Упис на докторске студије за школску 2019/2020. годину


Трећи уписни рок

На основу обједињеног Конкурса  за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 28. октобра до 29.октобра 2019. године у студентској служби од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 10 самофинансирајућих.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 30.октобра 2019. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 31.10.2019.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 01. новембра 2019. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 01. новембра 2019. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је
04. новембра 2019.г. у 13 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 240.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.600,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа)
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

Мерила за упис на Докторске академске студије су одређена на следећи начин:

У циљу утврђивања мерила за дефинисање редоследа кандидата формира се Ранг листа.

Рангирање студената на докторским академским студијама, студијском програму Саобраћај, врши се на основу

 • опште просечне оцене,
 • дужине студирања у месецима
 • објављених радова у којима је кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, током пет  година које претходе дану објављивања конкурса, a бодованих према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16, 21/17, 38/17),
 • степена сродности претходно завршених студија и
 • степена познавања страног језика.

Кандидати који испуњавају наведене услове уписа из конкурса се  рангирају ,  према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули:

Н = 6·ОПО+10* (2– М /60) + Б + СС +СЈ

где је:

 • Н = укупан број бодова,
 • ОПО = општа просечна оцена,
 • М = дужина студирања,
 • Б = број бодова на основу објављених научних радова .
 • СС =Степен сродности између студијског програма који је студент завршио и студијског програма Саобраћај (у опсегу 0  до 20). Степен сродности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за докторске академске студије
 • СЈ= Степен познавања страног језика се утврђује на основу достављеног сертификата о степену познавања страног језика од овлашћене институције која није у склопу Универзитета у Београду. (0 бодона кандидат добија ако не поднесе доказе о знању страног језика и 10 ако кандидат поднесе доказе о знању страног језика)

Ранг листу кандидата формира посебна Комисија за упис на докторске академске студије коју именује продекан за  студије.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) се  израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

  

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.


Други уписни рок

На основу обједињеног Конкурса  за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 15. октобра до 16.октобра 2019. године у студентској служби од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 20 (10 на терет буџета и 10 самофинансирајућих).

Након првог уписног рока преостала су 3 буџетска и 10 самофинансирајућих места.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 17.октобра 2019. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 17.10.2019.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 18. октобра 2019. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 18. октобра 2019. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је 21. октобра 2019.г. у 13 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 240.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.600,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа) од 22.10. до 19.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 23. 10. и 24.10. 2019.г. доносе индексе ради верификације унетих изборних испита за школску 2019/2020.
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

Мерила за упис на Докторске академске студије су одређена на следећи начин:

У циљу утврђивања мерила за дефинисање редоследа кандидата формира се Ранг листа.

Рангирање студената на докторским академским студијама, студијском програму Саобраћај, врши се на основу

 • опште просечне оцене,
 • дужине студирања у месецима
 • објављених радова у којима је кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, током пет  година које претходе дану објављивања конкурса, a бодованих према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16, 21/17, 38/17),
 • степена сродности претходно завршених студија и
 • степена познавања страног језика.

Кандидати који испуњавају наведене услове уписа из конкурса се  рангирају ,  према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули:

Н = 6·ОПО+10* (2– М /60) + Б + СС +СЈ

где је:

 • Н = укупан број бодова,
 • ОПО = општа просечна оцена,
 • М = дужина студирања,
 • Б = број бодова на основу објављених научних радова .
 • СС =Степен сродности између студијског програма који је студент завршио и студијског програма Саобраћај (у опсегу 0  до 20). Степен сродности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за докторске академске студије
 • СЈ= Степен познавања страног језика се утврђује на основу достављеног сертификата о степену познавања страног језика од овлашћене институције која није у склопу Универзитета у Београду. (0 бодона кандидат добија ако не поднесе доказе о знању страног језика и 10 ако кандидат поднесе доказе о знању страног језика)

Ранг листу кандидата формира посебна Комисија за упис на докторске академске студије коју именује продекан за  студије.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) се  израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

  

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Право уписа на докторске студије има кандидат који у збиру оствари минимум 51 бод.


На основу обједињеног Конкурса  за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години.

 

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 01. октобра до 03.октобра 2019. године у студентској служби од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 20 (10 на терет буџета и 10 самофинансирајућих).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 08.октобра 2019. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 08.10.2019.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 09. октобра 2019. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 09. октобра 2019. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је 10. октобра 2019.г. у 13 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 240.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.600,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа 10.10.2019.г. ) од 15.10. до 19.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 22. 10. и 23.10. 2019.г. доносе индексе ради верификације унетих изборних испита за школску 2019/2020.

 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу)
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

Мерила за упис на Докторске академске студије су одређена на следећи начин:

У циљу утврђивања мерила за дефинисање редоследа кандидата формира се Ранг листа.

Рангирање студената на докторским академским студијама, студијском програму Саобраћај, врши се на основу

 • опште просечне оцене,
 • дужине студирања у месецима
 • објављених радова у којима је кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, током пет  година које претходе дану објављивања конкурса, a бодованих према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16, 21/17, 38/17),
 • степена сродности претходно завршених студија и
 • степена познавања страног језика.

Кандидати који испуњавају наведене услове уписа из конкурса се  рангирају ,  према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули:

Н = 6·ОПО+10* (2– М /60) + Б + СС +СЈ

где је:

 • Н = укупан број бодова,
 • ОПО = општа просечна оцена,
 • М = дужина студирања,
 • Б = број бодова на основу објављених научних радова .
 • СС =Степен сродности између студијског програма који је студент завршио и студијског програма Саобраћај (у опсегу 0  до 20). Степен сродности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за докторске академске студије
 • СЈ= Степен познавања страног језика се утврђује на основу достављеног сертификата о степену познавања страног језика од овлашћене институције која није у склопу Универзитета у Београду. (0 бодона кандидат добија ако не поднесе доказе о знању страног језика и 10 ако кандидат поднесе доказе о знању страног језика)

Ранг листу кандидата формира посебна Комисија за упис на докторске академске студије коју именује продекан за  студије.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) се  израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

  

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Право уписа на докторске студије има кандидат који у збиру оствари минимум 51 бод.

Продекан за студије

На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2018.pdf) за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2018/2019. години, Трећи уписни рок на једно самофинансирајуће место.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 26. октобра  у сали 128 на првом спрату  од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 1 (1 самофинансирајући).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају  фотокопије  докумената:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 29.октобра 2018. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 29.10.2018.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 30. октобра 2018. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 30. октобра 2018. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је 30. октобра 2018.г. у 14 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 200.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.000,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа 10.10.2018.г. ) од 15.10. до 19.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 22. 10. и 23.10. 2018.г. доносе индексе ради верификације унетих изборних испита за школску 2018/2019.

 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу)
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

 

Free Joomla! template by Age Themes