• 1.10. 2018. i 2.10.2018.  indekse predaju budžetski studenti koji upisuju produženu IV godiinu studija ako su u prethodnoj godini studija imali budžetski status
 • 3.10. 2018., 4.10. 2018. i 5.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju IV godini studija
 • 8.10. 2018. i 9.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su ispunili min 48 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju II godinu studija
 • 10.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su ispunili min 48 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju III godinu studija
 • 11.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su ispunili min 48 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju IV godinu studija
 • 12.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji su upisuju produženu IV godiinu studija ako su u prethodnoj godini studija imalu budžetski status i samofinansirajući studenti koji obnavljaju IV godini studija
 • 15.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju II godinu studija
 • 16.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju III godinu studija
 • 17.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju IV godinu studija
 • 18,10. 2018. i 19.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju I godinu studija
 • 22.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju II godinu studija
 • 23.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju III godinu studija
 • 25.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji upisuju II
 • 26.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji upisuju III godinu studija
 • 29.10. 2018. indekse predaju budžetski studenti koji upisuju IV godinu studija i budžetski studenti koji upisuju produženu IV godiinu studija ako su u predhodnoj godini studija imalu budžetski status
 • 30.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju II godinu studija
 • 31.10. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju III godinu studija
 • 01.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji su ispunili min 37 ESPB u prethodnoj godini studija i upisuju IV godinu studija
 • 05.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju I godini studija
 • 06.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju II godini studija
 • 07.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju III godini studija
 • 08.11. 2018. indekse predaju samofinansirajući studenti koji obnavljaju IV godini studija

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.
Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70) studenata.
Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Nakon Prvog upisnog roka preostalo je mesta za upis u Drugom Upisnom roku :
• 28 budžetskih studenata sa sledećom strukturom preostalih mesta do maksimlane kvote od 25 studenata odnosno 30 na Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama sa strukturom po modulima:
o Logistika_______________________________________0
o Železnički saobraćaj i transport___________________13
o Saobraćajno inženjerstvo__________________________9
o Vodni saobraćaj i transport_______________________ 22
o Inženjerstvo gradskog i drumskog transporta_________ 22
o Bezbednost drumskog saobraćaja ________________21
o Vazdušni saobraćaj i transport _________________16
o Telekomunikacioni saobraćaj i mreže________________0
o Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama___11
o Poštanski saobraćaj i mreže_______________________22
o Operaciona istraživanja u saobraćaju_______________22
• 53 samofinansirajuća studenta.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2018.pdf) za upis studenata na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2018/2019. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - 17. oktobra  god. (od 11 do 15 časova u sali 128)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta - 17. oktobra 2018. god. (od 11 do 15 časova u sali 128)


 Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplatnica upis master

Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 18. oktobra 2018. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe 19.oktobra 2018. godine, do 10č,
- Objavljivanje konačne rang liste: 19.oktobra 2018.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke 19.oktobra 2018.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

clan70

 • Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA je obavezna (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu);
 • Uplata za OSIGURANjE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je dobrovoljna  (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu)

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

karijera

OSIGURANjE STUDENATA

Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD

Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:

 • Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
 • Organizaciju sajma poslova i praksi - “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
 • Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija...)
 • Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta

osiguranje

На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2018.pdf) за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2018/2019. години, други уписни рок на два самофинансирајућа места.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 17. октобра у сали 128 на првом спрату од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 2 (2 самофинансирајућа).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије докумената:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 18.октобра 2018. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 18.10.2018.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 19. октобра 2018. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 19. октобра 2018. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је 19. октобра 2018.г. у 14 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 200.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.000,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа 10.10.2018.г. ) од 15.10. до 19.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 22. 10. и 23.10. 2018.г. доносе индексе ради верификације унетих изборних испита за школску 2018/2019.
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна (уплатница се налази код студената на инфо-пулту на главном улазу)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

karijera

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.


СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета.

upis2018 2

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes