PREPORUČENE MERE ZA SMANjENjE RIZIKA OD INFEKCIJE COVID-19

PREPORUČENE MERE ZA SMANjENjE RIZIKA OD INFEKCIJE COVID-19 NA FAKULTETIMA UNIVEZITETA U BEOGRADU I VISOKIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA

 • Početak školske godine ne treba odlagati ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoLjavala održavanje nastave
 • U slučaju nepovoLjne epidemiološke situacije, na katedrama gde je to moguće, održavati „on line“ nastavu
 • Ukoliko je zbog nepovoLjne epidemiološke situacije neophodno da se kombinuje standardno održavanje nastave (fizičkim prisustvom studenata na fakultetu) sa „on line“ nastavom, najboLje je napraviti takav raspored da se ovi oblici nastave smenjuju na 2 nedeLje: dve nedeLje nastave na fakultetu, a zatim dve nedeLje „on line“ nastave, pa opet 2 nedeLje na fakultetu, pa 2 nedeLje „on line“ nastave
 • Za sve studente, nastavnike i zaposlene na fakultetima, u svim prostorijama fakulteta, obavezno je nošenje zaštitnih maski
 • Na ulazima je potrebno postaviti dezobarijere i redovno ih dopunjavati/menjati dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora
 • Tokom nastave, ispita ili boravka u bilo kom prostoru na fakultetu tokom nastave ili van nje, neophodno je održavati socijalnu distancu od 2m
 • Prostorije u kojima se održava nastava potrebno je dobro provetravati svaka 2 sata
 • Nakon korišćenja amfiteatara, učionica, sala, vežbaonica, biblioteka i sl. posle svake grupe studenata neophodno je dezinfikovati podove, radne površine, kvake, gelendere, prekidače za svetlo, ručke na prozorima, radne stolove nastavnika i studenata
 • Ukoliko u hodnicima postoje aparati za kafu i druge napitke svaka 2 stata prebrisati „tablu sa menijem“
 • Ukoliko na fakultetu postoje liftovi neophoodno je podove, zidove liftova i komandne table sa dugmićima prati i dezinfikovati najmanje 6 puta u toku dana (u proseku na 2 sata, ali i češće u najfrekfentnijem delu dana)
 • Administrativne poslove kao što su prijava ispita, potvrđivanje ispita, oglašavanje termina za polaganje ispita, upis godine, rasporedi nastave, formiranje grupa i sl. potrebno je obavLjati „on line“.­­­­­­­
 • Radna mesta nastavnika, saradnika i nenastavnih radnika moraju biti udaLjena najmanje 2 m i moraju imati najmanje 4m kvadratna zasebnog prostora
 • Sastanke fakultetskih komisija i veća, treba održavati„on line“, a za one koji broje manje od 10 članova sastanke održavati u većim prostorijama sa mogućnošću provetravanja i uz adekvatnu distancu (od 2m) i nošenje maski
 • Ispite, kao i druge studentske obaveze koje ne mogu da budu organizovane„on line“, neophodno je održati uz pridržavanje sledećih mera:
  • Nastavno osobLje, studenti, kao i svi ostali zaposleni ne treba da dolaze na fakultet ukoliko imaju povišenu temperaturu, kašaLj, otežano disanje, gubitak čula ukusa ili mirisa, ili su pod sumnjom da bi mogli da budu inficirani SARS-CoV-2 ili su bili u kontaktu sa osobama pozitivnim na SARS-CoV-2 (ovo obaveštenje treba postaviti tako da bude vidLjivo svim nastavnicima, saradnicima, studentima i zaposlenima na fakultetu).
  • Na samom ulazu u prostorije fakulteta, kao i na mestima gde se obavLjaja nastava i ispiti, neophodno je postaviti dozatore sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.
  • Usmeni ispiti treba da se odvijaju sa maksimalno 4 osobe u dovoLjno velikoj prostoriji (nastavnik i 3 studenta), uz prethodno zakazivanje, da se ne bi okupLjao veliki broj studenata istovremeno. Izuzetak su komisijski ispiti na predmetima koji imaju ispitne komisije od više članova, kada je potrebno obezbediti veliku prostoriju zbog održavanja propisane socijalne distance.
  • Nastavnici sa jedne katedre/jednog predmeta, trebalo bi da zakazuju ispite u različitim terminima tokom dana i različitim danima, ukoliko se ispiti odvijaju u jednoj zgradi.
  • Predmeti koji podrazumevaju praktični rad sa pacijentima (npr. na medicinskom, stomatološkom, farmaceutskom fakultetu, visoka medicinska škola i sl.) zahtevaju dodatne mere koje svaki fakultet treba posebno da donese, u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020) i specifičnostima svog rada.
  • Neophodno je definisati procedure za izvlačenje ispitnih pitanja, tako da student ne dodiruje kartone na kojima su pitanja.
  • Ispiti putem testova treba da se odvijaju u manjim grupama od maksimalno 20 studenta, u prostoru u kome može da se obezbedi udaLjenost između studenata od najmanje 2 m, a ukoliko se radi o amfiteatru, neophodna je prirodna ventilacija. PožeLjno je da studenti imaju rukavice koje će posle ispita odložiti u kantu/kesu za infektivni otpad i obaviti higijenu ruku.
  • Posle svakog ispita neophodna je dezinfekcija amfiteatra.
  • Posle završetka popunjavanja testa, testovi se pakuju u papirne kese/kutije, a nastavnici su obavezni da izvrše pregledanje testova uz korišćenje maski i rukavica. Posle pregledanja testova, rukavice i maske odložiti u kantu/kesu za infektivni otpad i obaviti higijenu ruku. Testove čuvati zapakovane u papirnim kesama.
  • Studenti koji čekaju ispred amfiteatra ili učionice (bilo da čekaju da polaganje testa, ispita ili čekaju početak nastave) treba da budu u redu, udaLjeni jedni od drugih 2 m. Ispred svakog amfiteatra neophodno je postaviti oznake na kojim mestima studenti mogu da stoje pre ulaska u amfiteatar.
  • Specijalističke ispite i odbrane disertacija sa višečlanim komisijama održavati u velikim prostorijama sa mogućnošću provetravanja, uz korišćenje maski.

SPEC. EPIDEMIOLOGIJE V.D. DIREKTORA ZZZZS

Prim. dr sc. med. Mila Paunić dr Marija Obradović

IMAGE Svečana dodela diploma (28.6.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 28. juna 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes