Упис на докторске студије за школску 2019/2020. годину


Трећи уписни рок

На основу обједињеног Конкурса  за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 28. октобра до 29.октобра 2019. године у студентској служби од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 10 самофинансирајућих.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 30.октобра 2019. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 31.10.2019.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 01. новембра 2019. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 01. новембра 2019. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је
04. новембра 2019.г. у 13 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 240.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.600,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа)
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

Мерила за упис на Докторске академске студије су одређена на следећи начин:

У циљу утврђивања мерила за дефинисање редоследа кандидата формира се Ранг листа.

Рангирање студената на докторским академским студијама, студијском програму Саобраћај, врши се на основу

 • опште просечне оцене,
 • дужине студирања у месецима
 • објављених радова у којима је кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, током пет  година које претходе дану објављивања конкурса, a бодованих према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16, 21/17, 38/17),
 • степена сродности претходно завршених студија и
 • степена познавања страног језика.

Кандидати који испуњавају наведене услове уписа из конкурса се  рангирају ,  према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули:

Н = 6·ОПО+10* (2– М /60) + Б + СС +СЈ

где је:

 • Н = укупан број бодова,
 • ОПО = општа просечна оцена,
 • М = дужина студирања,
 • Б = број бодова на основу објављених научних радова .
 • СС =Степен сродности између студијског програма који је студент завршио и студијског програма Саобраћај (у опсегу 0  до 20). Степен сродности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за докторске академске студије
 • СЈ= Степен познавања страног језика се утврђује на основу достављеног сертификата о степену познавања страног језика од овлашћене институције која није у склопу Универзитета у Београду. (0 бодона кандидат добија ако не поднесе доказе о знању страног језика и 10 ако кандидат поднесе доказе о знању страног језика)

Ранг листу кандидата формира посебна Комисија за упис на докторске академске студије коју именује продекан за  студије.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) се  израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

  

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.


Други уписни рок

На основу обједињеног Конкурса  за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 15. октобра до 16.октобра 2019. године у студентској служби од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 20 (10 на терет буџета и 10 самофинансирајућих).

Након првог уписног рока преостала су 3 буџетска и 10 самофинансирајућих места.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 17.октобра 2019. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 17.10.2019.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 18. октобра 2019. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 18. октобра 2019. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је 21. октобра 2019.г. у 13 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 240.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.600,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа) од 22.10. до 19.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 23. 10. и 24.10. 2019.г. доносе индексе ради верификације унетих изборних испита за школску 2019/2020.
 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

Мерила за упис на Докторске академске студије су одређена на следећи начин:

У циљу утврђивања мерила за дефинисање редоследа кандидата формира се Ранг листа.

Рангирање студената на докторским академским студијама, студијском програму Саобраћај, врши се на основу

 • опште просечне оцене,
 • дужине студирања у месецима
 • објављених радова у којима је кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, током пет  година које претходе дану објављивања конкурса, a бодованих према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16, 21/17, 38/17),
 • степена сродности претходно завршених студија и
 • степена познавања страног језика.

Кандидати који испуњавају наведене услове уписа из конкурса се  рангирају ,  према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули:

Н = 6·ОПО+10* (2– М /60) + Б + СС +СЈ

где је:

 • Н = укупан број бодова,
 • ОПО = општа просечна оцена,
 • М = дужина студирања,
 • Б = број бодова на основу објављених научних радова .
 • СС =Степен сродности између студијског програма који је студент завршио и студијског програма Саобраћај (у опсегу 0  до 20). Степен сродности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за докторске академске студије
 • СЈ= Степен познавања страног језика се утврђује на основу достављеног сертификата о степену познавања страног језика од овлашћене институције која није у склопу Универзитета у Београду. (0 бодона кандидат добија ако не поднесе доказе о знању страног језика и 10 ако кандидат поднесе доказе о знању страног језика)

Ранг листу кандидата формира посебна Комисија за упис на докторске академске студије коју именује продекан за  студије.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) се  израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

  

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Право уписа на докторске студије има кандидат који у збиру оствари минимум 51 бод.


На основу обједињеног Конкурса  за упис студената на Докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години.

 

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 01. октобра до 03.октобра 2019. године у студентској служби од 11 до 13.

Број студената који се могу уписати је 20 (10 на терет буџета и 10 самофинансирајућих).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:

 • Диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
 • сагласност ментора
 • доказ о уплати од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу факултета)..

Комисија за докторске академске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 08.октобра 2019. године, а прелиминарна ранг листа ће се објавити до 16ч, 08.10.2019.g.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије 09. октобра 2019. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 09. октобра 2019. oд 13ч.
Прозивка и Упис примљених кандидата је 10. октобра 2019.г. у 13 ч (сала 128 ).

Моле се да дођу на прозивку сви кандидати са коначне ранг листе.

Висина школарине:

 • за држављане Републике Србије је 240.000,00 динара
 • за стране држављане је 3.600,00 евра

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

 • оригинална документа о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука
 • извод из матичне књиге рођених
 • електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/
 • Индекс се купује у скриптарници факултета
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте,
 • по потреби и друге доказе
 • изборне испите на докторске академским студијама студенти уписују (када отворе елеkтронски индекс после уписа 10.10.2019.г. ) од 15.10. до 19.10., а у студентској служби од 11ч до 13ч данима 22. 10. и 23.10. 2019.г. доносе индексе ради верификације унетих изборних испита за школску 2019/2020.

 • Уплата за ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА је обавезна (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу);
 • Уплата за ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНТА, СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД је добровољна  (уплатница се налази  код студената на инфо-пулту на главном улазу)
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

upis2018 3

ОСИГУРАЊЕ СТУДЕНАТА

Осигурање студената подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Осигурање важи како за време боравка на факултету, тако и код куће, на путу, односно 24 часа дневно. Осигурање обухвата уобичајене ризике који могу угрозити студенте: пад, удар електричне енергије, саобраћајна незгода, тровање, опекотине и слично. У случају смрти кориснику осигурања се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне последице, осигуранику (студенту) се исплаћује део осигуране суме за 100%-и инвалидитет, у зависности од утврђеног процента инвалидитета. Такође, осигурањем се обезбеђује и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је узрок околност која има карактер несрећног случаја.

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Студентски стандард обухвата средства из којих се издваја за:

 • Помоћ за најугроженије студенте Саобраћајног факултета преко Секције за помоћ и дотацију студената (СПИДС)
 • Организацију сајма послова и пракси - “Transport and Traffic Business Days” и сличних пројеката за студенте Саобраћајног факултета
 • Дотиране и субвенционисане цене путовања за студенте Саобраћајног факултета на најатрактинивнијим дестинацијама широм Европе (Саобраћијада, Апсолвентска екскурзија, Стручна екскурзија...)
 • Штампање студентског часописа “Таљиге” у 1000 и више бесплатних примерака по штампаном издању за све студенте Саобраћајног факултета

upis2018 2

Мерила за упис на Докторске академске студије су одређена на следећи начин:

У циљу утврђивања мерила за дефинисање редоследа кандидата формира се Ранг листа.

Рангирање студената на докторским академским студијама, студијском програму Саобраћај, врши се на основу

 • опште просечне оцене,
 • дужине студирања у месецима
 • објављених радова у којима је кандидат међу прва три потписана аутора или коаутора, током пет  година које претходе дану објављивања конкурса, a бодованих према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16, 21/17, 38/17),
 • степена сродности претходно завршених студија и
 • степена познавања страног језика.

Кандидати који испуњавају наведене услове уписа из конкурса се  рангирају ,  према укупном броју бодова који се рачуна по следећој формули:

Н = 6·ОПО+10* (2– М /60) + Б + СС +СЈ

где је:

 • Н = укупан број бодова,
 • ОПО = општа просечна оцена,
 • М = дужина студирања,
 • Б = број бодова на основу објављених научних радова .
 • СС =Степен сродности између студијског програма који је студент завршио и студијског програма Саобраћај (у опсегу 0  до 20). Степен сродности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за докторске академске студије
 • СЈ= Степен познавања страног језика се утврђује на основу достављеног сертификата о степену познавања страног језика од овлашћене институције која није у склопу Универзитета у Београду. (0 бодона кандидат добија ако не поднесе доказе о знању страног језика и 10 ако кандидат поднесе доказе о знању страног језика)

Ранг листу кандидата формира посебна Комисија за упис на докторске академске студије коју именује продекан за  студије.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) се  израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

  

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Право уписа на докторске студије има кандидат који у збиру оствари минимум 51 бод.

Продекан за студије


Упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години


Коначна листа за мастер академске студије - 3. уписни рок школске 2019/20. године


Коначна листа за мастер академске студије - 2. уписни рок школске 2019/20. године

 


ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.

Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70)студената.

Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Након првог у другог  уписног рока преостало је 38 самофинансирајућих места.

Током последње недење септембра орагнизовћесе Отворен дан саобраћајног факултета са циљем да се будући студенти Мастер акаденских студија упознају са наставницима, предметима и исходом учења на Мастер академским студијама.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) за упис студената на мастер академске студије други уписни рок  на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години вршиће се пријављивање кандидата:
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - од 28. октобра до 29.октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у студентској служби)
- за кандидате са других Факултета и Универзитета -
29. октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у студентској служби)

Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

uplata2019

________________________________________
Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 31. октобра 2019. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе
01.новембра 2019. године, до 12ч,
- Објављивање коначне ранг листе:
01.новембра 2019.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке
04.новембра 2019.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

 

Мерила за упис на Мастер академске студије су одређена на следећи начин.

Редослед кандидата на Ранг листи за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу броја бодова који се рачунају на следећи начин:

За кандидате који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form1

За кандидате који су завршили интегрисане академске студије или мастер академске студије и остварили 300 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form2

За кандидате које има високо образовање стечено у трајању од пет година по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању број бодова се рачуна по формули:

form3

где је:

 • p – број бодова,
 • KP - фактор компатибилности између студијског програма који је студент завршио и студијског модула који студент уписује на мастер академским студијама (у опсегу 0,0 до 0,5), Фактор компатибилности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за мастер академске студије.
 • N - укупан број предмета студијског програма које је студент завршио,
 • ei - број ЕСПБ за предмет i,
 • oi - оцена коју је остварио на испиту i,
 • М - је број месеци студирања.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.

Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70)студената.

Након првог уписног рока преостала су 7 буџетска и 44 самофинансирајућих места.

 Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Током последње недење септембра орагнизовћесе Отворен дан саобраћајног факултета са циљем да се будући студенти Мастер акаденских студија упознају са наставницима, предметима и исходом учења на Мастер академским студијама.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) за упис студената на мастер академске студије други уписни рок  на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години вршиће се пријављивање кандидата:
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - од 15. октобра до 16.октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова на шалтеру студентске службе)
- за кандидате са других Факултета и Универзитета -
17. октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова на шалтеру студентске службе)

Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

uplata2019

________________________________________
Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 21. октобра 2019. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе
22.октобра 2019. године, до 12ч,
- Објављивање коначне ранг листе:
23.октобра 2019.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке
24.октобра 2019.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

 

Мерила за упис на Мастер академске студије су одређена на следећи начин.

Редослед кандидата на Ранг листи за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу броја бодова који се рачунају на следећи начин:

За кандидате који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form1

За кандидате који су завршили интегрисане академске студије или мастер академске студије и остварили 300 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form2

За кандидате које има високо образовање стечено у трајању од пет година по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању број бодова се рачуна по формули:

form3

где је:

 • p – број бодова,
 • KP - фактор компатибилности између студијског програма који је студент завршио и студијског модула који студент уписује на мастер академским студијама (у опсегу 0,0 до 0,5), Фактор компатибилности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за мастер академске студије.
 • N - укупан број предмета студијског програма које је студент завршио,
 • ei - број ЕСПБ за предмет i,
 • oi - оцена коју је остварио на испиту i,
 • М - је број месеци студирања.

Прелиминарна листа за мастер академске студије - 1. уписни рок школске 2019.20. године


Упис на мастер академске студије у школској 2019/2020. години

Савладавањем студијског програма мастер академских студија САОБРАЋАЈ стиче се академски назив - мастер инжењер саобраћаја.


Одлуком Владе Републике Србије и Сената Универзитета у Београду одобрен је упис на мастер академске студије за 220 (150+70)студената.


Дужина трајања студија је 1 година, а обим студија изражен у ЕСПБ је 60.

Током последње недење септембра орагнизовћесе Отворен дан саобраћајног факултета са циљем да се будући студенти Мастер акаденских студија упознају са наставницима, предметима и исходом учења на Мастер академским студијама.

Пријављивање кандидата:
На основу обједињеног Конкурса (http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Opsti_uslovi-2019.pdf) за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2019/2020. години вршиће се пријављивање кандидата:
- за кандидате који су завршили основне академске студије на Саобраћајном факултету у Београду - од 1. октобра до 3.октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у сали 128)
- за кандидате са других Факултета и Универзитета - 4. октобра 2019. год. (од 11 до 15 часова у сали 128)

Потребна документа за пријаву на конкурс:
- Оригинална документа на увид (диплома тј. уверење о завршеним основним академским студијама и извод из матичне књиге рођених) и оверене копије истих;
- Уверење о положеним испитима са планом и програмом предмета који су положени (за кандидате са других факулета);
- Потврда за оне који конкуришу за буџетска места да нису у радном односу;
- Попуњен пријавни лист (преузима се на шалтеру студентске службе);
- Доказ о уплати трошкова конкурса за упис на мастер академске студије од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83, уз позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у скриптарници факултета, а може се уплатити у Пошти у холу факултета);

uplata2019

________________________________________
Важни датуми:
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 08. октобра 2019. год. од 14 часова
- Примедбе на прелиминарну ранг листу кандидати могу доставити шефу студентске службе 09.октобра 2019. године, до 12ч,
- Објављивање коначне ранг листе: 10.октобра 2019.г.у 12ч.
- Упис кандидата по модулима ће се обавити путем јавне прозивке 11.октобра 2019.г. у 12:00 ч у просторијама Саобраћајног факултета, сала 128.
________________________________________
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- попуњен електронски образац ШВ -20 (на адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
- индекс се купује у скриптарници факултета
- две фотографије формата 4,5x 3,5 цм и
- доказ о уплати школарине (за самофинасирајуће студенте)
________________________________________
Напомене:
1. Комисија за мастер академске студије одређује које су основне академске студије одговарајуће за упис на мастер академске студије Саобраћајног факултета и ближе уређује начин бодовања и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата, у оквиру заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Београду а који можете погледати на сајту www.bg.ac.rs.
2. Начин бодовања је дефинисан Чланом 70. Правилника о основним и мастер академским студијама (http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/2016-01-29-12-19-54), чији извод можете видети у наредном делу стране:

 


 

Мерила за упис на Мастер академске студије су одређена на следећи начин.

Редослед кандидата на Ранг листи за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу броја бодова који се рачунају на следећи начин:

За кандидате који су завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form1

За кандидате који су завршили интегрисане академске студије или мастер академске студије и остварили 300 ЕСПБ број бодова се рачуна по формули:

form2

За кандидате које има високо образовање стечено у трајању од пет година по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању број бодова се рачуна по формули:

form3

где је:

 • p – број бодова,
 • KP - фактор компатибилности између студијског програма који је студент завршио и студијског модула који студент уписује на мастер академским студијама (у опсегу 0,0 до 0,5), Фактор компатибилности за сваки посебан случај утврђује Комисијa за мастер академске студије.
 • N - укупан број предмета студијског програма које је студент завршио,
 • ei - број ЕСПБ за предмет i,
 • oi - оцена коју је остварио на испиту i,
 • М - је број месеци студирања.


 

 

Продекан за студије

Free Joomla! template by Age Themes