УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

 расписује

К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа

 

  1. једног доцента за ужу научну област „Експлоатација, аутоматизација и информатизација поштанског саобраћаја“ за рад на одређено време од 5 година са пуним радним временом.
  • УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.
  1. једног сарадника у настави за ужу научну област „Математика“ за рад на одређено време од 1 године са пуним радним временом.
  • УСЛОВИ: завршене основне академске студије, студент мастер академских студија.
  1. једног сарадника у настави за ужу научну област „Информационо-комуникацине технологије“ за рад на одређено време од 1 године са пуним радним временом.
  • УСЛОВИ: завршене основне академске студије, студент мастер академских студија.

Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр. 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана.

Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу:

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Београд, Војводе Степе 305

Служба за опште послове

Free Joomla! template by Age Themes