Инжењерство друмског и градског транспорта (МИТ)

Модул Инжењерство друмског и градског транспорта је научноистраживачка јединица на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, оријентисана ка едукацији кадрова и решавању практичних проблема из домена друмског и градског транспорта. Модул реализацијом образовног програма на мастер академским студијама у синергији с образовним процесом на основним академским студијама, обезбеђује услове за стварање одрживог развоја образовања и усавршавања кадрова који ће бити укључени у рад у сектору друмског транспорта путника и терета широм света.

Мисија Модула у домену образовне и научноистраживачке делатности јесте едукација, развој и унапређење науке, струке и истраживања у области друмског и градског транспорта, с основним циљем промоције науке, струке, развоја научне писмености, повезаности и афирмације идеје знања, уз континуални подстицај научноистраживачког подмлатка на будућем путу науке и струке.

У оквиру Модула постоје две лабораторије које су специјализоване за спровођење специфичних истраживања у транспортним системима и обухватају све видове друмског и градског транспорта и различите истраживачке области: планирање, пројектовање, инжењеринг, организацију, управљање, експлоатацију итд. У оквиру лабораторија студенти стичу практична знања већ у раној фази студијског процеса, како би се успоставила веза између теорије и праксе, али и створила могућност специјалистичког усмеравања сходно афинитету сваког студента.

Дипломирани мастер инжењер Модула поседује знања из скупа техничко-технолошких, природно- математичких и друштвених наука. Оспособљен је за примену савремених научних метода из области транспортног инжењеринга, теорије система, теорије управљања, теорије поузданости и ефективности, симулационог инжењеринга, научних метода предвиђања, метода процесног приступа, теорије вероватноће и операционих истраживања, специфичних метода истраживања и мерења у транспорту итд. Ефикасан је у процесу планирања, пројектовања, експлоатације, организације и управљања сложеним организационо- транспортним системима.

Структура наставног плана модула Инжењерство друмског и градског транспорта (МИТ)

mas mit cir

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes