"Highway crossing" by rr807 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Tim koji sprovodi obuku

Prof. dr Krsto Lipovac

klipovacDr Krsto LIPOVAC, dipl. inž. saobraćaja je redovni profesor i šef Katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, Saobraćajnom fakultetu u Doboju i Kriminalističko-policijskom univerzitetu. Završio je niz specijalističkih kurseva, seminara i drugih vidova stručnog usavršavanja, među kojima je nekoliko kurseva za reviziju i proveru bezbednosti saobraćaja i nekoliko studijskih putovanja. Poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije, licencu sudskog veštaka za saobraćajno-tehnička veštačenja, licencu za revizora bezbednosti saobraćaja, licencu za proveravača bezbednosti saobraćaja, licencu za predavača u Agenciji za bezbednost saobraćaja itd. Učestvovao u pripremi brojnih propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja, bio glavni koordinator za pripremu predloga Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i predsednik radne grupe za bezbednost saobraćaja. Učestvovao u osnivanju Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, bio član Upravnog odbora Agencije, a zatim i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja. Na Saobraćajnom fakultetu realizuje nastavu iz nekoliko predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama, među kojima su i nastavni predmeti: Osnove bezbednosti saobraćaja, Strategije bezbednosti saobraćaja, Ekspertize u drumskom saobraćaju, Edukacija za saobraćaj, Bezbednost puteva, Metode i analize u bezbednosti saobraćaja, Projekti i naučno-istraživački rad u bezbednosti saobraćaja itd. Osnivač je i zamenik predsednika Međunarodnog centra za bezbednost saobraćaja (International Road Safety Centre). Aktivno učestvuje u pripremi i organizaciji brojnih naučnih i stručnih skupova posvećenih bezbednosti saobraćaja. Učestvovao je u pripremi i bio stručni rukovodilac niza seminara, kurseva i drugih oblika stručnog usavršavanja iz oblasti bezbednost saobraćaja. Rukovodio je ili učestvovao u realizaciji preko 100 studija i projekata bezbednosti saobraćaja. Bio je angažovan u 16 međunarodnih projekata unapređenja bezbednosti saobraćaja u regionu (Jugoistočna Evropa), u EU i u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, i to: 6 projekata Svetske banke kao ekspert bezbednosti saobraćaja (road safety expert, senior expert & deputy team leader) i u 10 projekta Evropske unije (road safety expert & senior expert). Bio je predavač na brojnim kursevima iz oblasti bezbednosti saobraćaja, među kojima su i osnovni i napredni kursevi za revizore i proveravače bezbednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, Federaciji BiH. U Republici Srbiji je rukovodio prvim osnovnim kursom za revizore i proveravače bezbednosti saobraćaja 2018. godine. Napisao je preko 350 naučnih radova, od kojih je 27 naučnih radova koji su objavljeni u najvažnijim naučnim časopisima, sa SCI liste. Ovi i drugi radovi su citirani u prestižnim međunarodnim časopisima preko 750 puta. Autor je 33 monografske publikacije (udžbenika, priručnika itd.) u oblasti bezbednosti saobraćaja.


Prof. dr Boris Antić

banticProf. dr Boris ANTIĆ je saobraćajni inženjer sa preko 20 godina iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, pri čemu već pet godina rukovodi Komisijom za veštačenja saobraćajnih nezgoda Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Autor je više udžbenika i pomoćnih udžbenika iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i priručnika namenjenih unapređenju nivoa znanja u oblasti obuke vozača.  Poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije 370 Inženjerske komore Srbije, licencu za veštaka za oblast bezbednost saobraćaja i procene šteta Ministarstva pravde Republike Srbije, sertifikat o završenoj obuci za revizora i proveravača, licencu za predavača Agencije za bezbednost saobraćaja. U dosadašnjem radu bio je autor ili koautor više od 230 radova u časopisima i konferencijama nacionalnog i međunarodnog nivoa, od čega skoro 30 radova u časopisima sa SCI liste. U prethodnom periodu, rukovodio je ili bio član tima više od 140 projekata, a takođe je učestvovao i i međunarodnim projektima finansiranim od strane Svetske banke, kao što je Road rehabilitation and safety project - Project performance monitoring, projektima u regionu (Crna Gora), kao što je Implementation of modern procedure for road safety improvement in road sector, kao i na projektu Implementation of the regional road safety plan for the neigbourhood East and Central Asia – Traceca road safety II, kojim je bilo obuhvaćeno 10 zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. Posebno je aktivan u projektima vezanim za metodološki koncept i izradu priručnika revizija i provera bezbednosti saobraćaja, kao i dubinskih analiza saobraćajnih nezgoda (nezavisnih ocena). Trenutno je angažovan kao ekspert u projektu "EU for Serbia -  Improving Road Safety", finansiranom iz IPA EU fonda.


Prof. dr Dalibor Pešić

dpesicProf. dr Dalibor PEŠIĆ je saobraćajni inženjer, profesor i prodekan za naučnoistraživački rad sa preko 17 godina iskustva posebno u oblasti bezbednosti saobraćaja. Objavio je nekoliko knjiga i priručnika za studente, kao i priručnik za poboljšanje vozačkih veština za vozače kojima su oduzete dozvole. Poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije 370 Inženjerske komore Srbije, licencu za veštaka za oblast bezbednost saobraćaja i procene šteta Ministarstva pravde Republike Srbije, sertifikat o završenoj obuci za revizora i proveravača, licencu za predavača Agencije za bezbednost saobraćaja. Član je državne revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije. Autor je i koautor više od 200 radova na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, a od toga 35 radova u najprestižnijim časopisima sa SCI liste. Učestvovao je u međunarodnim projektima, finansiranim od strane Svetske banke, Projektu rehabilitacije i bezbednosti puteva u Srbiji, Implementacija mekih mera za Jugoistočnu regionalnu transportnu mrežu i reviziji bezbednosti na putevima. Bio je angažovan na sprovođenju velikog regionalnog projekta bezbednosti puteva koji finansira Evropska unija i koji pokriva 10 zemalja regije TRACECA. Pored tih međunarodnih projekata, učestvovao je kao član tima ili kao vođa tima u više od 100 nacionalnih studija i projekata koji se bave pitanjima bezbednosti na putevima i nekoliko njih koji se direktno bave pripremom priručnika i metodologija za sprovođenje revizija i provera bezbednosti saobraćaja i kao i samih provera i revizija bezbednosti saobraćaja. Trenutno je angažovan kao ekspert u nekoliko zemalja u regionu na projektima finansiranim iz IPA EU fonda sa glavnim aktivnostima na primeni savremenih alata za unapređenje bezbednosti puta – revizije i provere bezbednosti saobraćaja.


Prof. dr Dušan Mladenović

dmladenovicDr Dušan Mladenović, dipl.inž.saobr., zaposlen je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao profesor za predmete Dinamika vozila, Bezbednost vozila u saobraćaju i transportu, Dinamika vozila – odabrana poglavlja i Dinamičke karakteristike savremenih drumskih transportnih sredstava.  U periodu 2001-2004 radio je u Ministarstvu za saobraćaj i telekomunikacije kao Pomoćnik ministra za puteve a od 2004. do kraja 2013. u Privrednoj Komori Srbije kao Sekretar za saobraćaj i telekomunikacije. Bio je Predsednik upravnog odbora AD "IKARBUS" Beograd, potpredsednik "AMS Srbije", potpredsednik Saveta Direkcije za puteve R. Srbije, član upravnog odbora SP "Lasta" Beograd. Bio je član upravljačkih tela više međunarodnih organizacija (IRU, FIATA, TRANSFRIGOROUTE) kao i član komiteta i radnih grupa u okviru UNECE-a. Poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije. Bio je član Državne revizione komisije od 2008. do 2013. Izvestilac je pri Revizionoj komisiji od 2013 do danas. Autor je ili koautor velikog broja radova objavljenih u međunarodnim prestižnim časopisima (7 radova na SCI listi) i domaćim naučnim časopisima, na međunarodnim i domaćim konferencijama. Bio je recezent većeg broja radova na skupovima međunarodnog značaja .. Član je programskih odbora više međunarodnih konferencija. Koautor je više udžbenika iz oblasti Dinamike vozila i Bezbednosti vozila, kao i monografija nacionalnog značaja. Rukovodio je i učestvovao u izradi i realizaciji velikog broja saobraćajnih studija, projekata i istraživanja u oblasti drumskog saobraćaja, motornih vozila, upravljanja saobraćajem, robnih i putničkih tokova, organizacije i optimizacije saobraćajnih sistema ko i izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti saobraćaja. Od 2014. godine radio je kao konsultant za konsultantske kuće Safege - France, Dornier consulting – Germany, MoTT Mc Donalds - UK, MC consulting Austrija  kao i za JICA (Japanska agencije za međunarodnu saradnju), EAR (Evropska agencija za rekonstrukciju) i World – USA u preko trideset zemalja sveta u oblasti bezbednosti saobraćaja, strateških saobraćajnih studija i upravljanja putnom infrastrukturom.


Doc. dr Jelica Davidović

jdavidovicDoc. dr Jelica DAVIDOVIĆ je saobraćajni inženjer, docent na Katedri za bezbednost saobraćaja sa preko 6 godina iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. Autor je praktikuma Osnove bezbednosti saobraćaja za studente, kao i autor i koautor preko četrdeset publikovanih ili saopštenih radova na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, od toga 2 rada u najprestižnijim časopisima sa SCI liste. Takođe, koautor je priručnika usavršavanja kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozača, kao i priručnika za stručno usavršavanje vaspitača i učitelja iz oblasti bezbednosti dece u saobraćaju. Učestvovala je u izradi preko 40 projekata koji se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja na putevima, od kojih su nekoliko provera bezbednosti saobraćaja. Trenutno je anagažovana na nekoliko projekata koji se bave pitanjima bezbednosti saobraćaja na putevima.

 


Doc. dr Nenad Marković

nmarkovicDoc. dr Nenad MARKOVIĆ, dipl. inž. saobraćaja, je docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa preko 17 godina iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja, prevenciji i analizi saobraćajnih nezgoda. Objavio je dva pomoćna univerzitetska udžbenika namenjena studentima Saobraćajnog fakulteta i šest priručnika iz oblasti unapređenja znanja i usavršavanja kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, tri Priručnika za saobraćajno-tehničko veštačenje i dva priručnika namenjena saobraćajnom vaspitanja i obrazovanja u predškolskim i školskim ustanovama. Autor je preko 70 naučnih i stručnih radova na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, od kojih su četiri rada objavljena u međunarodnim najprestižnijim časopisima sa SCI liste u kategoriji M20. Kao član autorskog tima učestvovao je u izradi preko 60 projekata i studija iz oblasti bezbednosti saobraćaja i preko 2000 ekspertiza saobraćajnih nezgoda. Među projektima iz oblasti bezbednosti saobraćaja, između ostalog, učestvovao je u izradi više projekata provere bezbednosti saobraćaja na teritoriji Republike Srbije i projekta revizije bezbednosti saobraćaja za projekte u toku, kao i dubinskih analiza saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i nezavisnih ocena uticaja puta na saobraćajne nezgode sa poginulim licima. Poseduje licence ''odgovorni projektant'' i ''odgovorni izvođač radova'' i stalni je sudski veštak sa liste veštaka Višeg suda u Beogradu, za oblast Saobraćaj-Transport-Bezbednost. Učestvovao je u pripremi i realizaciji niza seminara, kurseva i drugih oblika stručnog usavršavanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja. Član je organizacionog odbora međunarodne konferencije ''Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici'' i konferencije ''Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju'', na kojima je i recenzent radova.


Emir Smailović

esmailovicEmir SMAILOVIĆ je asistent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, sa preko osam godina iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. Objavio je nekoliko priručnika usavršavanja kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozača i jednog priručnika za studente. Koautor više od 50 studija i projekata iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i više od 600 ekspertiza saobraćajnih nezgoda. Nosilac je licence odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije. Kao član tima učestvovao je u projektima provere bezbednosti saobraćaja na teritoriji koje održava preduzeće za puteve Kruševac, provere bezbednosti saobraćaja puteva drugog reda u Srbiji i provere gradskih saobraćajnica na teritoriji grada Zrenjanina. Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova na međunarodnim konferencijama, domaćim i međunarodnim časopisima, od čega su tri rada u časopisima sa međunarodne SCI liste.

 


Prof. dr Tomaž Tolaci

ttolaciProf. dr Tomaž TOLACI je redovni profesor Univerziteta u Mariboru i šef departmana. Poseduje 32 godine iskustva u struci. Autor je brojnih knjiga i naučnih i stručnih radovi koji obrađuju temu bezbednosti puteva. Glavni je konsultant Slovenačke Inženjerske komore i član Slovenačke putne administracije. Pored toga licencirani je revizor i proveravač bezbednosti saobraćaja za Sloveniju i licencirani predavač za treninge i kurseve za proveravače i revizore bezbednosti saobraćaja u Sloveniji i hrvatskoj. Gostujući je profesor u Italiji, Hrvatskoj i BiH. Autor je priručnika za revizije bezbednosti saobraćaja, provere bezbednosti saobraćaja, upravljanja bezbednošću putnom infrastrukturom, oceni uticaja puta na bezbednost saobraćaja u Hrvatskoj. Konsultant je bio u Srbiji za pripremu Uputstava za revizije i provere bezbednosti saobraćaja. Bio je rukovodilac projekta za sertifikovanje revizora i proveravača u Srbiji. Pored toga, bio je vođa tima ili član tima u okviru brojnih revizija i provera bezbednosti saobraćaja u balkanskim zemljama i u EU.


Goran Jovanović

gjovanovicGoran JOVANOVIĆ je master inženjer, direktor i odgovorni projektant u kompaniji APPIA d.o.o. Ljubljana. Pored toga je asistent na Univerzitetu u Mariboru za projektovanje saobraćajne infrastrukture. Poseduje 17 godina iskustva u projektovanju saobraćajnica. Sertifikovani je proveravač bezbednosti saobraćaja u Sloveniji i sertifikovani odgovorni projektant Inženjerske komore Slovenije. Učestvovao je u brojnim studijama i projektima puteva, saobraćajnica u Sloveniji i Hrvatskoj i projektima provera bezbednosti saobraćaja u Sloveniji. Autor je 6 naučnih i stručnih radova iz oblasti projektovanja saobraćajnica.

 

 


Zoran Zlonoga

zzlonogaZoran Zlonoga, dipl.građ.inž. ima 16 godina iskustva u putnom inženjerstvu, a diplomirao je na odseku za puteve i železnice Građevinskog fakulteta (Univerzitet u Beogradu, Srbija) kao diplomirani inženjer građevine. Član je Inženjerske komore Srbije i poseduje licencu inženjera br. 315 (projektant puteva) od 2008. Odlukom Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture o imenovanju Komisije za stručni ispit Zoran je bio ispitivač za određeni deo putni sektor u Komisiji za puteve i železnice od oktobra 2015. do februara 2019. Sertifikovan za Reviziju bezbednosti saobraćaja (RSA) i Proveru bezbednosti saobraćaja (RSI) od juna 2018. godine, sa prvom grupom na obuci za RSA / RSI u Srbiji u organizaciji JP „Putevi Srbije“ i „SweRoad“. Zoran je svoje iskustvo stekao na projektima u Srbiji, u oblastima nadzora na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih državnih puteva, projektovanja i pregleda projekata sa aspekta bezbednosti saobraćaja i ima dobro radno znanje o „Crvenom Fidiku“. Uključen u primenu bezbednosti na putevima od 2007. godine naučnim i stručnim radom tokom pripreme publikacije „Rubni pojas puta s aspekta bezbednosti saobraćaja“.  Od 2019. godine aktivno uključen u vršenje Revizija bezbednosti saobraćaja na teritoriji Republike Srbije pregledom projektne dokumentacije za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih državnih puteva, kao i u vršenju Provera bezbednosti saobraćaja.


Prof. dr Milan Vujanić

mvujanicZaposlen na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu od 1972. kao demonstrator, pa 1998. kao redovni profesor i otišao u penziju 2016. kao Šef Odseka za drumski i gradski saobraćaj i transport. Formirao modul za Bezbednost drumskog saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Na FSKL u Budvi, Univerzitet Adriatik, izabran je za redovnog profesora, a 2019. za Šefa Katedre za drumski saobraćaj. Član Jugoslovenskog udruženja za bezbednost saobraćaja, Udruženja veštaka za saobraćajne nezgode SCG, Poslovnog udruženja auto škola, Komore sudskih veštaka Srbije, itd. Bio član gradske vlade za saobraćaj, grada Beograda (2003-2005), Predsednik upravnog odbora JAT-a (2006-2012), predsednik skupštine Aerodroma Beograd (2006), Predsednik Nadzornog odbora JPPS (2013-2016.), vlasnik i CEO, TSG doo, Beograd (od 2017), u Registru veštaka R.Srbije (od 2012). Predavač na Pravosudnoj Akademiji u Beogradu (2018-2019). Bio član ispitne komisije u Inženjerskoj Komori Srbije do 2016. Ključne sposobnosti: istraživanje, projektovanje, nadzor i izvođenje u oblasti bezbednosti saobraćaja, položen ispit za projektanta predviđen za dipl. inž saobraćaja. Bio autor, koautor ili jedan od autora u 17 udžbenika i priručnika, učestvovao u pisanju 161 rada u časopisima i na naučnim skupovima kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao autor odnosno koautor, učestvovao kao rukovodilac odnosno član tima u 122 istraživanja i studije iz oblasti Bezbednosti saobraćaja. Rukovodio kao Predsednik Programskog Odbora, na 19 Simpozijuma o veštačenju saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju, učestvovao kao član tima i rukovodilac Komisije veštaka Instituta Saobraćajnog Fakulteta u izradi ekspertiza saobraćajnih nezgoda za sudove (1975-2016). Učestvovao u međunarodnom projektu TRASECA, o uvođenju zemalja TRASECA područja u proces ujednačavanja uslova za odvijanje i bezbednost saobraćaja, sa uslovima u EU.


Srbislav Gugleta

sgugletaSrbislav Gugleta je diplomirani saobraćajni inženjer sa preko 24 godine iskustva u oblasti projektovanja i oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima. Trenutno zaposlen kao rukovodilac Službe za razvoj i upravljanje saobraćajem u Novom Sadu. Kao inženjer sa širokim poljem iskustava stečenih u projektovanju, upravljanju saobraćajnim sistemima, reviziji bezbednosti i saobraćajnim studijama učestvovao je u izradi brojnih saobraćajnih projekata, modeliranju transporta, mikro simulacijama i upravljanju saobraćajem. U okviru investicija aktivno učestvuje u planiranju, tehničkoj podršci kao i nadzoru kod izgradnje infrastrukturnih objekata. Bio je vođa tima u mnogim složenim projektima u projektovanju sistema upravljanja gradskim saobraćajem te simulacijama saobraćaja na uličnoj mreži. Od 2012. godine aktivno učestvuje u realizaciji projekata provere bezbednosti saobraćaja (RSI) i revizije bezbednosti saobraćaja (RSA) kao i nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Radio je u većini zemalja Regiona a jedan o značajnijih je projekat CONNECTA - Tehnička pomoć za povezivanje na Zapadnom Balkanu. Član je Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte koji se u celini grade na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. u periodu od 2015. do sada. Od 2018.godine poseduje Sertifikat inspektora za reviziju bezbednosti saobraćaja izdat od SweRoad i JP Putevi Srbije.

Doc. dr Ana Trpković

Dr Ana Trpković, diplomirani inženjer saobraćaja, docent je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je zaposlena od 1996. godine i bavi se nastavnim i naučnim radom u okviru uže naučne oblasti: Saobraćajno projektovanje na mreži puteva i ulica. U svom dosadašnjem radu Ana Trpković se bavila različitim aspektima saobraćajnog inženjerstva: saobraćajnim projektovanjem na gradskoj i vangradskoj mreži, upravljanjem i regulisanjem saobraćaja, saobraćajnim istraživanjima, bazama podataka i njihovom analizom, standardizacijom, upravljanjem kvalitetom saobraćajne mreže, signalizacije i opreme, itd. Član je Inženjerske komore Srbije od 2001. godine i poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije. Izvestilac je Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Takođe je član Tehničkih komiteta za standarde i srodne dokumente Instituta za standardizaciju Srbije za sledeće oblasti: Putna signalizacija i oprema (KZS 226), Bezbednost na putevima i inteligentni transportni sistemi (KZS 204) i Održivost i društvena odgovornost (KZS 268). Dr Ana Trpković je autor i koautor 58 naučno-istraživačkih i stručnih radova objavljenih u naučnim časopisima ili saopštenih na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. U dosadašnjem radu, rukovodila je i učestvovala u izradi i realizaciji preko 60 projekata, studija i istraživanja iz različitih oblasti saobraćajnog inženjerstva.

Free Joomla! template by Age Themes