Upis na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini


Konačna lista za master akademske studije - 3. upisni rok školske 2019/20. godine


Konačna lista za master akademske studije - 2. upisni rok školske 2019/20. godine

 


TREĆI UPISNI ROK

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70)studenata.

Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Nakon prvog u drugog  upisnog roka preostalo je 38 samofinansirajućih mesta.

Tokom poslednje nedenje septembra oragnizovćese Otvoren dan saobraćajnog fakulteta sa ciljem da se budući studenti Master akadenskih studija upoznaju sa nastavnicima, predmetima i ishodom učenja na Master akademskim studijama.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) za upis studenata na master akademske studije drugi upisni rok  na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - od 28. oktobra do 29.oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u studentskoj službi)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta -
29. oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u studentskoj službi)

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplata2019

________________________________________
Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 31. oktobra 2019. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe
01.novembra 2019. godine, do 12č,
- Objavljivanje konačne rang liste:
01.novembra 2019.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke
04.novembra 2019.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

 

Merila za upis na Master akademske studije su određena na sledeći način.

Redosled kandidata na Rang listi za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja bodova koji se računaju na sledeći način:

Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form1

Za kandidate koji su završili integrisane akademske studije ili master akademske studije i ostvarili 300 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form2

Za kandidate koje ima visoko obrazovanje stečeno u trajanju od pet godina po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju broj bodova se računa po formuli:

form3

gde je:

 • p – broj bodova,
 • KP - faktor kompatibilnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog modula koji student upisuje na master akademskim studijama (u opsegu 0,0 do 0,5), Faktor kompatibilnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za master akademske studije.
 • N - ukupan broj predmeta studijskog programa koje je student završio,
 • ei - broj ESPB za predmet i,
 • oi - ocena koju je ostvario na ispitu i,
 • M - je broj meseci studiranja.

DRUGI UPISNI ROK

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70)studenata.

Nakon prvog upisnog roka preostala su 7 budžetska i 44 samofinansirajućih mesta.

 Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Tokom poslednje nedenje septembra oragnizovćese Otvoren dan saobraćajnog fakulteta sa ciljem da se budući studenti Master akadenskih studija upoznaju sa nastavnicima, predmetima i ishodom učenja na Master akademskim studijama.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) za upis studenata na master akademske studije drugi upisni rok  na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - od 15. oktobra do 16.oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova na šalteru studentske službe)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta -
17. oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova na šalteru studentske službe)

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplata2019

________________________________________
Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 21. oktobra 2019. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe
22.oktobra 2019. godine, do 12č,
- Objavljivanje konačne rang liste:
23.oktobra 2019.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke
24.oktobra 2019.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

 

Merila za upis na Master akademske studije su određena na sledeći način.

Redosled kandidata na Rang listi za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja bodova koji se računaju na sledeći način:

Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form1

Za kandidate koji su završili integrisane akademske studije ili master akademske studije i ostvarili 300 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form2

Za kandidate koje ima visoko obrazovanje stečeno u trajanju od pet godina po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju broj bodova se računa po formuli:

form3

gde je:

 • p – broj bodova,
 • KP - faktor kompatibilnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog modula koji student upisuje na master akademskim studijama (u opsegu 0,0 do 0,5), Faktor kompatibilnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za master akademske studije.
 • N - ukupan broj predmeta studijskog programa koje je student završio,
 • ei - broj ESPB za predmet i,
 • oi - ocena koju je ostvario na ispitu i,
 • M - je broj meseci studiranja.

Preliminarna lista za master akademske studije - 1. upisni rok školske 2019.20. godine


Upis na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.


Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70)studenata.


Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Tokom poslednje nedenje septembra oragnizovćese Otvoren dan saobraćajnog fakulteta sa ciljem da se budući studenti Master akadenskih studija upoznaju sa nastavnicima, predmetima i ishodom učenja na Master akademskim studijama.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) za upis studenata na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - od 1. oktobra do 3.oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u sali 128)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta - 4. oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u sali 128)

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplata2019

________________________________________
Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 08. oktobra 2019. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe 09.oktobra 2019. godine, do 12č,
- Objavljivanje konačne rang liste: 10.oktobra 2019.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke 11.oktobra 2019.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

 


 

Merila za upis na Master akademske studije su određena na sledeći način.

Redosled kandidata na Rang listi za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja bodova koji se računaju na sledeći način:

Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form1

Za kandidate koji su završili integrisane akademske studije ili master akademske studije i ostvarili 300 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form2

Za kandidate koje ima visoko obrazovanje stečeno u trajanju od pet godina po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju broj bodova se računa po formuli:

form3

gde je:

 • p – broj bodova,
 • KP - faktor kompatibilnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog modula koji student upisuje na master akademskim studijama (u opsegu 0,0 do 0,5), Faktor kompatibilnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za master akademske studije.
 • N - ukupan broj predmeta studijskog programa koje je student završio,
 • ei - broj ESPB za predmet i,
 • oi - ocena koju je ostvario na ispitu i,
 • M - je broj meseci studiranja.


 

 

Prodekan za studije

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes