К О Н К У Р С за избор у звање и заснивање радног односа

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Расписује

К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа

  1.  једног редовног професора за ужу научну област „Експлоатација и управљање путевима“ за рад на неодређено време са пуним радним временом;
  2. једног редовног професора за ужу научну област „Поштански саобраћај и мреже“ за рад на неодређено време са пуним радним временом;
  3. једног редовног професора за ужу научну област „Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе“ за рад на неодређено време са пуним радним временом;
  4. једног ванредног професора за ужу научну област „Немачки језик“ за рад на одређено време од 5 година са пуним радним временом;
  5. једног доцента за ужу научну област Експлоатација, аутоматизација и информатизација поштанског саобраћаја“ за рад на одређено време од 5 година са пуним радним временом;
  6. једног доцента за ужу научну област Математика“ за рад на одређено време од 5 година са пуним радним временом;
  7. једног сарадника у настави за ужу научну област Управљање и симулација“ ; за рад на одређено време од 1 године са пуним радним временом;

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу:

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Београд, Војводе Степе 305.

Free Joomla! template by Age Themes