Rasporedi časova za master studije za školsku 2020/21. godinu su prikazani u PDF formatu i mogu se preuzeti klikom na naziv studijskog modula.

Telekomunikacioni saobraćaj i mreže

Logistika

Železnički saobraćaj i transport

Saobraćajno inženjerstvo

Inženjerstvo gradskog i drumskog transporta

Bezbednost drumskog saobraćaja

Vodni saobraćaj i transport

Vazdušni saobraćaj i transport

Poštanski saobraćaj i mreže

Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama

Operaciona istraživanja u saobraćaju

NAPOMENA: Lista je u fazi izrade, kada sadržaji po predmetu postanu dostupni veze za preuzimanje sadržaja će biti aktivne!!!

Naziv predmeta

Semestar Modul Materijal
Analiza rizika 1 MŽE preuzmi
Baze podataka u saobraćaju 1 MBD preuzmi
Baze podataka u transportu i komunikacijama 1 MOI preuzmi
Bežične mreže 1 MTS preuzmi
Bezbednost i obezbeđivanje vazduhoplova 1 MVZ preuzmi
Bezbednost informacija 1 MTS preuzmi
Vazduhoplovna prevozna sredstva 3 1 MVZ preuzmi
Vazduhoplovna pristaništa 3 1 MVZ preuzmi
Višekriterijumsko odlučivanje 1 MVZ, MMT, MOI, MPS preuzmi
Viši kurs šinskih urbanih sistema 1 MŽE preuzmi
Vrednovanje i upravljanje projektima u železničkom saobraćaju 1 MŽE preuzmi
Vrednovanje u saobraćaju - optimizacija investicija 1 MIT, MSI preuzmi
Globalne komunikacije 2 MMT preuzmi
Deterministički modeli operacionih istraživanja 1 MVD, MVZ, MŽE, MOI preuzmi
Digitalna ekonomija u pošti i uslužnim delatnostima 1 MPS preuzmi
Digitalne performanse transportnih vazduhoplova 1 MVZ preuzmi
Dinamika vozila - odabrana poglavlja 1 MBD preuzmi
Ekonomika aerodroma i kontrole letenja 1 MVZ preuzmi
Ekonomika telekomunikacionih mreža 1 MTS preuzmi
Elektronsko bankarstvo 1 MPS preuzmi
Engleski jezik nauke i struke u oblasti transportnog i saobraćajnog inženjerstva 2 MMT preuzmi
Inženjerska ekonomija u transportu i komunikacijama 1 MVD, MMT, MOI preuzmi
Integrisane marketing komunikacije i odnosi sa javnošću u transportu 1 MMT preuzmi
Informacione tehnologije u transportu putnika 1 MIT preuzmi
IP saobraćaj 1 MTS preuzmi
Ispitivanje javnog mnjenja 1 MBD preuzmi
Kvalitet u komunikacionom saobraćaju 1 MTS preuzmi
Kvalitet usluga u komunikacionom saobraćaju 1 MPS preuzmi
Kvantitativne menadžment metode u transportu i komunikacijama 1 MVD, MOI, MMT preuzmi
Komercijalna eksploatacija i finasiranje puteva 1 MSI preuzmi
Kontrola letenja 3 1 MVZ preuzmi
Kratka obalna plovidba 1 MVD preuzmi
Logistika opasnih materija 1 MVD, MLO, MOI preuzmi
Logistički provajderi 1 MLO preuzmi
Lučki terminali 1 MOI preuzmi
Marketing menadžment na železnici 1 MŽE preuzmi
Matematički programski paketi u saobraćaju i transportu 1 MVD, MIT, MSI preuzmi
Matematičko modeliranje transportnih mreža 2 MVD preuzmi
Međunarodni menadžment u transportu i komunikacijama 2 MMT preuzmi
Meki račun i primene u saobraćaju 1 MVD, MVZ preuzmi
Menadžment kvaliteta u transportu i komunikacijama 1 MMT preuzmi
Menadžment komunikacionih mreža i servisa 1 MTS preuzmi
Menadžment u transportu i komunikacijama 1 MMT preuzmi
Metaheuristički algoritmi inspirisani prirodom i primene u saobraćaju 1 MOI preuzmi
Metode istraživanja u saobraćaju 1 MSI preuzmi
Metodi ocene bezbednosti vazdušne plovidbe 1 MVZ preuzmi
Modeliranje lanaca snabdevanja 1 MVD, MLO preuzmi
Modeliranje performansi logističkih sistema 1 MLO preuzmi
Modeliranje u železničkom saobraćaju 1 MŽE preuzmi
Modeliranje, simulacija i animacija 1 MVZ, MPS preuzmi
Motorna vozila - odabrana poglavlja 1 MBD preuzmi
Mreže zasnovane na Internet protokolu 1 MTS preuzmi
Nemački jezik u poslovnim komunikacijama 2 MMT preuzmi
Odabrana poglavlja iz tehnologije i eksploatacija železničkog saobraćaja 1 MŽE preuzmi
Odabrana poglavlja iz transporta robe železnicom 1 MŽE preuzmi
Održavanje i pouzdanost vazduhoplova 1 MVZ preuzmi
Operativno planiranje pretovarnih procesa 1 MVD, MLO, MOI preuzmi
Optičke mreže 1 MTS preuzmi
Osnovi sistema transporta putnika 2 MMT preuzmi
Paketska telefonija 1 MTS preuzmi
Performanse transportnih vazduhoplova 1 MVZ preuzmi
Planiranje i projektovanje logističkih centara 1 MLO preuzmi
Planiranje i saobraćajno projektovanje železničkih stanica i čvorova 1 MŽE preuzmi
Planiranje i saobraćajno projektovanje i održavanje železničke infrastrukture 1 MŽE preuzmi
Planiranje prevoženja i eksploatacija vazduhoplova 3 1 MVZ preuzmi
Politika elektronskih komunikacija u EU 2 MMT preuzmi
Posebna poglavlja intralogistike i skladišnih sistema 1 MLO preuzmi
Posebne oblasti logistike povratnih tokova 2 MLO preuzmi
Posebne oblasti siti logistike 2 MLO preuzmi
Poslovna logistika 1 MLO preuzmi
Poštanska tehnologija 1 MPS preuzmi
Pravna regulativa transporta i zaštite životne sredine 2 MMT preuzmi
Primena satelitske navigacije u vodnom saobraćaju 2 MVD preuzmi
Prognoze u saobraćaju 1 MSI preuzmi
Prognoziranje novih servisa 1 MPS, MTS preuzmi
Projekti i naučno istraživački rad u saobraćaju 1 MBD preuzmi
Projektovanje web aplikacija 2 MMT preuzmi
Projektovanje optimizacionih aplikacija 1 MOI, MTS preuzmi
Projektovanje organizacije u transportu i komunikacijama 1 MMT preuzmi
Psihologija u saobraćaju 1 MBD preuzmi
Regulativni sistem železničkog transporta 1 MŽE preuzmi
Regulatorni sistem drumskog transporta 1 MIT preuzmi
Reinženjering procesa u e-komunikacijama 1 MTS preuzmi
Ruski jezik u poslovnim komunikacijama 2 MMT preuzmi
Rutiranje u komunikacionim mrežama 1 MPS, MTS preuzmi
Saobraćajno projektovanje - humani inženjering u naseljima 1 MSI preuzmi
Simulacije saobraćajnih nezgoda na računaru 1 MBD preuzmi
Sistemi vozova velikih brzina 1 MŽE preuzmi
Sistemi kvaliteta i metodi sistema kvaliteta 1 MIT preuzmi
Sistemi transporta putnika 1 MSI preuzmi
Sistemi transporta robe 1 MOI preuzmi
Složeni zadaci linearnog i celobrojnog programiranja sa primenama u saobraćaju 1 MVD, MVZ preuzmi
Softverski alati u logistici 1 MLO preuzmi
Statistička istraživanja 1 MIT preuzmi
Strategijsko planiranje u poštanskom saobraćaju 1 MPS preuzmi
Strateški menadžment u železničkom inženjerstvu 1 MŽE preuzmi
Tarifni sistem parkiranja 1 MIT preuzmi
Telekomunikacioni protokoli 1 MTS preuzmi
Telekomunikacioni sistemi u drumskom saobraćaju 1 MSI preuzmi
Telekomunikacioni sistemi u saobraćaju 1 MPS, MTS preuzmi
Teorija informacija i kodovanje 1 MTS preuzmi
Teorija rada operatora, železničke mreže i organizacija vuče 1 MŽE preuzmi
Teorija saobraćajnog toka i simulacija 1 MOI preuzmi
Tehnologije intermodalnog transporta 1 MVD, MLO, MOI preuzmi
Transportna politika 1 MMT preuzmi
Transportne mreže sa primenama u vazdušnom saobraćaju i transportu 1 MVZ preuzmi
Upravljanje održavanjem vazduhoplova 1 MVZ preuzmi
Upravljanje održavanjem voznih parkova 1 MIT preuzmi
Upravljanje poslovnim procesima u železničkom saobraćaju 1 MŽE preuzmi
Upravljanje poslovnim procesima u transportu i komunikacijama 2 MMT preuzmi
Upravljanje projektima i investicijama u transportu i komunikacijama 1 MVD, MMT, MOI, MPS preuzmi
Upravljanje radom voznih parkova u transportu robe 1 MIT preuzmi
Upravljanje razvojem poslovne inteligencije uslužnih mreža 1 MPS preuzmi
Upravljanje sistemom javnog gradskog transporta putnika 1 MIT preuzmi
Finansijski menadžment u transportu i komunikacijama 2 MMT preuzmi
Finansijski rizici u logistici 2 MLO preuzmi
Francuski jezik u poslovnim komunikacijama 2 MMT preuzmi

Poštovane kolege i koleginice,

Studenti Master akademskih studija koji su upisani školske 2017/2018 kojima 30. septembra 2018.g. ističe prva godina studija studija mogu obnoviti prvu godinu studija i produžiti studije za dva semestra.


Obnova školske godine, počinje za studenta Master akademskih studija koji su upisali 2017/2018 od ponedeljka 01.10. i traje do 11.10.2018.g. u Studentskoj službi od 11 do 13. Potrebno je pre obnove godine popuniti elektronski indeks i indeks sa izabranim obaveznim i izbornim predmetima koji se slušaju i polažu ili samo polažu.


Studenti pristupaju obnovi godine tako što se u periodu od 8č do 9č, predaju indeks radnicima ispred studentske službe. Procesuirani indeksi se mogu preuzeti u pauzama nastave u Studentskom Parlamentu kabinet 227.

U slučaju da se student ne prijavi u predviđenom roku, student gubi status studenta.

Studenti master akademskih studija koji su izgubili status studenta zbog neblagovremenog završetka studija, imaju pravo da se ponovo upišu na ove studije u statusu samofinansirajućeg studenta na osnovu konkursa za upis u školsku 2018/2019 godinu.

Prijavljivanje će se obaviti od 01.10.2018.g. do 03.10.2018.g. (od 11 do 15 časova u sali 128).

Visina školarine za studente iz stava 1. je 150.000,00 din (prema Odluci o visini školarine za studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu za školsku 2018/2019.).

Ovi studenti se upisuju u okviru rang liste sa ostalim prijavljenim kandidatima i okviru upisnih kvota u skladu sa Statutom Univerziteta u Beogradu.

Ovi studenti se rangiraju kao samofinansirajući na Preliminarnoj i Konačnoj rang listi za upis na Master akademske studije u školskoj 2018/2019. Za ove studente važe pravila upisa i rokovi prijavljivanja kako je to objavljeno u Konkursu za upis (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2018.pdf).

Potrebna dokumenta:

- indeks
- Uverenje o položenim ispitima
- Elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),

- prva rata za upis godine (50% od 150.000,00 din) na tekući račun fakulteta ( 840-1443666-83)

- Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA

Studenti koji u toku studiranja nisu izmirili svoje finansijske obaveze dužni su da pre prijave na konkurs dostave dokaz o izmirenim obavezama.  • Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA je obavezna (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu);
  • Uplata za OSIGURANjE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je dobrovoljna  (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu)

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

upis2018 3

OSIGURANjE STUDENATA

Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD

Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:

  • Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
  • Organizaciju sajma poslova i praksi - “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
  • Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija...)
  • Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta

upis2018 2

Potkategorije

Free Joomla! template by Age Themes