Komisija za doktorske akademske studije će obaviti preliminarno rangiranje kandidata, a preliminarna rang lista će se objaviti do 16č, 08.10.2018.

Primedbe na preliminarnu rang listu studenti mogu dostaviti komisiji za doktorske studije 9. oktobra 2018. godine do 12č .

Konačna rang lista će se objaviti 09. oktobra 2018. od 13č.

Upis kandidata će se obaviti putem javne prozivke 10.oktobra 2018.g. u 13:00 č u prostorijama Saobraćajnog fakulteta, u svečanoj sali na prvom spratu 128.

Komisija za master akademske studije određuje koje su osnovne akademske studije odgovarajuće za upis na master akademske studije Saobraćajnog fakulteta i bliže uređuje način bodovanja i merila za utvrđivanje redosleda za upis kandidata, u okviru zajedničkog konkursa koji raspisuje Senat Univerziteta u Beogradu a koji možete pogledati na sajtu www.bg.ac.rs.

Način bodovanja je definisan Članom 70. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), čiji izvod možete videti u narednom delu strane:

Upis na osnovne akademske studije školaska 2018/19.

Osnovne akademske studije na Fakultetu traju četiri školske godine i vrednuju se sa 240 ESPB. U prvu godinu osnovnih akademskih, koje realizuje Univerzitet u Beogradu odnosno Saobraćajni fakultet, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata. Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

 • Važne informacije
 • Plan aktivnosti
 • Potrebna dokumenta za prijavu
 • Kvote za upis
 • Važni datumi
 • Uputstva i saveti
 • Pravila prijemnog ispita
 • Saveti psihologa
 • Primeri zadataka

Upis na master studije

Master akademske studije na Fakultetu traju jednu školsku godinu i vrednuju se sa 60 ESPB. Cilj master akademskih studija na Fakultetu je školovanje stručnjaka visokog obrazovanja u oblasti saobraćaja čijim završetkom se stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija.

 • Važne informacije
 • Plan aktivnosti
 • Potrebna dokumenta za prijavu
 • Kvote za upis
 • Važni datumi
 

Upis na doktorske studije

Ishod doktorskih studija treba da bude osposobljenost mladih istraživača za samostalan naučni rad, istraživanje i razvoj u oblasti saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti stiču znanja, veštine i kompetencije za samostalan naučno-istraživački rad koji obuhvata planiranje i projektovanje, upravljanje, ekonomiju, menadžment, eksploataciju i održavanje, informacione tehnologije, marketing, bezbednost, zaštitu životne sredine, ekspertize, operaciona istraživanja i modeliranje u saobraćaju, transportu, komunikacijama i logistici.

 • Važne informacije
 • Plan aktivnosti
 • Potrebna dokumenta za prijavu
 • Kvote za upis
 • Važni datumi
 

Državljanin Republike Srbije koji je stekao stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno,koji je završio srednju školu u inostranstvu (ili neki od razreda srednje škole u inostranstvu)ili je završio program međunarodne (IB) maturese upisujepod jednakim ostalim uslovima kao i drugi kandidati, ako muse nostrifikuje strana školska isprava.Državljani Republike Srbije koji su stekli strane srednjoškolske isprave ili su završili program međunarodne mature i koji nemaju rešenje o nostrifikaciji diplome mogu se prijaviti sa potvrdom da su podneli srednjoškolska dokumenta na nostrifikaciju.

Posebno, državljani Republike Srbije koji su u šk. 2019/20. godini stekli strane srednjoškolske isprave ili su završili program međunarodne mature mogu da konkurišu u drugom upisnom roku za posebna budžetska mesta određena Odlukom Vlade za državljane Republike Srbije koji su stekli stranu srednjoškolsku ispravu, odnosno završili srednju školuu inostranstvu.Ovi kandidati takođe, moraju da imaju rešenje o nostrifikaciji diplome ili potvrdu da su podneli srednjoškolska dokumenta na nostrifikaciju

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

Upis:

Kandidati prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2018/19. godinu, a žele da se upišu u okviru Programa afirmativne mere upisa kandidata sa invaliditetom i to:
Kandidati koji su korisnici kolica ili se otežano kreću
Kandidati sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi)
Kandidati sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi)
Kandidati koji imaju teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija...)
Kandidati koji imaju teškoće u govoru
Kandidati sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip1, maligna oboljenja...)
Kandidati sa psihološkim ili mentalnim teškoćama

prilažu visokoškolskoj ustanovi i jedan od sledećih dokumenata:

Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili
Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć.
Mišljenje Interesorne komisije
Preporuku Udruženja studenata sa hendikepom (kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu. Medicinska dokumentacijaa mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način invaliditet/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje.
Upis na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom u okviru kvote do 1% može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.
Posle završenog polaganja prijemnih ispita (ispita za proveru sklonosti i sposobnosti) kandidati koji su se izjasnili za korišćenje Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom iz tačke 1., a položili su prijemni ispit (ispit za proveru sklonosti i sposobnosti) rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade RS za ovu afirmativnu meru. Studenti koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.
Ukolike se u okviru Programa afirmativne mere upiše manji broj studenata od broja odobrenog odlukom Vlade RS, na ta mesta visokoškolska ustanova može upisati studente sa osnovne liste u statusu samofinansirajućih studenata. Ukupan broj studenata upisan na studijski program ne može biti veći od broja studenata iz dozvole za rad.
Fakulteti su u obavezi da priložena dokumenta koriste samo u ovu svrhu i da ih čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Praćenje:

Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su se upisali preko Programa afirmativne akcije u obrazovni sistem u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, se ne rangiraju sa ostalim studentima već zadržavaju budžetski status ako ostvare 36 ESPB u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;
Fakultet je dužan da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studentima koji su kroz Program afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta;
Studenti koji su se upisali preko Programa afirmativne akcije u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta ostvaruju i pravo na besplatnu ishranu u studentskim restoranima i smeštaj u studentskim domovima.

Kandidati, pripadnici romske nacionalne manjine mogu konkurisati za upis na studijske programe Univerziteta u Beogradu i kroz Program afirmativnih mera upisa koje je donela Vlada Republike Srbije, a koje sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ovaj program podrazumeva podršku kandidatima prilikom upisa na studijski program, kao i tokom studija.

Detalji o upisu kandidata, pripadnika romske nacionalne manjine kroz Program afirmativnih mera upisa pripadnika romske nacionalne manjine.

Ovi kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije i Izjavu da su pripadnici romske nacionalne manjine i Preporuku Nacionalnog saveta romske naiconalne manjine.

IMAGE Svečana dodela diploma (27.1.2021.) - Galerija fotografija
Pogledajte fotografije sa svečane dodele diploma, održane 27. januara 2021. godine.

Free Joomla! template by Age Themes