Извештај о самовредновању Саобраћајног факултета 2019. структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-15).
Списак појединих докумената дат је на овој страни, а детаљнији преглед могућ је избором одговарајућег наслова.

НАПОМЕНА:
Доступна је и документација о самовредновању Саобраћајног факултета 2013. године.

 

Прилог 3.1 Формално успостављено тело (Комисије за квалитет) са конкретном
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета на Факултету (извод из
Правилника о обезбеђивању квалитета, Правилника о самовредновању и
Статут 2018. године)
Прилог 3.2 Списак свих анкета - обрасци и резултати спроведених анкетa на
Саобраћајном факултету
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и
превентивних мера
Прилог 3.3.а Студентско вредновање квалитета – резултати и усвојени извештаји
Прилог 3.3.1.а Студентско вредновање квалитета рада наставника за непарни семестар
Прилог 3.3.2.а Студентско вредновање квалитета рада сарадника за непарни семестар
Прилог 3.3.3.а Студентско вредновање квалитета рада наставника за парни семестар
Прилог 3.3.4.а Студентско вредновање квалитета рада сарадника за парни семестар

Стандард 4:  Квалитет студијског програма
Прилог 4.1 Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења
Прилог 4.2 Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца
Табела 4.1 Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године
Табела 4.2 Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма
Табела 4.3 Просечно трајање студија у претходне 3 школске године
Прилог 4.3 Пример табеле мапирања предмета
Прилог 4.4 Активности учења потребне за достизање очекиваних исхода учења
приказане на примеру једног предмета

 

Стандард 5:  Квалитет наставног процеса


Прилог 6.1.  Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком раду
Прилог 6.2.  Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на Факултету
Прилог 6.3.  Однос броја SCI-индексираних радова објављених у протеклом трогодишњем периоду у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи у том периоду
Прилог 6.4.  Одлука о акредитацији Саобраћајног факултета у Београду за обављање
научноистраживачке делатности
Прилог 6.4.1.а Програм развоја научноистраживачког рада Саобраћајног факултета за
наредних пет година
Прилог 6.4.1.б Програм развоја научноистраживачког подмлатка Саобраћајног факултета
за наредних пет година
Прилог 6.4.2.a Допуна плана програма развоја научноистраживачког рада Саобраћајног
факултета
Табела 6.1 Назив и евиденциони број научноистраживачких пројеката које финансира
Министарство, чији су руководиоци наставници стално запослени на
Факултету
Табела 6.2 Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи,
учесника у текућим међународним и домаћим пројектима
Табела 6.3 Збирни преглед научноистраживачких резултата (публикација) у претходној
календарској години, према критеријумима Министарства
Табела 6.4 Број и списак SCI-индексираних радова наставника и сарадника за
претходни трогодишњи период
Табела 6.5 Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три
школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за
објављивање
Табела 6.6 Назив и број текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно
реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у
високошколској установи
Табела 6.7 Листа ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на
испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног поља

 

Стандард 7:  Квалитет наставника и сарадника


Прилог 9.1.а Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Саобраћајног факултета
Прилог 9.1.б Правилник о изменама и допунама правилника о уџбеницима и издавачкој делатности Саобраћајног факултета
Прилог 9.2 Наслови објављени у издању Саобраћајног факултета у периоду од 2011. до
2018. године
Прилог 9.2.а Списак објављених монографија, уџбеника и других публикација у периоду од 1960. до 2019. године у издању Саобраћајног факултета
Прилог 9.3 Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници
запослени на установи са бројем наставника на установи
Прилог 9.4 Правилник о раду Библиотеке Саобраћајног факултета
Табела 9.1 Број и врста библиотечких јединица у библиотеци Факултета
Табела 9.2 Попис информатичких ресурса
Табела 9.3 План публиковања наслова у 2018. години
Табела 9.3.а Допуна плана публиковања наслова у 2018. години

 

Стандард 10:  Квалитет  управљања  високошколском  установом  и  квалитет  ненаставне подршке


Прилог 10.1 Шематска организациона структура Факултета
Прилог 10.2 Анкета о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби
Прилог 10.3 Статут Саобраћајног факултета
Прилог 10.4 Пословник о раду Савета Саобраћајног факултета
Прилог 10.5 Одлука о избору Декана Саобраћајног факултета
Прилог 10.6 Одлука o избору продекана Саобраћајног факултета
Прилог 10.7 Извод из акта о организацији и систематизацији послова
Табела 10.1 Листа ненаставног особља Факултета у оквиру одговарајућих организационих
јединица

 

Стандард 11:  Квалитет простора и опреме


Прилог 11.1 Додела катастарске парцеле
Прилог 11.2 Уверење о обједињавању парцела
Прилог 11.3 Употребна дозвола
Прилог 11.4 План зграде
Табела 11.1 Укупна површина (у власништву Факултета и изнајмљени простор) са
површином објеката
Табела 11.2 Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду 
 

Стандард 12:  Финансирање

Free Joomla! template by Age Themes