Upis na Saobraćajni fakultet na osnovne akademske studije školska 2019/2020.


Tok upisa na Saobraćajni fakultet

Mole se kandidati da se STROGO PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH SATNICA PROZIVKE.

Prozivka kandidata radi Upisa se organizuje u ponedeljak 01.07.2019. god. u amfiteatru 125, po ustanovljenom rasporedu, koji počinje u 09:00 časova.

Odmah nakon prozivke kandidati koji su prozvani i uzeli mesto za upis na određenom Modulu odlaze iz amfiteatra 125 u svečanu salu 128 na prvom spratu, gde se vrši Upis primljenih kandidata.

Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi ili afirmativnoj listi 1 i 2, a nije prisustvovao pro­ziv­ka­ma u zakazanom terminu ili kan­di­dat koji je bio na rang listi primljenih kan­di­da­ta, a nije se upisao u predviđenim ro­ko­vima iz ovog plana aktivnosti, definitivno gu­bi pravo na upis.

Kandidati koji se upisuju na Saobraćajni fakultet obavezni su da na upis dođu lično.

VAŽNO UPOZORENjE:
Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi, a nije prisustvovao prozivkama u zakazanom terminu ili kandidat koji je bio na rang listi primljenih kandidata, a nije se upisao u predviđenim rokovima iz ovog plana aktivnosti, definitivno gubi pravo na upis.

Ponedeljak, 01. 07. 2019.

Prva Prozivka traje od 09:00 do 10:00  za kandidate sa  Afirmativne mere 1 i za kandidate sa Konačne rang liste od mesta 001 do 100. Mogu se uzimati budžetska i samofinansirajuća mesta na Modulma prema kvoti.

Prvo se prozivaju kandidati koji se upisuju prema rang listi Afirmativne mere 1.   Ovi kandidati uzimaju samofinansirajuća mesta na Modulima,  prama OPŠTIM USLOVIMA KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE UNIVERZITETA U BEOGRADU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU.

Zatim se prozivaju kandidati koji se upisuju prema rang listi Afirmativne mere 2.   Ovi kandidati uzimaju samofinansirajuća mesta na Modulima,  prama OPŠTIM USLOVIMA KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE AKADEMSKE I INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE UNIVERZITETA U BEOGRADU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU.

Druga Prozivka traje od 10:00 do 11:00  za kandidate sa Konačne rang liste od mesta 101 do 200. Mogu se uzimati budžetska i samofinansirajuća mesta na Modulma prema kvoti.

Treća Prozivka traje od 11:00 do 12:00  za kandidate sa Konačne rang liste od mesta 201 do 300. Mogu se uzimati budžetska i samofinansirajuća mesta na Modulma prema kvoti.

Četvrta Prozivka traje od 12:00 do 13:00  za kandidate sa Konačne rang liste od mesta 301 do 400. Mogu se uzimati budžetska i samofinansirajuća mesta na Modulma prema kvoti.

Peta Prozivka traje od 13:00 do 14:00  za kandidate sa Konačne rang liste od mesta 401 do 500 ako se na prethodnoj prozivci ne popune budžetska mesta. Mogu se uzimati budžetska i samofinansirajuća mesta na Modulma prema kvoti.Ukoliko se popune sva budžetska mesta proglašava se pauza od 13:00 do 14:00 i u ovom periodu se ne vrši prozivka.

Šesta Prozivka traje od 14:00 do 15:00  za kandidate sa Konačne rang liste za upis kandidata koji su ispunili uslov za upis u kategoriju samofinansirajućih studenata za preostala samofinansirajuća mesta.

Napomena: NEOPHODNO JE da svi kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi i imaju 51 i više bodova, prisustvuju prozivci u ponedeljak, 01.07.2019. u 9 časova u amfiteatru 125 na prvom spratu fakulteta, jer na osnovu prozivke po redosledu sa konačne rang liste stiču pravo upisa izabranog modula na studijski program - Saobraćaj u okviru kvota predviđenih konkursom.

UPIS SAMOFINANSIRAJUĆIH STUDENATA

 Dan  Ponedeljak
 Datum  01.07.2019.
 Vreme  u 14:00
 Opis aktivnosti  Prozivka i upis kandidata koji su ispunili uslov za upis u kategoriju samofinansirajućih studenata 

Napomena: Svi kandidati koji se nalaze na konačnoj rang listi – od poslednjeg upisanog na teret budžeta – do poslednjeg na rang listi koji imaju 30 i više bodova da bi stekli pravo na upis NEOPHODNO je da budu u amfiteatru Saobraćajnog fakulteta (125) u ponedeljak, 01.07.2019. godine u 14 časova jer na osnovu prozivke po redosledu sa konačne rang liste stiču pravo upisa izabranog modula na studijski program - Saobraćaj u okviru kvota predviđenih konkursom.

Ukoliko preostane mesta nakon upisa samofinansirajućih studenata od utorka, 02.07.2019. godine, kandidati koji su polagali prijemni ispit na nekom srodnom fakultetu i imaju 30 i više bodova, mogu se upisati do 05.07.2019. godine u vremenu od 11 do 13 časova.

Prozivka i Upis na Fakultet biće organizovan u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, Vojvode Stepe 305.

Mole se kandidati da se STROGO PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH SATNICA PROZIVKE.

Prozivka kandidata radi Upisa se organizuje u ponedeljak 01.07.2019. god. u amfiteatru 125, po ustanovljenom rasporedu, koji počinje u 09:00 časova.

Odmah nakon prozivke kandidati koji su prozvani i uzeli mesto za upis  na određenom Modulu odlaze iz amfiteatra 125 u svečanu salu 128 na prvom spratu, gde se vrši Upis primljenih kandidata.

Kandidat koji je bio na konačnoj rang listi ili afirmativnoj listi 1 i 2, a nije prisustvovao pro­ziv­ka­ma u zakazanom terminu ili kan­di­dat koji je bio na rang listi primljenih kan­di­da­ta, a nije se upisao u predviđenim ro­ko­vima iz ovog plana aktivnosti, definitivno gu­bi pravo na upis.

Kandidati koji se upisuju na Saobraćajni fakultet obavezni su da na upis dođu lično.

Ukoliko su sprečeni da lično obave upis, u njihovo ime može i neko drugi obaviti  upis uz  Ovlašćenje potpisano od strane kandidata koji se upisuje, koje sadrži podatke o ovlašćenom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona). U tom slučaju indeks  će biti zadržan i kandidat mora lično preuzeti indeks.

Za upis na SAOBRAĆAJNI FAKULTET je potrebno:

 • indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta i popunjava se prilikom upisa u sali 128)
 • 2 obrasca ŠV-20 (popunjena tokom prijavljivanja na upis i predaje dokumenata, obezbeđuje Saobraćajni fakultet);
 • Tri iste fotografije dimenzija 3.5 x 4.5 cm
 • Rešenje Ministarstva o priznavanju diplome srednje škole (za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu). U slučaju da postupak još uvek nije završen kandidati će se upisati ali im neće biti uručeni indeks, sve dok ne dobiju i donesu potvrdu o nostrifikaciji diplome.
 • Samofinansirajući studenti na studijskom programu Saobraćaj:
  • UPLATNICA na 108.000,00 dinara (može u 3 jednake rate: 1. rata pri upisu); školarina za strane državljane iznosi 2000 evra i uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan upisa (može u 3 jednake rate: 1. rata pri upisu)
  • žiro račun: 840-1443666-83
  • model 97 poziv na broj 68-10
 • Uplata za OSIGURANjE STUDENTA, STUDENTSKI STANDARD je dobrovoljna  (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu)
 • Uplata za CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANjE STUDENATA je obavezna (uplatnica se nalazi  kod studenata na info- pultu na glavnom ulazu);

image001

OSIGURANjE STUDENATA

Osiguranje studenata podrazumeva zaštitu bez vremenskog i prostornog ograničenja. Osiguranje važi kako za vreme boravka na fakultetu, tako i kod kuće, na putu, odnosno 24 časa dnevno. Osiguranje obuhvata uobičajene rizike koji mogu ugroziti studente: pad, udar električne energije, saobraćajna nezgoda, trovanje, opekotine i slično. U slučaju smrti korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma, a ukoliko dođe do povrede koja prouzrokuje trajne posledice, osiguraniku (studentu) se isplaćuje deo osigurane sume za 100%-i invaliditet, u zavisnosti od utvrđenog procenta invaliditeta. Takođe, osiguranjem se obezbeđuje i dnevna naknada za svaki sprečeni dan pohađanja nastave, ukoliko je uzrok okolnost koja ima karakter nesrećnog slučaja.

STUDENTSKI STANDARD

Studentski standard obuhvata sredstva iz kojih se izdvaja za:

 • Pomoć za najugroženije studente Saobraćajnog fakulteta preko Sekcije za pomoć i dotaciju studenata (SPIDS)
 • Organizaciju sajma poslova i praksi - “Transport and Traffic Business Days” i sličnih projekata za studente Saobraćajnog fakulteta
 • Dotirane i subvencionisane cene putovanja za studente Saobraćajnog fakulteta na najatraktinivnijim destinacijama širom Evrope (Saobraćijada, Apsolventska ekskurzija, Stručna ekskurzija...)
 • Štampanje studentskog časopisa “Taljige” u 1000 i više besplatnih primeraka po štampanom izdanju za sve studente Saobraćajnog fakulteta

image002

CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

image003

Najbliža mesta gde se mogu uplatiti navedene naknade su Pošta koja se nalazi u holu Fakulteta i Pošta u ulici Vojvode Stepe preko puta Fakulteta.

Neophodno je da se kandidati u potpunosti pridržavaju svih rokova jer se naknadne Žalbe neće uvažavati. Potrebno je da kandidati shvate da, ukoliko se ne pojave na prozivci u datom terminu gube svoje mesto i pravo upisa. Njihovo mesto se daje sledećim kandidatima po rang listi koji se pojave na prozivci u navedenom terminu. Budući da je ukupan broj mesta ograničen, za kandidate koji sa zakašnjenjem  dođu na upis nema više slobodnih mesta.

 

U tabeli je prikazan  akreditovani  broj studenata za školsku 2019/20  po modulima i načini finansiranja.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: S A O B R A Ć A J

STUDIJSKI MODULI

Budžet

Samofin.

Ukupno

Železnički saobraćaj i transport

35

3

38

Drumski i gradski saobraćaj

40

7

47

Drumski i gradski transport

40

7

47

Bezbednost drumskog saobraćaja

40

7

47

Vodni saobraćaj i transport

15

3

18

Vazdušni saobraćaj i transport

15

3

18

Logistika

40

6

46

Poštanski saobraćaj i mreže

40

7

47

Telekomunikacioni saobraćaj i mreže

35

7

42

Ukupno

300

50

350

Pripremna nastava iz Matematike za upis na Saobraćajni fakultet i druge tehničke fakultete počeće u subotu 17.03.2018.g. u 11:00 u sali 016.

Časovi se održavaju subotom, počevši od 17. 03. 2018.g. u grupama od najviše 25 polaznika. Pripremna nastava traje 42 časa.

Predviđeno je da se kurs završi do 15. 06. 2018.g. Cena pripremne nastave (uključena je zbirka zadataka) je 30.000,00 din. ako se plaća odjednom do 17.03.2018.g. ili na rate 35.000,00 din. (odmah 10.000,00, druga rata do kraja februara 10.000,00 i treća do kraja marta 15.000,00 dinara).

Nastavu drže PROFESORI I ASISTENTI SF-a sa Katedre za opštu i primenjenu matematiku Saobraćajnog fakulteta. U okviru kursa predviđen je i PROBNI TEST, na kome će slušaoci moći da provere stečeno znanje.

Polaznici pripremen nastave imaju mogućnost polaganja besplatnog probnog prijemnog.

U toku kursa slušaoci dobijaju DOMAĆE ZADATKE i zadatke za samostalno prorađivanje i utvrđivanje gradiva. Polaznici kursa dobijaju i Zbirku zadataka sa rešenim zadacima sa prijemnih ispita iz Matematike.

Za časove Pripremne nastave možete se prijaviti do 15.03.2018.g. na telefon 011/ 3091-250 ili 011/3091-253 ili na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Žiro račun Fakulteta je:

840-1443666-83

primalac:

Saobraćajni fakultet Beograd

Šifra plaćanja: 189
Model: 97

Pozivi na broj: 20-80

 

Dobro došli na Saobraćajni fakultet!

 • Diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (ukoliko ga ima)
 • saglasnost mentora
 • dokaz o uplati od 8.000,00 dinara na račun Saobraćajnog fakulteta broj 840-1443666-83 , uz poziv na broj 22-90 (obrazac uplatnice može se kupiti u skriptarnici fakulteta, a može se uplatit u Pošti u holu fakulteta)..
IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes