Upis na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini Treći upisni rok

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.
Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70)studenata.
Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Nakon Drugog upisnog roka preostalo je mesta za upis u Trećem Upisnom roku :
• 20 budžetskih studenata sa sledećom strukturom preostalih mesta do maksimlane kvote od 25 studenata odnosno 30 na Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama sa strukturom po modulima:
o Logistika_______________________________________0
o Železnički saobraćaj i transport___________________13
o Saobraćajno inženjerstvo__________________________8
o Vodni saobraćaj i transport_______________________ 22
o Inženjerstvo gradskog i drumskog transporta_________ 20
o Bezbednost drumskog saobraćaja ________________20
o Vazdušni saobraćaj i transport _________________16
o Telekomunikacioni saobraćaj i mreže________________0
o Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama___8
o Poštanski saobraćaj i mreže_______________________21
o Operaciona istraživanja u saobraćaju_______________22
• 51 samofinansirajuća studenta.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2018.pdf) za upis studenata na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2018/2019. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - 26. oktobra  god. (od 11 do 15 časova u sali 128)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta - 26. oktobra 2018. god. (od 11 do 15 časova u sali 128)


 Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe ili u sali 128);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplatnica upis master

________________________________________
Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 29. oktobra 2018. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe 29.oktobra 2018. godine, do 10č,
- Objavljivanje konačne rang liste: 29.oktobra 2018.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke 30.oktobra 2018.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

clan70


  • Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA je obavezna (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu);
  • Uplata za OSIGURANjE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je dobrovoljna  (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu)

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

upis2018 3

OSIGURANjE STUDENATA

Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD

Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:

  • Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
  • Organizaciju sajma poslova i praksi - “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
  • Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija...)
  • Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta

upis2018 2


Prodekan za studije

 

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes