Upis na doktorske studije za školsku 2019/2020. godinu


Treći upisni rok

Na osnovu objedinjenog Konkursa  za upis studenata na Doktorske akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini.

Saobraćajni fakultet raspisuje konkurs za studijski program: SAOBRAĆAJ

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija će biti održano od 28. oktobra do 29.oktobra 2019. godine u studentskoj službi od 11 do 13.

Broj studenata koji se mogu upisati je 10 samofinansirajućih.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • Diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (ukoliko ga ima)
 • saglasnost mentora
 • dokaz o uplati od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83 , uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatit u Pošti u holu fakulteta)..

Komisija za doktorske akademske studije će obaviti preliminarno rangiranje kandidata 30.oktobra 2019. godine, a preliminarna rang lista će se objaviti do 16č, 31.10.2019.g.

Primedbe na preliminarnu rang listu studenti mogu dostaviti komisiji za doktorske studije 01. novembra 2019. godine do 12č .

Konačna rang lista će se objaviti 01. novembra 2019. od 13č.
Prozivka i Upis primljenih kandidata je
04. novembra 2019.g. u 13 č (sala 128 ).

Mole se da dođu na prozivku svi kandidati sa konačne rang liste.

Visina školarine:

 • za državljane Republike Srbije je 240.000,00 dinara
 • za strane državljane je 3.600,00 evra

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća dokumenta:

 • originalna dokumenta o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • elektronski popunjen i odštampan prijavni list - ŠV-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,
 • po potrebi i druge dokaze
 • izborne ispite na doktorske akademskim studijama studenti upisuju (kada otvore elektronski indeks posle upisa)
 • Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA je obavezna (uplatnica se nalazi  kod studenata na info-pultu na glavnom ulazu);
 • Uplata za OSIGURANjE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je dobrovoljna  (uplatnica se nalazi  kod studenata na info-pultu na glavnom ulazu)

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

upis2018 3

OSIGURANjE STUDENATA

Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD

Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:

 • Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
 • Organizaciju sajma poslova i praksi - “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
 • Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija...)
 • Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta

upis2018 2

Merila za upis na Doktorske akademske studije su određena na sledeći način:

U cilju utvrđivanja merila za definisanje redosleda kandidata formira se Rang lista.

Rangiranje studenata na doktorskim akademskim studijama, studijskom programu Saobraćaj, vrši se na osnovu

 • opšte prosečne ocene,
 • dužine studiranja u mesecima
 • objavljenih radova u kojima je kandidat među prva tri potpisana autora ili koautora, tokom pet  godina koje prethode danu objavljivanja konkursa, a bodovanih prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, broj 24/16, 21/17, 38/17),
 • stepena srodnosti prethodno završenih studija i
 • stepena poznavanja stranog jezika.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove upisa iz konkursa se  rangiraju ,  prema ukupnom broju bodova koji se računa po sledećoj formuli:

N = 6·OPO+10* (2– M /60) + B + SS +SJ

gde je:

 • N = ukupan broj bodova,
 • OPO = opšta prosečna ocena,
 • M = dužina studiranja,
 • B = broj bodova na osnovu objavljenih naučnih radova .
 • SS =Stepen srodnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog programa Saobraćaj (u opsegu 0  do 20). Stepen srodnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za doktorske akademske studije
 • SJ= Stepen poznavanja stranog jezika se utvrđuje na osnovu dostavljenog sertifikata o stepenu poznavanja stranog jezika od ovlašćene institucije koja nije u sklopu Univerziteta u Beogradu. (0 bodona kandidat dobija ako ne podnese dokaze o znanju stranog jezika i 10 ako kandidat podnese dokaze o znanju stranog jezika)

Rang listu kandidata formira posebna Komisija za upis na doktorske akademske studije koju imenuje prodekan za  studije.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) se  izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

  

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.


Drugi upisni rok

Na osnovu objedinjenog Konkursa  za upis studenata na Doktorske akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini.

Saobraćajni fakultet raspisuje konkurs za studijski program: SAOBRAĆAJ

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija će biti održano od 15. oktobra do 16.oktobra 2019. godine u studentskoj službi od 11 do 13.

Broj studenata koji se mogu upisati je 20 (10 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih).

Nakon prvog upisnog roka preostala su 3 budžetska i 10 samofinansirajućih mesta.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • Diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (ukoliko ga ima)
 • saglasnost mentora
 • dokaz o uplati od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83 , uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatit u Pošti u holu fakulteta)..

Komisija za doktorske akademske studije će obaviti preliminarno rangiranje kandidata 17.oktobra 2019. godine, a preliminarna rang lista će se objaviti do 16č, 17.10.2019.g.

Primedbe na preliminarnu rang listu studenti mogu dostaviti komisiji za doktorske studije 18. oktobra 2019. godine do 12č .

Konačna rang lista će se objaviti 18. oktobra 2019. od 13č.
Prozivka i Upis primljenih kandidata je 21. oktobra 2019.g. u 13 č (sala 128 ).

Mole se da dođu na prozivku svi kandidati sa konačne rang liste.

Visina školarine:

 • za državljane Republike Srbije je 240.000,00 dinara
 • za strane državljane je 3.600,00 evra

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća dokumenta:

 • originalna dokumenta o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • elektronski popunjen i odštampan prijavni list - ŠV-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,
 • po potrebi i druge dokaze
 • izborne ispite na doktorske akademskim studijama studenti upisuju (kada otvore elektronski indeks posle upisa) od 22.10. do 19.10., a u studentskoj službi od 11č do 13č danima 23. 10. i 24.10. 2019.g. donose indekse radi verifikacije unetih izbornih ispita za školsku 2019/2020.
 • Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA je obavezna (uplatnica se nalazi  kod studenata na info-pultu na glavnom ulazu);
 • Uplata za OSIGURANjE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je dobrovoljna  (uplatnica se nalazi  kod studenata na info-pultu na glavnom ulazu)

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

upis2018 3

OSIGURANjE STUDENATA

Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD

Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:

 • Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
 • Organizaciju sajma poslova i praksi - “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
 • Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija...)
 • Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta

upis2018 2

Merila za upis na Doktorske akademske studije su određena na sledeći način:

U cilju utvrđivanja merila za definisanje redosleda kandidata formira se Rang lista.

Rangiranje studenata na doktorskim akademskim studijama, studijskom programu Saobraćaj, vrši se na osnovu

 • opšte prosečne ocene,
 • dužine studiranja u mesecima
 • objavljenih radova u kojima je kandidat među prva tri potpisana autora ili koautora, tokom pet  godina koje prethode danu objavljivanja konkursa, a bodovanih prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, broj 24/16, 21/17, 38/17),
 • stepena srodnosti prethodno završenih studija i
 • stepena poznavanja stranog jezika.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove upisa iz konkursa se  rangiraju ,  prema ukupnom broju bodova koji se računa po sledećoj formuli:

N = 6·OPO+10* (2– M /60) + B + SS +SJ

gde je:

 • N = ukupan broj bodova,
 • OPO = opšta prosečna ocena,
 • M = dužina studiranja,
 • B = broj bodova na osnovu objavljenih naučnih radova .
 • SS =Stepen srodnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog programa Saobraćaj (u opsegu 0  do 20). Stepen srodnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za doktorske akademske studije
 • SJ= Stepen poznavanja stranog jezika se utvrđuje na osnovu dostavljenog sertifikata o stepenu poznavanja stranog jezika od ovlašćene institucije koja nije u sklopu Univerziteta u Beogradu. (0 bodona kandidat dobija ako ne podnese dokaze o znanju stranog jezika i 10 ako kandidat podnese dokaze o znanju stranog jezika)

Rang listu kandidata formira posebna Komisija za upis na doktorske akademske studije koju imenuje prodekan za  studije.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) se  izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

  

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.

Pravo upisa na doktorske studije ima kandidat koji u zbiru ostvari minimum 51 bod.


Na osnovu objedinjenog Konkursa  za upis studenata na Doktorske akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini.

 

Saobraćajni fakultet raspisuje konkurs za studijski program: SAOBRAĆAJ

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu doktorskih akademskih studija će biti održano od 01. oktobra do 03.oktobra 2019. godine u studentskoj službi od 11 do 13.

Broj studenata koji se mogu upisati je 20 (10 na teret budžeta i 10 samofinansirajućih).

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju overene fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • Diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (ukoliko ga ima)
 • saglasnost mentora
 • dokaz o uplati od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83 , uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatit u Pošti u holu fakulteta)..

Komisija za doktorske akademske studije će obaviti preliminarno rangiranje kandidata 08.oktobra 2019. godine, a preliminarna rang lista će se objaviti do 16č, 08.10.2019.g.

Primedbe na preliminarnu rang listu studenti mogu dostaviti komisiji za doktorske studije 09. oktobra 2019. godine do 12č .

Konačna rang lista će se objaviti 09. oktobra 2019. od 13č.
Prozivka i Upis primljenih kandidata je 10. oktobra 2019.g. u 13 č (sala 128 ).

Mole se da dođu na prozivku svi kandidati sa konačne rang liste.

Visina školarine:

 • za državljane Republike Srbije je 240.000,00 dinara
 • za strane državljane je 3.600,00 evra

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća dokumenta:

 • originalna dokumenta o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • elektronski popunjen i odštampan prijavni list - ŠV-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,
 • po potrebi i druge dokaze
 • izborne ispite na doktorske akademskim studijama studenti upisuju (kada otvore elektronski indeks posle upisa 10.10.2019.g. ) od 15.10. do 19.10., a u studentskoj službi od 11č do 13č danima 22. 10. i 23.10. 2019.g. donose indekse radi verifikacije unetih izbornih ispita za školsku 2019/2020.

 • Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA je obavezna (uplatnica se nalazi  kod studenata na info-pultu na glavnom ulazu);
 • Uplata za OSIGURANjE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je dobrovoljna  (uplatnica se nalazi  kod studenata na info-pultu na glavnom ulazu)
CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

upis2018 3

OSIGURANjE STUDENATA

Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD

Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:

 • Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
 • Organizaciju sajma poslova i praksi - “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
 • Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija...)
 • Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta

upis2018 2

Merila za upis na Doktorske akademske studije su određena na sledeći način:

U cilju utvrđivanja merila za definisanje redosleda kandidata formira se Rang lista.

Rangiranje studenata na doktorskim akademskim studijama, studijskom programu Saobraćaj, vrši se na osnovu

 • opšte prosečne ocene,
 • dužine studiranja u mesecima
 • objavljenih radova u kojima je kandidat među prva tri potpisana autora ili koautora, tokom pet  godina koje prethode danu objavljivanja konkursa, a bodovanih prema Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, broj 24/16, 21/17, 38/17),
 • stepena srodnosti prethodno završenih studija i
 • stepena poznavanja stranog jezika.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove upisa iz konkursa se  rangiraju ,  prema ukupnom broju bodova koji se računa po sledećoj formuli:

N = 6·OPO+10* (2– M /60) + B + SS +SJ

gde je:

 • N = ukupan broj bodova,
 • OPO = opšta prosečna ocena,
 • M = dužina studiranja,
 • B = broj bodova na osnovu objavljenih naučnih radova .
 • SS =Stepen srodnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog programa Saobraćaj (u opsegu 0  do 20). Stepen srodnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za doktorske akademske studije
 • SJ= Stepen poznavanja stranog jezika se utvrđuje na osnovu dostavljenog sertifikata o stepenu poznavanja stranog jezika od ovlašćene institucije koja nije u sklopu Univerziteta u Beogradu. (0 bodona kandidat dobija ako ne podnese dokaze o znanju stranog jezika i 10 ako kandidat podnese dokaze o znanju stranog jezika)

Rang listu kandidata formira posebna Komisija za upis na doktorske akademske studije koju imenuje prodekan za  studije.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) se  izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

  

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji.

Pravo upisa na doktorske studije ima kandidat koji u zbiru ostvari minimum 51 bod.

Prodekan za studije


Upis na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini


Konačna lista za master akademske studije - 3. upisni rok školske 2019/20. godine


Konačna lista za master akademske studije - 2. upisni rok školske 2019/20. godine

 


TREĆI UPISNI ROK

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70)studenata.

Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Nakon prvog u drugog  upisnog roka preostalo je 38 samofinansirajućih mesta.

Tokom poslednje nedenje septembra oragnizovćese Otvoren dan saobraćajnog fakulteta sa ciljem da se budući studenti Master akadenskih studija upoznaju sa nastavnicima, predmetima i ishodom učenja na Master akademskim studijama.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) za upis studenata na master akademske studije drugi upisni rok  na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - od 28. oktobra do 29.oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u studentskoj službi)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta -
29. oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u studentskoj službi)

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplata2019

________________________________________
Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 31. oktobra 2019. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe
01.novembra 2019. godine, do 12č,
- Objavljivanje konačne rang liste:
01.novembra 2019.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke
04.novembra 2019.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

 

Merila za upis na Master akademske studije su određena na sledeći način.

Redosled kandidata na Rang listi za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja bodova koji se računaju na sledeći način:

Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form1

Za kandidate koji su završili integrisane akademske studije ili master akademske studije i ostvarili 300 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form2

Za kandidate koje ima visoko obrazovanje stečeno u trajanju od pet godina po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju broj bodova se računa po formuli:

form3

gde je:

 • p – broj bodova,
 • KP - faktor kompatibilnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog modula koji student upisuje na master akademskim studijama (u opsegu 0,0 do 0,5), Faktor kompatibilnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za master akademske studije.
 • N - ukupan broj predmeta studijskog programa koje je student završio,
 • ei - broj ESPB za predmet i,
 • oi - ocena koju je ostvario na ispitu i,
 • M - je broj meseci studiranja.

DRUGI UPISNI ROK

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.

Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70)studenata.

Nakon prvog upisnog roka preostala su 7 budžetska i 44 samofinansirajućih mesta.

 Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Tokom poslednje nedenje septembra oragnizovćese Otvoren dan saobraćajnog fakulteta sa ciljem da se budući studenti Master akadenskih studija upoznaju sa nastavnicima, predmetima i ishodom učenja na Master akademskim studijama.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) za upis studenata na master akademske studije drugi upisni rok  na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - od 15. oktobra do 16.oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova na šalteru studentske službe)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta -
17. oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova na šalteru studentske službe)

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplata2019

________________________________________
Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 21. oktobra 2019. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe
22.oktobra 2019. godine, do 12č,
- Objavljivanje konačne rang liste:
23.oktobra 2019.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke
24.oktobra 2019.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

 

Merila za upis na Master akademske studije su određena na sledeći način.

Redosled kandidata na Rang listi za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja bodova koji se računaju na sledeći način:

Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form1

Za kandidate koji su završili integrisane akademske studije ili master akademske studije i ostvarili 300 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form2

Za kandidate koje ima visoko obrazovanje stečeno u trajanju od pet godina po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju broj bodova se računa po formuli:

form3

gde je:

 • p – broj bodova,
 • KP - faktor kompatibilnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog modula koji student upisuje na master akademskim studijama (u opsegu 0,0 do 0,5), Faktor kompatibilnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za master akademske studije.
 • N - ukupan broj predmeta studijskog programa koje je student završio,
 • ei - broj ESPB za predmet i,
 • oi - ocena koju je ostvario na ispitu i,
 • M - je broj meseci studiranja.

Preliminarna lista za master akademske studije - 1. upisni rok školske 2019.20. godine


Upis na master akademske studije u školskoj 2019/2020. godini

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija SAOBRAĆAJ stiče se akademski naziv - master inženjer saobraćaja.


Odlukom Vlade Republike Srbije i Senata Univerziteta u Beogradu odobren je upis na master akademske studije za 220 (150+70)studenata.


Dužina trajanja studija je 1 godina, a obim studija izražen u ESPB je 60.

Tokom poslednje nedenje septembra oragnizovćese Otvoren dan saobraćajnog fakulteta sa ciljem da se budući studenti Master akadenskih studija upoznaju sa nastavnicima, predmetima i ishodom učenja na Master akademskim studijama.

Prijavljivanje kandidata:
Na osnovu objedinjenog Konkursa (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) za upis studenata na master akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini vršiće se prijavljivanje kandidata:
- za kandidate koji su završili osnovne akademske studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu - od 1. oktobra do 3.oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u sali 128)
- za kandidate sa drugih Fakulteta i Univerziteta - 4. oktobra 2019. god. (od 11 do 15 časova u sali 128)

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:
- Originalna dokumenta na uvid (diploma tj. uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i izvod iz matične knjige rođenih) i overene kopije istih;
- Uverenje o položenim ispitima sa planom i programom predmeta koji su položeni (za kandidate sa drugih fakuleta);
- Potvrda za one koji konkurišu za budžetska mesta da nisu u radnom odnosu;
- Popunjen prijavni list (preuzima se na šalteru studentske službe);
- Dokaz o uplati troškova konkursa za upis na master akademske studije od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83, uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatiti u Pošti u holu fakulteta);

uplata2019

________________________________________
Važni datumi:
- Objavljivanje preliminarne rang liste: 08. oktobra 2019. god. od 14 časova
- Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati mogu dostaviti šefu studentske službe 09.oktobra 2019. godine, do 12č,
- Objavljivanje konačne rang liste: 10.oktobra 2019.g.u 12č.
- Upis kandidata po modulima će se obaviti putem javne prozivke 11.oktobra 2019.g. u 12:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, sala 128.
________________________________________
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
- popunjen elektronski obrazac ŠV -20 (na adresi http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- indeks se kupuje u skriptarnici fakulteta
- dve fotografije formata 4,5x 3,5 cm i
- dokaz o uplati školarine (za samofinasirajuće studente)
________________________________________
Napomene:
1. Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.
2. Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

 


 

Merila za upis na Master akademske studije su određena na sledeći način.

Redosled kandidata na Rang listi za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu broja bodova koji se računaju na sledeći način:

Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije i ostvarili 240 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form1

Za kandidate koji su završili integrisane akademske studije ili master akademske studije i ostvarili 300 ESPB broj bodova se računa po formuli:

form2

Za kandidate koje ima visoko obrazovanje stečeno u trajanju od pet godina po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju broj bodova se računa po formuli:

form3

gde je:

 • p – broj bodova,
 • KP - faktor kompatibilnosti između studijskog programa koji je student završio i studijskog modula koji student upisuje na master akademskim studijama (u opsegu 0,0 do 0,5), Faktor kompatibilnosti za svaki poseban slučaj utvrđuje Komisija za master akademske studije.
 • N - ukupan broj predmeta studijskog programa koje je student završio,
 • ei - broj ESPB za predmet i,
 • oi - ocena koju je ostvario na ispitu i,
 • M - je broj meseci studiranja.


 

 

Prodekan za studije

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes