро симулацијама и управљању саобраћајем. У оквиру инвестиција активно учествује у планирању, техничкој подршци као и надзору код изградње инфраструктурних објеката. Био је вођа тима у многим сложеним пројектима у пројектовању система управљања градским саобраћајем те симулацијама саобраћаја на уличној мрежи. Од 2012. године активно учествује у реализацији пројеката провере безбедности саобраћаја (RSI) и ревизије безбедности саобраћаја (RSA) као и независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајних незгода са погинулим лицима. Радио је у већини земаља Региона а један о значајнијих је пројекат CONNECTA - Техничка помоћ за повезивање на Западном Балкану. Члан је Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за објекте који се у целини граде на територији Аутономне покрајине Војводине. у периоду од 2015. до сада. Од 2018.године поседује Сертификат инспектора за ревизију безбедности саобраћаја издат од SweRoad и ЈП Путеви Србије.

Доц. др Ана Трпковић

Др Ана Трпковић, дипломирани инжењер саобраћаја, доцент је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, где је запослена од 1996. године и бави се наставним и научним радом у оквиру уже научне области: Саобраћајно пројектовање на мрежи путева и улица. У свом досадашњем раду Ана Трпковић се бавила различитим аспектима саобраћајног инжењерства: саобраћајним пројектовањем на градској и ванградској мрежи, управљањем и регулисањем саобраћаја, саобраћајним истраживањима, базама података и њиховом анализом, стандардизацијом, управљањем квалитетом саобраћајне мреже, сигнализације и опреме, итд. Члан је Инжењерске коморе Србије од 2001. године и поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације. Известилац је Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Такође је члан Техничких комитета за стандарде и сродне документе Института за стандардизацију Србије за следеће области: Путна сигнализација и опрема (КЗС 226), Безбедност на путевима и интелигентни транспортни системи (КЗС 204) и Одрживост и друштвена одговорност (КЗС 268). Др Ана Трпковић је аутор и коаутор 58 научно-истраживачких и стручних радова објављених у научним часописима или саопштених на међународним и националним конференцијама. У досадашњем раду, руководила је и учествовала у изради и реализацији преко 60 пројеката, студија и истраживања из различитих области саобраћајног инжењерства.

Free Joomla! template by Age Themes