• 1.10. 2018. и 2.10.2018.  индексе предају буџетски студенти који уписују продужену IV годиину студија ако су у претходној години студија имали буџетски статус
  • 3.10. 2018., 4.10. 2018. и 5.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају IV години студија
  • 8.10. 2018. и 9.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су испунили мин 48 ЕСПБ у претходној години студија и уписују II годину студија
  • 10.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су испунили мин 48 ЕСПБ у претходној години студија и уписују III годину студија
  • 11.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су испунили мин 48 ЕСПБ у претходној години студија и уписују IV годину студија
  • 12.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који су уписују продужену IV годиину студија ако су у претходној години студија ималу буџетски статус и самофинансирајући студенти који обнављају IV години студија
  • 15.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују II годину студија
  • 16.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују III годину студија
  • 17.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују IV годину студија
  • 18,10. 2018. и 19.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају I годину студија
  • 22.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају II годину студија
  • 23.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају III годину студија
  • 25.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који уписују II
  • 26.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који уписују III годину студија
  • 29.10. 2018. индексе предају буџетски студенти који уписују IV годину студија и буџетски студенти који уписују продужену IV годиину студија ако су у предходној години студија ималу буџетски статус
  • 30.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују II годину студија
  • 31.10. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују III годину студија
  • 01.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који су испунили мин 37 ЕСПБ у претходној години студија и уписују IV годину студија
  • 05.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају I години студија
  • 06.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају II години студија
  • 07.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају III години студија
  • 08.11. 2018. индексе предају самофинансирајући студенти који обнављају IV години студија

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.
Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70) студената.
Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Након Првог уписног рока преостало је места за упис у Другом Уписном року :
• 28 буџетских студената са следећом структуром преосталих места до максимлане квоте од 25 студената односно 30 на Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама са структуром по модулима:
o Логистика_______________________________________0
o Железнички саобраћај и транспорт___________________13
o Саобраћајно инжењерство__________________________9
o Водни саобраћај и транспорт_______________________ 22
o Инжењерство градског и друмског транспорта_________ 22
o Безбедност друмског саобраћаја ________________21
o Ваздушни саобраћај и транспорт _________________16
o Телекомуникациони саобраћај и мреже________________0
o Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама___11
o Поштански саобраћај и мреже_______________________22
o Операциона истраживања у саобраћају_______________22
• 53 самофинансирајућа студента.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2018.pdf) за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2018/2019. години вршиће се пријављивање кандидата:
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - 17. октобра  год. (од 11 до 15 часова у сали 128)
- за кандидате са других Факултета и Универзитета - 17. октобра 2018. год. (од 11 до 15 часова у сали 128)


 Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

uplatnica upis master

Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 18. октобра 2018. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе 19.октобра 2018. године, до 10ч,
- Објављивање коначне ранг листе: 19.октобра 2018.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 19.октобра 2018.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

clan70

  • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу);
  • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо- пулту на главном улазу)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

karijera

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

  • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
  • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
  • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
  • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

osiguranje

Free Joomla! template by Age Themes