Листа и презентације изборних предмета - ДАС

НАПОМЕНА: Листа је у фази израде, када садржаји по предмету постану доступни везе за преузимање садржаја ће бити активне!!!

Назив предмета

Материјал
Базе података у безбедности саобраћаја преузми
Безбедност ваздушне пловидбе преузми
Дигитална форензика преузми
Динамичке карактеристике савремених друмских транспортних средстава преузми
Дискретна математика (Логика, графови и алгоритми) преузми
Ефективност транспортних ваздухоплова преузми
Ергономско дигитално моделовање радног процеса преузми
Фази системи са применама у саобраћају и транспорту преузми
Физичке основе савремених технологија у саобраћајном инжењерству преузми
Форензика саобраћајних незгода преузми
Хетерогене бежичне мреже преузми
Информациони системи у логистици преузми
Информатизација рада и одржавања транспортних средстава преузми
Интегрисано управљање трошковима у транспорту и комуникацијама преузми
Интелигентни саобраћајни системи преузми
Интерконекција телекомуникационих мрежа преузми
Интермодални транспорт и логистички центри преузми
Интернет програмирање у саобраћају преузми
Изабране методе мултиваријационе статистике преузми
Карактеристике безбедности транспортних средстава преузми
Комерцијална експлоатација друмске инфраструктуре - модели имплементације преузми
Контрола летења 4 преузми
Квалитет транспортних средстава преузми
Квантитативне анализе безбедности саобраћаја - мерење безбедности преузми
Маркетинг безбедности саобраћаја преузми
Менаџмент у саобраћају и комуникацијама преузми
Методе експлоатационих прорачуна пропулзионо-енергетских учинака бродова у експлоатацији флоте преузми
Модели управљања квалитетом у логистици преузми
Модели за пројектовање и управљање речном и морском флотом преузми
Модели за технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама преузми
Моделирање и пројектовање паметних сензора преузми
Моделирање перформанси цитy логистичких система преузми
Моделирање политике транспорта и комуникација преузми
Моделирање технологије железничког саобраћаја преузми
Моделирање утицаја саобраћаја на животну средину преузми
Мултимедијални системи преузми
Одабрана поглавља из логистике опасних материја преузми
Одабрана поглавља из операционих истраживања: математичко програмирање и стохастички модели и њихова примена у саобраћају и транспорту преузми
Одабрана поглавља логистике повратних токова преузми
Оптимизација перформанси бежичних мрежа преузми
Оптимизација перформанси транспортних ваздухоплова преузми
Оптимизација транспортних процеса у системима друмског транспорта робе преузми
Основе и методологија безбедности саобраћаја преузми
Парцијалне диференцијалне једначине преузми
Перформансе логистичких система преузми
Перформансе транспортних средстава преузми
Планирање и прогнозирање у комуникацијама преузми
Планирање и управљање процесима у авиокомпанији преузми
Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају преузми
Планирање превожења и екплоатација ваздухоплова 4 преузми
Планирање процеса у е-комуникацијама преузми
Планирање саобраћаја преузми
Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање инфраструктурних постројења на железници преузми
Политика развоја информационог друштва преузми
Пословна логистика одабрана поглавља преузми
Примена система електронске навигације и комуникација у организацији водног саобраћаја преузми
Пројектни менаџмент у саобраћајном инжењерству преузми
Регулисање железничког тржишта преузми
Рутирање саобраћаја у комникационим мрежама преузми
Саобраћајно образовање и васпитање у безбедности саобраћаја преузми
Саобраћајно пројектовање - сложени градски системи преузми
Савремене физичке методе за контролу и детекцију загађења човекове околине за саобраћајне инжењере преузми
Савремене методе унапређења безбедности пута преузми
Симулација у железничком саобраћају преузми
Симулационо моделирање преузми
Системи јавног друмског транспорта преузми
Системи руковања материјалом преузми
Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту преузми
Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом преузми
Стабилност кретања копнених возила преузми
Стохастичка анализа преузми
Стратегије и методе маркетинг менаџмента одрживог транспорта преузми
Тарифирање у телекомуникационим мрежама преузми
Телекомуникације у интелигентним транспортним системима преузми
Телекомуникационе мреже наредне генерације преузми
Теорија саобраћајног тока - модели преузми
Теорија телекомуникационог саобраћаја преузми
Теорија управљања системима преузми
Транспортна економика преузми
Транспортна политика у оквиру стратегије одрживог развоја преузми
Транспортна средства за превоз опасне робе преузми
Улога људских фактора у саобраћају преузми
Управљање безбедношћу саобраћаја преузми
Управљање безбедношћу ваздухоплова преузми
Управљање флотом авиокомпаније преузми
Управљање паркирањем преузми
Управљање подацима преузми
Управљање процесима у поштанском саобраћају преузми
Управљање процесима у ваздушном саобраћају преузми
Управљање ризиком у транспорту опасне робе преузми
Управљање системима јавног транспорта путника преузми
Управљање техничким стањем возних паркова преузми
Управљање токовима на транспортним мрежама преузми
Управљање транспортним коридорима преузми
Управљање трошковном ефикасношћу транспортних пословних система преузми
Управљање железничким саобраћајем и транспортом преузми
Увод у теорију хаоса преузми
Ваздухопловна превозна средства преузми
Ваздухопловна пристаништа 4 преузми

Служба за подршку образовању и научноистраживачком раду

Free Joomla! template by Age Themes